DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października obchodzimy jest Dzień Edukacji Narodowej, dzień szczególny dla wszystkich nauczycieli, pracowników oświaty, a w naszej gminie również pracowników żłobka.

Życzymy dużo zdrowia oraz wytrwałości w tym trudnym czasie pandemii, w którym przyszło nam wszystkim żyć. Niech każdego dnia towarzyszy Wam pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw tych najmłodszych i trochę starszych mieszkańców naszej gminy oraz wpływania na ich życiowe wybory.

Życzymy satysfakcji z wykonywania obowiązków, poczucia ważności wykonywania zawodu, aby przywiązanie i wdzięczność obecnych uczniów wynagradzała Wam trud niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę spełniliście w ich życiu.

Składamy najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym oraz wszelkiej pomyślności

Dziękujemy za Twój udział

Dziękujemy za wykazane zainteresowanie uczestnictwem w Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 – największym badaniu statystycznym obejmującym całą populację ludności i mieszkań naszego kraju.

Informujemy, że tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwał 6 miesięcy i został ostatecznie zakończony 30 września 2021 r. (o godzinie. 24.00). Obecnie nie ma już możliwości wzięcia w nim udziału.

Nadmieniamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 był obowiązkowy, a obowiązek ten wynikał wprost z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1143).

Wyjaśniamy, że czynem zabronionym była odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlegająca penalizacji zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955). Możliwość nałożenia kary grzywny dotyczy respondentów, którzy odmówili udziału w badaniu.

Zakłada się, że wobec osób, które nie mogły lub nie zdążyły w ustawowym terminie udzielić informacji w tegorocznym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, nie będą kierowane wnioski o ukaranie.

Wojewódzkie Biuro Spisowe

Wsparcie w ramach Programu „Poznaj Polskę” w gminnych szkołach

Gmina Słupno otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 20 482,00 zł

Wkład własny stanowi: 5 123,00 zł

Jeszcze w tym miesiącu odbędą się wycieczki szkolne, a 113 uczniów naszych szkół podstawowych odwiedzi min. Warszawę, Modlin, Dęblin, Puławy, Lublin i Kazimierz Dolny.

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – wkrótce rusza tzw. duży nabór wniosków

31 października rozpocznie się nabór dla zakładów przetwórczych w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 listopada 2021 r.

Rozpoczynający się wkrótce nabór wniosków kierowany jest do:

· przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych;

· przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowadzany sektor) – mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji. Zaliczają się do nich m.in. wydatki na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności. Wsparcie można otrzymać także na zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, magazynowania ich czy przygotowania do przetwarzania. W takim przypadku dofinansowane mogą być także koszty leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności.
Wysokość pomocy, jaką można otrzymać, zależy od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinasowanie. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych maksymalne wsparcie wynosi 10 mln zł. Natomiast gdy o dofinansowanie ubiega się przedsiębiorstwo, które na podstawie odpowiednich przepisów jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, limit wynosi 15 mln zł.

Na złożenie dokumentów przedsiębiorcy będą mieli czas od 31 października do 29 listopada 2021 r. O kolejności przysługi­wania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów.
Wnioski o przyznanie wsparcia będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji operacji. Dokumenty można będzie składać osobiście, rejestrowaną przesyłką pocztową lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ARiMR.

NOWY SPRZĘT DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W dniu 05.10.2021r. w Urzędzie Gminy Słupno odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu specjalistycznego dla strażaków z Gminy Słupno. W spotkaniu uczestniczyli: P. Tomasz  Kominek- Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego – Dyrektor Delegatury w Płocku,  P. Krzysztof Różalski – Naczelnik OSP Słupno, P. Adrian Różalski- kierowca OSP Słupno , P. Sławomir Ners -Prezes OSP Cekanowo i  P. Szymon Zeltyng -Wiceprezes OSP Cekanowo. W imieniu Wójta Gminy Słupno sprzęt przekazała Pani Agnieszka Ruclak -Zastępca Wójta Gminy Słupno.

  Środki na zakup sprzętu pochodzą z dofinansowania Samorządu Województwa Mazowieckiego, które  uruchomiło zadanie pn.: „OSP -2021” wspierając gminy w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej .W ramach tego zadania dokonano zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Słupnie i Cekanowie. Celem zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego.

Sprzęt  dla jednostki OSP Słupno zakupiony w kwocie 40 000,00 zł  dofinansowany został  :

–  ze środków Województwa Mazowieckiego – w kwocie 20 000,00 zł,

–  z budżetu Gminy Słupno – w kwocie 20 000,00 zł.

Sprzęt zakupiony dla jednostki OSP Cekanowo w kwocie 37 660,14 zł dofinansowany został :

ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie – 18 570,00 zł,

–  z budżetu Gminy Słupno w kwocie – 19 090,14 zł

Program Priorytetowy „Agroenergia”

1 października 2021 uruchomiony został nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027, wpisujących się w Program Priorytetowy „Agroenergia” .
Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”. Program skierowany jest do właścicieli i dzierżawców gospodarstw rolnych o powierzchni od 1 do 300 hektarów. Mogą oni otrzymać dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, pomp ciepła oraz towarzyszących magazynów energii.
Szczegóły programu dotacyjnego dostępne są na stronie https://portal.wfosigw.pl/informacja-o-programie-1

Jednocześnie uruchomiony został program pn. „Współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”.
Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” w ramach którego możliwe jest ubieganie się o pożyczkę na koszty kwalifikowane zadania nieobjęte dofinansowaniem w formie dotacji.
Szczegóły programu pożyczkowego dostępne są na stronie https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/wspolfinansowanie-przedsiewziec-realizowanych-w-ramach-programu-priorytetowego-agroenergia-czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii/

Stypendia Wójta Gminy Słupno rozdane

Decyzją Radnych Gminy Słupno  uczniowie, którzy mieszkają na terenie gminy Słupno, uczęszczają do szkoły ponadpodstawowej, uzyskali średnią ocen na świadectwie szkolnym co najmniej 5.0 oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, mogli do połowy września składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Słupno. Po ich pozytywnym rozpatrzeniu sześcioro najlepszych uczniów otrzyma na konto kwotę w wysokości 200 zł miesięcznie wypłacane przez rok szkolny 2020/2021.

W dniu 27 września 2021 r. troje uczniów, którzy przybyli do Urzędu Gminy Słupno otrzymało gratulacje z rąk Pani Agnieszki Ruclak – zastępcy Wójta Gminy Słupno.

W tym roku stypendia Wójta Gminy Słupno otrzymali:

  • Agata Wieczorkowska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
  • Oliwier Durka – uczeń Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku
  • Wiktoria Świątek – uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku
  • Aleksandra Tomczak – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
  • Aleksandra Kołodziejska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku
  • Julia Michalska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku

Przyłączamy się do  gratulacji i życzymy sukcesów w dalszej edukacji.

Wsparcie dla KGW – już tylko kilka dni na złożenie wniosku

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych.

Wnioski o wsparcie można składać na działalność zarejestrowanego KGW. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków kół i wynosi: 5 tys. zł – dla liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli liczba członków mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Czytaj dalej Wsparcie dla KGW – już tylko kilka dni na złożenie wniosku