Ochrona środowiska i rolnictwo

„Szanuję sąsiadów – nie spalam odpadów” kampania edukacyjna, mająca na celu przeciwdziałanie spalaniu odpadów w paleniskach domowych –czytaj dalej…

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. – lista odpadów – do przekazania osobom fizycznym


Od 1 stycznia 2018 r. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku zmieni siedzibę. Przeniesie się z ul. Bielskiej 57a do biurowca Cotexu przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35.


KRUS – Rolniku przygotuj się do zimy
Praca i życie na wsi narażają człowieka na wiele niebezpieczeństw. Rolnik może być w ciągu dnia narażony na kilka lub nawet kilkanaście różnych zagrożeń, co wynika z częstych zmian stanowisk pracy. Różnią się one między sobą charakterem i rodzajem wykonywanych na nich czynności, wymaganą siłą i sprawnością fizyczną potrzebną do ich użytkowania. Ze względu na specyfikę wykonywanej pracy zachodzi duże ryzyko wypadków. Najczęściej dochodzi do nich wskutek niezwracania uwagi na zagrożenia w gospodarstwie rolnym oraz niewłaściwej organizacji pracy. Zbliżający się okres zimowy i zmienne warunki atmosferyczne powinny skłonić rolnika do przygotowania swojego gospodarstwa rolnego. Ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych, którym ulegają rolnicy, to upadki osób.
Większość upadków w rolnictwie to niewątpliwie upadek na podwórzu lub w obrębie obejścia.
Główną przyczynę stanowi zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych. Jest to najczęściej nieutwardzona, nierówna i dziurawa powierzchnia podwórza, szczególnie śliska  w trakcie deszczu lub nieodśnieżona zimą. Upadkowi sprzyja również używanie nieodpowiedniego obuwia i brak dbałości o porządek w obejściu, porozrzucane przedmioty, materiały, przewody i druty przysypane słomą itp. Dbałość o ład i porządek w obejściu zagwarantują bezpieczeństwo i komfort pracy.
Dlatego, aby zmniejszyć ryzyko niebezpiecznego upadku na własnym podwórzu wystarczy podjąć działania:
– wyrównywać w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię placów i przejść, gdyż to one powodują najwięcej potknięć w codziennej pracy,
– usunąć wystające przedmioty i nierówności, które zwłaszcza przykryte śniegiem mogą być niewidoczne,
–  oświetlić podwórza i chodniki,
– zimą likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie oblodzeń piaskiem, popiołem lub trocinami,
– stosowanie właściwego obuwia roboczego o podeszwie protektorowanej przylegające do kostki, które zmniejszy ryzyko poślizgnięć i potknięć.
Przygotowujmy swoje gospodarstwo do pory roku i przewidywanych warunków atmosferycznych.


Urząd Statystyczny – badania rolne

Informacja o badaniach rolnych – Urząd Statystyczny zobacz;


Uchwała Antysmogowa !!!

Ograniczenia i zakazy dotyczące eksploatowanych kotłów grzewczych i stosowanego w nich opału – rozwiń.
Tekst uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego zobacz


Szacowanie szkód w uprawach rolnych

Wójt Gminy Słupno informuje, iż w związku z napływającymi sygnałami dotyczącymi szkód w uprawach powstałych w wyniku wystąpienia powodzi, co miało miejsce w dniach od 18 września 2017r. do 24 września 2017 r.
W dniu 24.10.2017 r. uruchomiona została procedura umożliwiająca składanie wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.
Termin składania wniosków upływa  z dniem 06.11.2017r.

UWAGA!!!
Komisja będzie szacowała szkody tych upraw, które faktycznie znajdują się na polach w związku z czym prosimy o nie wykonywanie żadnych zabiegów, aż do momentu przeprowadzenia prac w terenie przez powołaną komisję.
Formularz wniosku o oszacowanie szkód jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Słupnie w pokoju nr 4 (na parterze) lub na stronie internetowej.
Do w/w wniosku proszę dołączyć kopię „wniosku o przyznanie płatności na rok 2017” (jeśli takowy już został złożony do ARiMR).
Wypełnione wnioski należy składać w pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Słupnie tj.:
poniedziałek  8.00 – 17.00
wtorek – czwartek   8.00 – 16.00
piątek  8.00 – 15.00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 24 267 95 75.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o konieczności corocznego składania spisów stanu stada zwierząt hodowlanych.

Zgodnie z ustawą z dn. 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2016r., poz. 1605), posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada. Spis ten należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 7 dni od jego sporządzenia.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich hodowców, także w przypadku stwierdzenia
stanu zerowego zwierząt w siedzibie.


Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek firmy „GAMIX” Artur Motylewski zobacz


Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji z Budżetu Gminy Słupno dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy Słupno – informacja


Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu ryzyka pojawienia się nowych ognich afrykańskiego pomoru świń (ASF):
komunikat
ulotka informacyjna


Informacje dla mieszkańców, terenowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, które mogą zostać dotknięte skutkami awarii przemysłowej w Bazie Miszewko Strzałkowkie PERN  S.A. zobacz więcej…


Bezpłatne szkolenie z opłat za korzystanie ze środowiska zobacz więcej…


Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwości uzyskania odszkodowania w wyniku przymrozków wiosennych zobacz więcej…


Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności skarbu państwa w powiecie płockim zobacz więcej…


Informacja w sprawie przyznania dotacji z Budżetu Gminy Słupno Spółce Wodnej Borowiczki w roku 2017-  zobacz więcej…


Komunikat dot. ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego oraz poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu-  zobacz więcej…

Informacja w sprawie możliwości ubiegania się o dotacje z Budżetu Gminy Słupno przez Spółki Wodne w roku 2016-  zobacz więcej….
Informacja w sprawie przyznania dotacji z Budżetu Gminy Słupno Spółce Wodnej Borowiczki w roku 2016 – zobacz więcej…

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych zobacz więcej…

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu:
– Projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Słupno na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019” zobacz więcej…  
– Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Słupno na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019” zobacz więcej…

Informacja w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Słupno spółce wodnej zobacz więcej…

Informacja w sprawie udzielania dotacji z budżetu Gminy Słupno spółkom wodnym na rok 2016 zobacz więcej…

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu:
– Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słupno” zobacz 
– Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słupno” zobacz