Dla Firm

Dlaczego musimy segregować  odpady komunalne?

  • Ponieważ wymaga od nas tego środowisko naturalne – w wyniku selektywnej zbiórki odpadów zmniejsza się ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowiska.
  • Ponieważ jest to obowiązek ustawowy – nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • Ponieważ  wymaga tego prawo–Gminy są obowiązane osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych

Jak segregować odpady komunalne?

Nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, lokale gastronomiczne, szkoły, biura, zakłady pracy itd.) oraz mieszanych (złożonych z części zamieszkałej oraz części, na której prowadzona jest działowość gospodarcza) na których powstają odpady komunalne zobowiązani są posiadać indywidualną umowę na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Słupno. (link do RDR).

Segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa dla wszystkich

 Przypominamy, że odpady komunalne powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej muszą być segregowane.

 Obowiązkiem właścicieli ww. nieruchomości jest okazywanie umów oraz dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych.

 Umowy (jeśli uległy zmianie w 2021 roku) oraz dowody uiszczania opłat należy przekazywać do Urzędu Gminy w Słupnie osobiście, pocztą lub elektronicznie w następujących terminach:

  • do 15 kwietnia 2021 r. – za I kwartał 2021 r.
  • do 15 lipca 2021 r. – za II kwartał 2021 r.
  • do 15 października 2021 r. – za III kwartał 2021 r.
  • do 15 stycznia 2022 r. – za I kwartał 2021 r.

 Zgodnie z zapisami  art. 10 ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brak wykonywania obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej podlega karze grzywny.