Polecane

POMOC DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUPNO, KTÓRZY PONIEŚLI SZKODY NA SKUTEK GWAŁTOWNYCH BURZ

W związku z sytuacją, która wydarzyła się w Gminie Słupno, Wójt uruchomił pomoc dla poszkodowanych mieszkańców gminy.

O pomoc mogą ubiegać się osoby, które:

1) poniosły szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się terenie gminy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Te osoby mają możliwość złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Słupnie dostępnego jest:

Na jego podstawie powołana komisja będzie szacowała szkody poniesione w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. W związku z potrzebą jak najszybszego szacowania strat w uprawach, które mają zostać likwidowane w ciągu najbliższego czasu, bardzo prosimy producentów rolnych, którzy wstrzymują się ze zbiorem plonów o jak najszybsze złożenie wniosku o szacowanie szkód tj. do 23 lipca 2021r. Dla tych wniosków komisja w szybszym trybie wyruszy w teren, aby mogli Państwo zgodnie z planem zebrać plony. Pozostali producenci rolni mogą składać wnioski o szacowanie strat do 30 lipca 2021r. Bardzo prosimy o kompletnie wypełnianie wniosków oraz dostarczenie wszystkich wymaganych załączników. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem: 24 267-95-75

2) poniosły szkody w nieruchomościach w wyniku występujących zjawisk atmosferycznych tj.  w budynkach mieszkalnych lub gospodarczych (nie dotyczy szkód wyrządzonych na posesji typu ogrodzenie czy nasadzenia)

Te osoby mają możliwość wnioskowania do GOPS w Słupnie o pomoc w formie zasiłku celowego, która przeznaczona jest na:

a) pomoc doraźną dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Kwota zasiłku nie może przekroczyć 6 000 zł.

b) remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem losowym”.

Kwota zasiłku nie może przekroczyć:

  • Kwoty do maksymalnie 200 000 zł przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/ lokalu mieszkalnym. Kwoty pomocy finansowej przyznawane są w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń.
  • Kwoty maksymalnie 100 000 zł przyznawanej w związku ze szkodami w budynkach gospodarczych (niezależnie od liczby zniszczonych budynków). Kwoty pomocy finansowej przyznawane są w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń.

Osoby uprawnione do tego typu pomocy będą musiały powinny przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków związanych z remontem/ odbudową budynku mieszkalnego dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku. W przypadku, gdy osoba nie przedstawi faktur albo przeznaczy pomoc niezgodnie z celem, na jaki została ona udzielona, następuje zwrot środków. Wszystkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie pod numerem telefonu:  24 261 91 78

Polecane

ZGŁOSZENIA ZDARZEŃ W GMINIE PODCZAS PANUJĄCYCH BURZ

W związku z prognozowanymi silnymi burzami, które wieczorem i nocą mogą przejść przez tereny gminy Słupno, informujemy, że ze wszelkimi zgłoszeniami dot. usunięcia drzew, korzeni z dróg, itp. należy dzwonić pod numer do Straży Pożarnej, tj.: 998.
Jednocześnie w razie konieczności zgłoszenia zdarzeń kryzysowych występujących na naszym terenie uruchomiony został numer: 728-336-798
Polecane

OSZACOWANIE SZKÓD PO BURZACH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE GMINY

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z gwałtownymi burzami przechodzącymi przez tereny gminy oraz stratami z tym związanymi, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 174 Wojewody Mazowieckiego w Gminie Słupno została powołana komisja  do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się terenie gminy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Mieszkańcy, którzy ponieśli szkody w wyniku przechodzących nawałnic powinni złożyć wniosek do dnia 23 lipca 2021 r., który jest dostępny: https://slupno.eu/wp-content/uploads/2021/07/wniosek_o_oszacowanie_szkod.docx . Na jego podstawie powołana komisja będzie szacowała szkody poniesione w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy oraz strażacy z OSP na bieżąco usuwają skutki nawałnicy, która przeszła minionej nocy. Jeżeli na terenie gminy napotkają Państwo miejsca, które należy uprzątnąć z połamanych drzew, gałęzi itp. prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 998

Zachęcamy do przejścia na e-fakturę

Szanowni Państwo,

mając na uwadze usprawnienie współpracy chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną. Forma ta pozwala na szybkie przesyłanie faktur, które natychmiast trafią do adresata.

