Ruszają ważne badania polskiego rolnictwa! Skorzystaj z formularza on-line

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni będzie można przekazać wymagane informacje przez Internet.

1 czerwca rozpoczną się dwa ogólnopolskie badania: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (formularz R-SGR) oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S). Obowiązek udziału w danym badaniu ma każde wylosowane gospodarstwo rolne.

Te badanie są ważne!

Celem obu badań jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Korzystać z nich będą organy rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Dane z badania stanowią też jedno z podstawowych źródeł informacji do określenia wielkości środków przeznaczanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na wsparcie polskiego rolnictwa.

Dlatego tak ważny jest udział w badaniach każdego wylosowanego gospodarstwa rolnego: przełoży się to na wysoką jakość danych statystycznych dotyczących polskiego rolnictwa.

Otrzymałeś pismo? Zachowaj je! Czytaj dalej „Ruszają ważne badania polskiego rolnictwa! Skorzystaj z formularza on-line”

Uruchomienie niedzielnych kursów linii S1.Korekty rozkładu jazdy linii S1 i S3.

Od dnia 1 czerwca wchodzą w życie zmiany w rozkładzie jazdy linii S1 i S3 spowodowane koniecznością przystosowania do nowego rozkładu linii 3 KM Płock.

W dni robocze:
– wybrane kursy mają kilkuminutowe przesunięcia w stosunku do obecnego rozkładu,
-dodano kurs linii S-3 ze Słupna o godz. 10:25
-dodano kurs linii S-1 z Borowiczek ok. 10:56.

W soboty i niedziele obowiązuje całkowicie nowy rozkład jazdy wszystkich kursów.
Uruchomione zostają też kursy linii S1 w niedziele.

W nowych rozkładach jazdy dostępnych na stronie internetowej https://slupno.eu/rozklad-jazdy/  kursy zmienione, oraz nowe wyróżnione są niebieskim kolorem czcionki.

Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych – 1 czerwca rusza nabór wniosków

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy.  Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

 O przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie, którzy:

  • ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy;
  • w roku 2022 złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku;
  • posiadają nadany numer identyfikacyjny;
  • wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

Wsparciem objęte są również spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji, pomoc może zostać przyznana także na wniosek jego małżonka.

Dofinansowanie nie przysługuje rolnikowi, który jest jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot.

Czytaj dalej „Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych – 1 czerwca rusza nabór wniosków”

Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa, będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie pochodzi z budżetu  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O pomoc, tak jak miało to miejsce dotychczas, będą mogli ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne (w tym „wspólnie wnioskujące”), wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziały przedsiębiorstw zagranicznych. Wszyscy zainteresowani wsparciem muszą posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni od 1-300 ha lub nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 200 tys. euro. Wnioskujący muszą też prowadzić w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

W obszarze D można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych czy wyposażenia do produkcji rolnej, jak i z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. Co ważne, inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością, w tym te związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, nie mogą być realizowane przez „osoby wspólnie wnioskujące”. W tym naborze będzie również można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem że będzie ona wykorzystywana na pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej. Z pomocy tej mogą skorzystać również ci, którzy otrzymali środki np. z programu „Zielona energia dla wsi” wdrażanego przez NFOŚiGW. Czytaj dalej „Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D”

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka – raport z konsultacji

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka bardzo proszę o zamieszczenie na urzędowych stronach internetowych informacji o raporcie z konsultacji razem z załącznikami według wzoru:

Raport z konsultacji POBIERZ

Załączniki do raportu:
1. Formularze konsultacyjne  POBIERZ
2. Obwieszczenie o konsultacjach https://nowybip.plock.eu/komunikaty/ogloszenia)
3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 4109/2023 z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka POBIERZ
4. Raport z przyjętych i odrzuconych uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych dla projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka POBIERZ
5. Raport ze spotkania konsultacyjnego z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Otwarcie placu zabaw i wybory sołtysa w Mirosławiu

22 maja 2023 r. w Mirosławiu odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. Wstęgę przecięły dzieci w towarzystwie Pani Agnieszki Ruclak – Zastępcy Wójta, Pani Małgorzaty Sawickiej – Przewodniczącej Rady oraz Pana Andrzeja Pietrzaka i Pawła Baranowskiego – Radnych Gminy Słupno.

Na najmłodszych czekała wata cukrowa, lody, magiczne napoje oraz malowanie twarzy. Radni rozdawali bańki mydlane do wspólnej zabawy. Wydarzenie zostało sfinansowane przez Centrum Usług Środowiskowych, który został zaproszony do współpracy z inicjatywy Radnego Andrzeja Pietrzaka.

Plac zabaw jest inwestycją sfinansowaną ze środków funduszu sołeckiego, programu MIAS oraz budżetu gminy w wysokości 59.000 zł. Dodatkowo Radny Andrzej Pietrzak pozyskał środki w wysokości ponad 7 tys. zł od sponsora, tj CUŚ.

Po uroczystym otwarciu placu zabaw w budynku świetlicy odbyły się wybory na nowego sołtysa w związku z rezygnacja z tej funkcji Andrzeja Pietrzaka. Nowym sołtysem wsi Mirosław został Pan Mateusz Winiarek. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na nowym stanowisku.