Utrudnienia na ulicy

Urząd Gminy Słupno informuje, trwają prace przy przebudowie ulicy Bocianiej w Słupnie. W związku z powyższym  wprowadzona została nowa organizacja ruchu przewidująca od dnia 19 lutego do końca marca objazd ulicą Nad Słupianką. Za utrudnienia przepraszamy, jednocześnie zwracamy uwagę na zachowanie należytej ostrożności.

UWAGA!!! Przedłużamy termin wypełnienia ankiety

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy kompostują bioodpady i korzystają
ze zniżki za ich kompostowanie o wypełnienie poniższej ankiety. W ankiecie należy wskazać szacunkową roczną ilość bioodpadów kompostowanych we własnym zakresie. Pozyskane
od Państwa dane posłużą wyłącznie do celów sprawozdawczych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023. Na podstawie tych danych oszacujemy ilość bioodpadów poddanych recyklingowi „u źródła” na terenie Gminy Słupno
w 2023 r. Dane od Państwa mogą znacząco wpłynąć na podniesienie osiągniętego przez gminę poziomu recyklingu. Wymagany poziom recyklingu z roku na rok jest coraz wyższy,
a za jego  nieosiągnięcie na gminy nakładane są wysokie kary finansowe.

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy dostarczyć do 22 marca 2024 r. do Urzędu Gminy w Słupnie lub wysłać na adres e-mail: ug@slupno.eu

Ankieta dostępna jest na stronie Urzędu Gminy pod adresem: https://slupno.eu/gminna-gospodarka-odpadami/deklaracje-i-druki/

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 24/267-95-85

Zaproszenie na szkolenie „Ubój na użytek własny”

Dnia 1.03.2024 o godzinie 10: 00 planowane jest szkolenie przy współudziale Powiatowego Lekarza Weterynarii, dla wszystkich hodowców chcących ubijać zwierzęta we własnym gospodarstwie na potrzeby domowników.

Szkolenie jest bezpłatne, osoby chcące uzyskać zaświadczenie PLW muszą być pełnoletnie i wnieść opłatę skarbową na konto podane w czasie wydarzenia.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę kontaktować się z organizatorem: doradca Marta Sieklucka tel. 785-876-748

Wybory uzupełniające na ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027 w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Płocku i Sądzie Okręgowym w Płocku, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Gminy Słupno z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

– Do Sądu Okręgowego w Płocku 3 ławników,

– Do Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział Pracy 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy. Czytaj dalej „Wybory uzupełniające na ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027”

Uwaga! 31 marca 2024 r. upływa termin płatności opłat za korzystanie ze środowiska

Do 31 marca 2024 r. należy:

  • przedłożyć marszałkowi województwa wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska zawierający naliczenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, za wydane uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych i składowanie odpadów za rok 2023
  • wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2023 w przypadku, gdy wysokość rocznej opłaty za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 800 zł,
    na rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

UWAGA! Na rok 2023 obowiązują nowe stawki opłat.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://mazovia.pl/ w zakładce Załatw sprawę – E-usługi – E-usługi udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – w karcie usług opłaty środowiskowe w punkcie 6.05 Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w bazie BDO i wniosków o pomoc de minimis oraz wnoszenia opłat produktowych.

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za 2023 rok składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem bazy BDO, w terminie do 15 marca 2024 r., do marszałka województwa mazowieckiego właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Czytaj dalej „Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w bazie BDO i wniosków o pomoc de minimis oraz wnoszenia opłat produktowych.”

Termin wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze BDO

Uwaga! Zbliża się termin wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze BDO dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu pojazdy, produkty, sprzęt, baterie/akumulatory i opakowania!

Przypominamy, że termin wnoszenia opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu utrzymania wpisu w Rejestrze BDO mija 29 lutego 2024 r.

Opłatę roczną należy wpłacać na rachunek:
39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa.

Uwaga! Informacja nie dotyczy m.in. zarejestrowanych jako: wytwórcy odpadów, transportujący, sprzedający odpady, pośredniczący w obrocie odpadami czy przetwarzający odpady.

Statystyczne badania ankietowe w 2024 r.Informacja GUS

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi statystyczne badania ankietowe.

Systematycznie prowadzone badania ankietowe są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Uzyskane dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywane są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, obejmujących różne aspekty naszego życia, jak: praca, edukacja czy opieka zdrowotna.

Na obszarze województwa mazowieckiego realizowane są one przez ankieterów zatrudnionych w  Urzędzie Statystycznym w Warszawie.

Ankieterzy kontaktują się telefonicznie lub osobiście z tymi gospodarstwami domowymi/rolnymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym. Czytaj dalej „Statystyczne badania ankietowe w 2024 r.Informacja GUS”