E-faktura stanowi odpowiednik faktury papierowej i ma taką samą moc prawną. Różnica sprowadza się wyłącznie do sposobu jej dostarczania.

Wprowadzając e-fakturę, oprócz minimalizacji ryzyka dla osób, które stykają się z dokumentami, zyskają Państwo także inne korzyści:

  • ciągły dostęp do dokumentów z każdego miejsca,
  • łatwe i bezpieczne przechowywanie,
  • mniejsze ryzyko zgubienia, zniszczenia lub dostania się dokumentu w niepowołane ręce,
  • szybką informację o wystawieniu nowej faktury, wraz z jej obrazem dzięki powiadomieniu e-mail.
  • większy pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Warunkiem wystawienia oraz przesłania faktury drogą elektroniczną jest uzyskanie uprzedniej zgody i akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury. Poniżej załączamy formularz upoważniający do przesyłania faktur drogą elektroniczną. Wystarczy odesłać wypełnioną i podpisaną zgodę (link poniżej) przez osobę upoważnioną zgodnie z przepisami prawa:

Formularz zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej interaktywnej :

Formularz zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej PDF:

Serdecznie zachęcamy do korzystania z tej funkcjonalności.

GABINET DENTYSTYCZNY OTWARTY DLA UCZNIÓW Z TERENU GMINY SŁUPNO

Informujemy, że w dniu 12 lipca 2021 r. Marcin Zawadka- Wójt Gminy Słupno podpisał porozumienie z Centrum Medycznym Borowiczki Sp. z o.o. na sprawowanie opieki stomatologicznej nad uczniami szkół podstawowych z terenu gminy Słupno. Podczas trwających wakacji, następnie przez cały rok szkolny 2021/2022, uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z gabinetu dentystycznego położonego przy ul. Borowickiej 3b w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek 16.30-18.00
Wtorek 8.00 – 10.00
Środa 13.00-15.00
Piątek 12.00-14.00
Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji najpóźniej w dniu wizyty oraz okazania się ważną legitymacją szkolną.

Nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych

Nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Słupno, jako Gminny Komisarz Spisowy w Słupnie ogłasza nabór uzupełniający na kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
Termin składania ofert od 20 lipca do 23 lipca do godz. 14.00
Ogłoszenie o naborze znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupnie.

Wymagane dokumenty do pobrania:
Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do Narodowego Spisu Ludności zobacz- doc
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów zobacz
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych zobacz- doc   zobacz- pdf

