Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Słupnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Słupno.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-08-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej slupno.eu informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminy Słupno.

Wyłączenia

 • Zamieszczone nagrania nie posiadają napisów.
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej slupno.eu informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Pietrzak.
 • E-mail: piotr.pietrzak@slupno.eu
 • Telefon: 24 267 95 66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Słupno
 • Adres: Urząd Gminy w Słupnie
  ul. Miszewska 8a
  09-472 Słupno
 • E-mail: wojt@slupno.eu
 • Telefon: 24 267 95 61

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy w Słupnie mieści się przy ul. Miszewskiej 8a w Słupnie.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. Budynek jest dwukondygnacyjny i posiada dwa wejścia. Pierwsze – główne, od strony ul. Handlowej. Prowadzą do niego schody z zamontowanymi barierkami bez podjazdu dla wózków. Drugie wejście znajduje się od strony placu zabaw i jest ono wyposażone w windę do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda umożliwia dostanie się na każdą kondygnację budynku.

  2. Recepcja znajduję się na wprost wejścia głównego na parterze oraz po lewej stronie wejścia na piętrze, dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia zarówno na parterze jak i na piętrze budynku. W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

  3. Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Urzędu Gminy w Słupnie w postaci informacji w tekście łatwym do czytania (z wyłączeniem nagrania w polskim języku migowym, które zostanie uzupełnione w terminie do 3 miesięcy od daty publikacji niniejszej deklaracji).
 2. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Inne informacje i oświadczenia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się – w dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Gminy w Słupnie, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres :ug@slupno.eu
 • faksem na nr tel: 24 261 95 38
 • telefonicznie na nr 24 267 95 61
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego :

wersja WCAG https://slupno.eu/wp-content/uploads/2021/03/raport_WCAG.pdf
wersja dla czytników https://slupno.eu/wp-content/uploads/2021/03/raport_czytnik.pdf