Dla Firm

Nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, lokale gastronomiczne, szkoły, biura, zakłady pracy itd.) oraz mieszanych (złożonych z części zamieszkałej oraz części, na której prowadzona jest działowość gospodarcza) na których powstają odpady komunalne zobowiązani są posiadać indywidualną umowę na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Słupno. (link do RDR).

Segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa dla wszystkich

 Przypominamy, że odpady komunalne powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej muszą być segregowane.

 Obowiązkiem właścicieli ww. nieruchomości jest okazywanie umów oraz dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych.

 Umowy (jeśli uległy zmianie w 2021 roku) oraz dowody uiszczania opłat należy przekazywać do Urzędu Gminy w Słupnie osobiście, pocztą lub elektronicznie w następujących terminach:

  • do 15 kwietnia 2021 r. – za I kwartał 2021 r.
  • do 15 lipca 2021 r. – za II kwartał 2021 r.
  • do 15 października 2021 r. – za III kwartał 2021 r.
  • do 15 stycznia 2022 r. – za I kwartał 2021 r.

 Zgodnie z zapisami  art. 10 ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brak wykonywania obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej podlega karze grzywny.