Przerwa w dostawie wody!

Gmina Słupno informuje odbiorców, że w związku z prowadzonymi pracami na ulicy Piastowskiej w dniu 01 kwietnia 2023r. w godzinach 8.00 – 11.00 (sobota) planowana jest przerwa w dostawie wody do budynków położonych w Borowiczkach – Pieńkach ul. Piastowska od ul. Wodnej do ul. Krakowskiej wraz z ulicami przyległymi.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu ” Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″

Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej.

W opracowywanej analizie zostaje poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przywiezionych na jego obszar.

Przedmiotem opracowania będzie również przedstawienie środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz kierunków działań w gospodarce odpadami prowadzących do realizacji idei cyrkulacyjnego wykorzystania zasobów przy racjonalnym wykorzystaniu i utrzymaniu zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska.

Dla uwzględnienia w projekcie PGO WM 2030 najbardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM prowadzi ankietyzację. Ankiety mogą wypełnić mieszkańcy województwa mazowieckiego, samorządy gminne i powiatowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy posiadający instalacje do przetwarzania odpadów na terenie województwa mazowieckiego i inwestorzy planujący budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów.

Wypełnij ankietę

Obwieszczenie Wojewody o kwalifikacji wojskowej w roku 2023

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w
sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) i § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z
dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego zobacz

61. sesja Rady Gminy Słupno

Dziś odbyła się 61. sesja Rady Gminy Słupno. Na samym początku wprowadzono dodatkowy punkt do porządku obrad, w którym uwzględniono przedstawienie prezentacji przez zaproszonych gości ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju. Pani Beata Wolska w skrócie przedstawiła Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”, która działa od 2016 roku. Na poprzedniej sesji Radni Gminy Słupno uchwalili wejście naszej gminy w struktury organizacji. Nowe stowarzyszenie skupia 10 gmin z powiatu płockiego: Słupno, Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Wyszogród oraz Brochów i Młodzieszyn z powiatu sochaczewskiego. Następnie Pani Agnieszka Ruclak przedstawiła sprawozdanie z pracy wójta, a przewodniczący poszczególnych komisji omówili sprawozdania ze swoich prac od czasu przeprowadzenia ostatniej sesji. Po ich omówieniu, radni zagłosowali nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 oraz zmian w budżecie na 2023 rok.

Następnie Radni przeszli do głosowania nad czterema uchwałami dotyczącymi działalności Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Wszystkie zostały uchwalone większością głosów. Pierwsza z nich dotyczyła przyjęcia ponad sześćdziesięciostronicowego sprawozdania z działalności ośrodka pomocy społecznej (w Słupnie Centrum Usług Społecznych) za 2022 roku. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dokument przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz wnioski wynikające z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych. Druga uchwała dotyczyła sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 za 2022 rok. W dokumencie, który jest dostępny na BIP Urzędu Gminy w Słupnie przedstawione zostały efekty podejmowanych działań wynikających z zapisów Programu oraz potrzeby do realizacji na kolejne lata. Według dokumentu w gminie Słupno ze wsparcia pomocy społecznej korzysta 131 rodzin, ze świadczeń rodzinnych 260, Funduszu Alimentacyjnego 16, natomiast z dodatku mieszkaniowego jedynie 5 rodzin. Najczęściej występujący problem w środowisku to długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Jak wynika ze sprawozdania Centrum Usług Społecznych swoimi działaniami objął rodziny, dzieci, młodzież oraz osoby pracujące w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Radni zatwierdzili w kolejnej uchwale również sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Słupno na lata 2021-2024 za rok 2022. Z dokumentu wynika, iż w naszej gminie nastąpił znaczący spadek czynnych Niebieskich Kart w porównaniu z poprzednimi latami, co oznacza, że podejmowane działania profilaktyczne i edukacyjne przez nasz ośrodek (CUS) w dużej mierze podnosi świadomość i wrażliwość społeczną na zjawisko przemocy w rodzinie. Kolejną uchwałą dotyczącą działań Centrum Usług Społecznych w Słupnie jest uchylenie wcześniej przegłosowanych uchwał (w latach 2005 i 2007) w sprawie odpłatności za świadczenia przyznawane w ramach zasad własnych w zakresie dożywiania dzieci z terenu gminy Słupno. Jest to działanie będące następstwem wejścia w życie Programu „Posiłek w szkole i w domu”, który pozwala na udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium dochodowego z ustawy o po9mocy społecznej.

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy podjęto głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Oczekiwanym efektem tejże regulacji jest zapewnienie płynnego funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem i transportem nieczystości ciekłych zarówno pochodzących z zbiorników bezodpływowych jak i z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Radni Gminy Słupno pochylili się dziś również nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Słupnie z przeznaczeniem na lokalizację konstrukcji z tablicą bilboardową w celu informowania o ofercie dydaktycznej i społecznej uczelni Akademia Mazowiecka w Płocku. Zawarcie umowy umożliwi uczelni zamieszczenie aktualnych informacji na temat możliwości studiowania w celu zwiększenia zainteresowania mieszkańców gminy uzyskiwaniem wyższego wykształcenia, które znacząco rozszerza możliwości zatrudnienia i wpływa pozytywnie na wysokość zarobków. Powyższe działanie jest efektem zawarcia porozumienia na początku bieżącego roku z Akademią Mazowiecką określającego współpracę pomiędzy uczelnią i gminą Słupno.

Więcej informacji o przyjętych uchwałach dowiedzą się Państwo na stronie BIP Urzędu Gminy Słupno.

Zachęcamy do śledzenia sesji Rady Gminy na stronie www.esesja.tv

Informacje nt. pomocy technicznej w aplikacji IRZplus

W imieniu Pana Grzegorza Szykulskiego, Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Płocku, upowszechniamy informację dotyczącą możliwości skorzystania z wsparcia technicznego i pomocy pracownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku, w zakresie obsługi zgłoszenia działalności oraz wszystkich zgłoszeń dedykowanych posiadaczom zwierząt w aplikacji Portalu IRZplus od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 .

Ulotka informacyjna – zobacz

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

AKCJA SZCZEPIENIA DOUSTNEGO LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE na terenie województwa mazowieckiego.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737) w dniach od 25 marca do 16 kwietnia 2023 r. planowane jest przeprowadzenie *

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz wykładana ręcznie w ilości 30 dawek na 1 km2 na całym obszarze objętym szczepieniami.
  • Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych.
  • Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka, koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym.
  • Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa.
  • Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów.
  • Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny.
  • Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.
  • Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania.
  • Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

*Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z przyczyn niezależnych.

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Czytaj dalej „Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?”