Porady Prawne

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO w 2018 ROKU

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i rodzaj dokumentu potwierdzające w/w uprawnienie

 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
  1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2017 r. poz.1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832), lub
  3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
  4)  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
  5)  która nie ukończyła 26 lat, lub
  6)  która ukończyła 65 lat, lub
  7)  która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
  8) która jest w ciąży.
 2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
  1) pkt I. 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2) pkt I. 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  3) pkt I. 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  4) pkt I. 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
  5) pkt I. 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  6) pkt I. 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
  7) pkt I. 8 – wykazuje się przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
 3. Osoba uprawniona, o której mowa w pkt I. 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 4. Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt I. 1 – 6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt I. 1 – 6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt. II. 1 – 5 i 7.
 5. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w pkt I.8 jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
 6. Oświadczenia, o których mowa w pkt II. 6 oraz w pkt. III i IV, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

————————

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PŁOCKIM w 2018 r.

Punkt Porozumienie z Gminą/Powiat Płocki Lokalizacja punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Podmiot świadczący nieodpłatną pomoc prawną
1 Gmina Nowy               Duninów Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów,

parter – pokój nr 1

Poniedziałek

w godzinach 800-1200

Łącznie  5 osób – 3 radców prawnych i 2 adwokatów

 

Radcy prawni: poniedziałek, środa, piątek.

 

Adwokaci: wtorek, czwartek

 

 

Gmina Łąck Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

 

Wtorek

w godzinach  800– 1200

Gmina Drobin Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie

ul. Rynek 1 09-210 Drobin

 

Środa

w godzinach 800 -1200

Powiat Płocki

 

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród

Czwartek

w godzinach 1300 – 1700

Gmina Bodzanów Lokal w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Bankowa 7 , 09-470 Bodzanów Piątek

W godzinach 800-1200

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Bodzanów Lokal w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Bankowo 7 , 09-470 Bodzanów Poniedziałek

w godzinach 900 – 1300

Łącznie  5 osób – 2 radców prawnych i 3 adwokatów

 

Radcy prawni: wtorek i czwartek.

 

Adwokaci: poniedziałek, środa, piątek.

 

Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa  Informacyjnego

KRS 0000220959

09-402 Płock

ul. Pedagogiczna 7

Adwokat/osoby o których mowa w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz  edukacji prawnej[1]

 

Powiat Płocki Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród

 Wtorek , piątek

w godzinach 900 – 1300

Gmina Brudzeń Duży Urząd Gminy Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

Środa

w godzinach 1000 – 1400

 

Gmina Nowy Duninów Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów,

parter – pokój nr 1

Czwartek

w godzinach 800 – 1200

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Bulkowo Szkoła Podstawowa we Włókach,

Włóki 16, 09-454 Bulkowo, pokój 1 i 2

 

Poniedziałek, wtorek

w godzinach 830 – 1300

Gmina Mała Wieś Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi

ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś

 

 

Środa w godzinach 1200 – 1630  i piątek w godzinach  800 – 1230.

 

 

Gmina Bielsk

 

Urząd Gminy Bielsk

Pl. Wolności 3a, 09-230 Bielsk

 

Czwartek

w godzinach 800 – 1230

 

4

Gmina Gąbin Urząd Miasta i Gminy Gąbin,

09- 530 Gąbin

ul. Stary Rynek 16, pokój nr 5 (parter)

Poniedziałek

w godzinach 800 – 1230 i środa

w godzinach 1330 – 1800

Stowarzyszenie Mazowsze Razem Łętowo 3

09-470 Bodzanów

 

„Ewidencja Stowarzyszeń Zwykły Powiatu Płockiego” pod nr 16.

 

Adwokat/osoby o których mowa w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz  edukacji prawnej[2]

 

Gmina Drobin Lokal w Miejsko – Gminnej Bibliotece w Drobinie

ul. Rynek 1, 09-210 Drobin

Wtorek

w godzinach 800 – 1230

Gmina Słupno Lokal w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie

(parter)

ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno

Czwartek

w godzinach 1400 – 1830

Gmina Łąck

 

Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

 

Piątek

w godzinach 800 – 1230

 

[1] T.j.Dz.U. z 2017 r. poz.2030

[2] T.j.Dz.U. z 2017 r. poz.2030