DODATEK WĘGLOWY

W dniu 16.08.2022 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
Wniosek jest dostępny: do pobrania
Jednocześnie informujemy, iż wnioski w formie papierowej będzie można pobierać w Urzędzie Gminy Słupno i Centrum Usług Społecznych w Słupnie od dnia 24 sierpnia 2022 roku (środa).

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

• kocioł na paliwo stałe,
• kominek,
• koza,
• ogrzewacz powietrza,
• trzon kuchenny,
• piecokuchnia,
• kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego). Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie.

Wnioski o dodatek węglowy – będzie można składać w Centrum Usług Społecznych w Słupnie, ul. Warszawska 26A, pok. 15 i 16, w godz. pracy Centrum, tj. pn.: godz. 9.00 – 17.00, wt.-pt.: godz. 8.00-16.00; oraz w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie: • (24) 261-91-78

Przypomnienie o obowiązku inwentaryzacji azbestu!

Jeśli usunęli Państwo azbest z dachów swoich nieruchomości prosimy o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy. Nie dotyczy to mieszkańców, którzy składali wniosek o odbiór azbestu do Urzędu Gminy i korzystali z nieodpłatnego odbioru. Gmina zobowiązana jest na bieżąco wprowadzać zmiany w ilości unieszkodliwionego azbestu do Bazy Azbestowej.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyroby azbestowe powinny zostać usunięte do 31.12.2032 r.

Informacje należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej pok. nr 9, tel.24 267 95 85. Więcej o obowiązkach właścicieli nieruchomości związanych z posiadanym na nieruchomościach  azbestem  https://slupno.eu/azbest/

Program Dobry Start 300+  

Program Dobry Start 300+  – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

ZUS przyznaje świadczenie 300+ w ramach rządowego programu Dobry Start

Wnioski o 300+ na rok szkolny 2022/2023 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. Podobnie jak w zeszłym roku wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – każdy z wnioskodawców,
  • systemu bankowości elektronicznej – wyłącznie rodzic dziecka,
  • portalu Emp@tia – każdy z wnioskodawców.

Świadczenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przekazania informacji o przyznaniu świadczenia.

Na rozpatrzenie wniosku o świadczenie Dobry Start, który został złożony do 31 sierpnia, ZUS ma czas do 30 września 2022 r.

Jeśli konieczne będzie wyjaśnienie danych zawartych we wniosku, na profilu klienta na PUE ZUS pojawi się wezwanie do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca otrzyma też powiadomienie sms na numer telefonu wskazany we wniosku.

 Jak złożyć wniosek przez portal PUE ZUS:

Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Empatia wnioski mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami. Warunkiem jest, aby  zarówno rodzic, jak i dziecko mieli numery PESEL

Więcej informacji o 300+

Źródło: www.zus.pl

Przekazanie sprzętu

Wczoraj na sali obrad Urzędu Gminy w Słupnie Pan Marcin Gorzelany – Prezes OSP Mijakowo odebrał sprzęt ratowniczy, tj.: piłę spalinową do betonu STIHL TS 420, siekierę uniwersalną AX 15P, rękawice anty-przecięciowe, opryskiwacz SG 71, dźwignię obracak. Łączna jego wartość wyniosła 6288,00zł. Sprzęt ratowniczy został sfinansowany częściowo ze środków Powiatu Płockiego w ramach V edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2022”. Brakująca kwota została uzupełniona ze środków własnych budżetu gminy Słupno.W spotkaniu uczestniczyli P. Wójt Gminy- Marcin Zawadka, P. Krzysztof Olejnicki – Pełnomocnik Starosty Płockiego ds. współpracy z OSP, P. Krzysztof Rygier – Komendant Gminny OSP.

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski, które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy –  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Urząd Gminy poszukuje kandydatów do pracy

Urząd Gminy w Słupnie poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika ds. utrzymania czystości na terenie Gminy Słupno.

Do zadań ww. osoby będzie należało utrzymanie czystości dróg i chodników zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

Szczegółowe informacje na temat powyższej oferty można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Słupnie (pok. 13c – Biuro ds. Kadr i Szkoleń) lub telefonicznie pod numerem telefonu 242679566.

SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA MIESZKAŃCÓW

Siedmioro dzieci wraz z opiekunami odebrało laptopy z oprogramowaniem i wyposażeniem!

W dniu wczorajszym  na sali obrad w Urzędzie Gminy w Słupnie odbyło się uroczyste wręczenie sprzętów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem Programu było wyeliminowanie problemu, jakim jest deficyt sprzętu komputerowego na terenach, w których funkcjonowały niegdyś PPGR. Otrzymany sprzęt z pewnością ułatwi realizację zadań szkolnych i przyczyni  się do wzrostu rozwoju cyfrowego wśród młodych ludzi.

PRACE ZWIAZANE Z BUDOWĄ ŚWIATŁOWODU

Na prośbę Wójta Marcina Zawadki w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z radnymi i sołtysami dotyczące budowanego przez podwykonawców firmy NEXERA światłowodu na terenie gminy Słupno. Wójt poprosił  radnych i sołtysów  o przekazanie mieszkańcom ulotek i wyjaśnienie zasad związanych z projektowaniem i podłączeniem światłowodu. Wzięli w nim również udział projektanci, którzy są odpowiedzialni za projektowanie punktów dostępu   światłowodu na terenach naszej gminy.  

Projektanci zwrócili uwagę, że bardzo istotną sprawą dla mieszkańców gminy jest konieczność ZGŁOSZENIA POPYTU czyli wskazanie swojego domu jako adresu potencjalnie zainteresowanego światłowodem.

Każdy mieszkaniec powinien zrobić to sam  poprzez stronę internetową:  https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/. W prawym górnym rogu strony, na zielonym tle znajduje się ikonka „ZGŁOŚ POPYT”. Klikając na nią otwiera się formularz gdzie należy wypełnić dane dotyczące zamieszkania, wybrać szybkość łącza, numer telefonu, adres e-mail oraz zaakceptować. Z uwagi na brak wersji mobilnej strony zalecane jest wykonanie czynności na komputerach.

Czytaj dalej „PRACE ZWIAZANE Z BUDOWĄ ŚWIATŁOWODU”

Nowy wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z dostosowaniem treści umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028), Gmina Słupno od dnia 11 kwietnia 2022r. wprowadza nowy wzór umowy. Nowy wzór umowy z tzw. OWU tj. Ogólnymi Warunkami Umowy zastępuje wszelkie dotychczasowe umowy obowiązujące pomiędzy Państwem, jako odbiorcą usług a Gminą Słupno. Czytaj dalej „Nowy wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”