POSIEDZENIE SZTABU KRYZYSOWEGO w dniu 19 lipca 2021r. w URZĘDZIE GMINY W SŁUPNIE

W dniu dzisiejszym godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy w Słupnie Wójt Gminy Słupno – Marcin Zawadka zwołał kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z przejściem w sobotę gwałtownej burzy na terenie gminy Słupno. W spotkaniu, oprócz kierownictwa i pracowników Urzędu, wzięli udział m.in.: Pan Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pani Anna Trzeciakowska – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Pan Tomasz Wujek – zastępca Dyrektora RZGW ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Pan Piotr Jakubowski – kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Powiatu Płockiego, Pan Jacek Starczewski – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku.
Spotkanie zostało zwołane w celu przedstawienia sytuacji jaka nastąpiła w ostatnim czasie na terenie gminy, wstępnego oszacowania strat, zagrożeń oraz ustalenia możliwości zabezpieczenia w przyszłości domostw i gospodarstw mieszkańców. Wójt przypomniał, że podobna katastrofa w gminie miała miejsce w roku 2010, kiedy to odpowiednie wtedy instytucje obiecywały działania zabezpieczające mieszkańców. Jednak w jego ocenie wszelkie prace dotyczące wykonania były niewystarczające czego efektem są zniszczenia dokonane podczas powodzi w lutym oraz w ostatnim tygodniu. Przedstawiciele RZGW zapewnili o przeprowadzeniu w najbliższym czasie prac interwencyjnych polegających na usuwaniu gałęzi i drzew uniemożliwiających przepływ wody na rzece. Następnie po 15 sierpnia ma nastąpić zaplanowana konserwacja rzeki wraz z jej czyszczeniem i koszeniem. Jednocześnie zapewniono , że w najbliższym czasie zmieniony zostanie harmonogram i plan prac zadań inwestycyjnych zabezpieczających mieszkańców gminy Słupno przed kolejną powodzią. Prace będą związane m.in. z naprawą uszkodzonego koryta rzeki w jej dolnej części oraz podwyższeniu wału przeciwpowodziowego. W dalszej perspektywie projektowane jest stworzenie zbiornika retencyjnego zbierającego wody opadowe.
O możliwości wsparcia gminy zapewnił również Pan Jacek Ozdoba – Poseł na Sejm RP, który będzie wspierał działania gminy zmierzając do uzyskania rekompensaty finansowej za poniesione szkody.
Na spotkaniu omówiono również współpracę z Powiatem Płockim w zakresie usuwania szkód i zapewnienie niezbędnego do tych działań sprzętu oraz Państwowa Straż Pożarna w Płocku zapewniła dalszą pomoc i wsparcie gminy.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, strażakom i pracownikom za pomoc w usuwaniu skutków kataklizmu. O wszelkich ustaleniach i rozporządzeniach będziemy informować na bieżąco.
 

SZTAB KRYZYSOWY W URZĘDZIE GMINY W SŁUPNIE

W związku z gwałtowną burzą jaka wystąpiła minionej nocy na terenach gminy Słupno w dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Słupnie o godz. 8.00 został powołany sztab kryzysowy. W spotkaniu wzięli udział: bryg. Jacek Starczewski – zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, st.kpt. Edward Mysera – PSP, Pan Krzysztof Różalski – OSP Słupno, Pan Piotr Feliniak- Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, Pani Urszula Cendlewska- Kierownik, nadzór wodny w Płocku, Pan Piotr Jakubowski – Kierownik Powiatowego Biura Zarządzania Kryzysowego oraz Kierownictwo Urzędu Gminy w Słupnie w raz z pracownikami.
 
Przedstawione zostały zniszczenia na terenie gminy spowodowane wystąpieniem z koryta rzeki Słupianki oraz jej dopływu. Na tą chwilę największe zniszczenia dotyczą dwóch zerwanych mostów na dopływach Słupianki, tj. w Mijakowie i Szeligach, przepustów na drogach w Miszewku Stefany i Barcikowie, kilka dróg jest nieprzejezdnych, zalane zostały pola, gospodarstwa rolne oraz domy. Ewakuowany trzy osoby z ulicy Pocztowej w Słupnie.
 
Od godzin wieczornych trwają prace związane z zabezpieczeniem terenów zalanych, dróg i domów. W akcji uczestniczą wszystkie OSP z terenu gminy Słupna, pracownicy Urzędu Gminy. Zapewniono, że dołączą pracownicy z Powiatowego Zespołu Kryzysowego, który użyczy niezbędny sprzęt oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. W razie konieczności zadysponowane zostaną również oddziały z okolicznych gmin.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości (lokali użytkowych) przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Słupno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Słupnie przy ulicy Miszewskiej 8a został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 16.07.2021 r. do dnia 09.08.2021 r. wykaz dotyczący oddania w najem części nieruchomości (lokali użytkowych) stanowiących własność Gminy Słupno.

Ponadto wykaz  został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupno www.ugslupno.bip.org.pl

Wykaz nieruchomości – pobierz plik pdf