Wniosek o stypendium Wójta Gminy Słupno

Zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych.
O stypendium mogą ubiegać się  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący na stałe na terenie Gminy Słupno, którzy:
1. w ostatnim roku szkolnym byli laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
2. uzyskali średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0.
Wniosek o przyznanie stypendium może składać:
– wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący,
– pełnoletni uczeń, rodzic lub prawny opiekun ucznia,
– stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.

Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego:
– potwierdzoną kopię świadectwa szkoły,
– dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,
– informację o przetwarzaniu danych osobowych,
– zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 15 września.

Informację na temat stypendiów można uzyskać pod numerem telefonu 24-267-95-78
Wniosek o stypendium

Nowy sprzęt dla strażaków

W wyniku złożonego przez Wójta Marcina Zawadkę wniosku zostały podpisane umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Słupno. Przedmiotem umów jest zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania realizowany w ramach III edycji programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2019”
Wartość dofinansowania dla poszczególnych jednostek :
OSP Święcieniec – zakup sprzętu ratowniczego – dofinansowanie z Powiatu Płockiego 5 000 zł
OSP Cekanowo – zakup sprzętu ratowniczego – dofinansowanie z Powiatu Płockiego 5 000 zł
OSP Miszewku Strzałkowskim – zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – dofinansowanie z Powiatu Płockiego 5 000 zł

Starostwo Powiatowe w Płocku ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w rajdzie rowerowym „Pojezierzem na rowerze” organizowanym przez Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego.
Rajd odbędzie się 31 sierpnia 2019 r. i będzie przebiegał następująca trasą: Łąck – Dobrzyków – Nowy Troszyn – Troszyn Polski – Nowy Wiączemin – Dobrzyków – Łąck, trasa liczy około 40 km.
– start: godz. 10.00, parking przed Halą Sportową w Łącku, ul. Gostynińska 2
(przy drodze krajowej nr 60)
– zakończenie: godz. 14.00-15.00 parking przed Halą Sportową w Łącku, ul. Gostynińska 2 (przy drodze krajowej nr 60)

Zgłoszenia do udziału w rajdzie należy dostarczyć do siedziby Organizatora osobiście, droga pocztową, elektroniczną lub faxem na adres: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck, stowgmin@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2019 r., do godziny 15.00 (decyduje data wpływu). Więcej informacji na temat rajdu zawiera regulamin rajdu rowerowego „Pojezierzem na rowerze”.
Pierwsze 100 osób otrzyma od Organizatora pakiety startowe (apteczki rowerowe/kamizelki odblaskowe).
Zgłoszenie udziału pobierz
Regulamin

Komunikacja w Gminie Słupno od 1 sierpnia 2019r.

W dniu 26 lipca 2019, po zakończeniu dwóch postępowań przetargowych podpisana została umowa na świadczenie usług transportu publicznego pomiędzy Gminą Słupno, a wyłonionym w postępowaniu wykonawcą – PKS Gostynin Sp. z o.o.

Czytaj dalej Komunikacja w Gminie Słupno od 1 sierpnia 2019r.