Polecane

OTWARCIE ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W SŁUPNIE!

Od dnia 11 maja 2020 r. Samorządowe Przedszkole „Niezapominajka” w Słupnie oraz Gminny Żłobek w Słupnie wznawiają działalność opiekuńczą w ograniczonym zakresie. Decyzja o uruchomieniu podmiotów została skonsultowana z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Płocku. Obie placówki dostosowały procedury bezpieczeństwa do wymagań określonych w Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. oraz wytycznych określonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rodzice, którzy nie zdecydują się na posłanie dziecka do żłobka są w dalszym ciągu zwolnieni z opłaty stałej.

Wznowienie zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie

Informujemy, że zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie zostają wznowione od 1 czerwca 2020 r. Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie zaopatrzony jest w środki ochrony indywidualnej dla wszystkich uczestników i personelu, w tym maseczki ochronne, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Natomiast podczas zajęć zachowane zostaną odległości gwarantujące bezpieczeństwo .

W zakresie organizacji pracy w placówce obowiązuje do odwołania:

  1. Nie przychodzenie do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną.
  2. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników po uprzednim podpisaniu zgody, a także dezynfekcja rąk przed wejściem do ŚDS .
  3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.
  4. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów infekcji dróg oddechowych.
  5. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji, tj. kontaktu (telefon, poczta elektroniczna) z opiekunami uczestników w razie nagłej potrzeby.
  6. Zakaz wstępu na teren placówki osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności.
  7. Ograniczenie wyjść poza teren placówki w ramach prowadzonej działalności.

Gmina Słupno. Tu mieszkam, tu płacę za śmieci.

 Urząd Gminy informuje, że weryfikuje deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieprawidłowości dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Ujawniono także nieruchomości, których właściciele nawet mimo otrzymanego wezwania, nie złożyli dotychczas deklaracji. Czytaj dalej Gmina Słupno. Tu mieszkam, tu płacę za śmieci.

GMINA SŁUPNO OTRZYMAŁA MASKI JEDNORAZOWE

Dzięki inicjatywie Posła RP z okręgu mazowieckiego Jacka Ozdoby Gmina Słupno jako pierwsza w powiecie płockim otrzymała maseczki jednorazowe. W dniu dzisiejszym na sali obrad Urzędu Gminy Słupno Marcin Zawadka – Wójt Gminy Słupno odebrał z rąk Konrada Guzanka – Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku maseczki wykonane przez 12 więźniów osadzonych w płockim Zakładzie Karnym. Otrzymane dary zostały przekazane na potrzeby jednostek podległych, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie. W spotkaniu towarzyszyli pracownicy służby więziennej oraz dyrektorzy jednostek: Bożena Wernik, Magdalena Szochner-Siemińska, Anna Kowalczyk oraz pracownik GOPS i ŚDS – Jarosław Szygoski. W ramach podziękowań Kierownik ŚDS  przekazała obraz wykonany przez uczestników domu.

Otrzymane maseczki będą służyć  pracownikom urzędu i jednostek podczas obsługi interesantów.  Warto pamiętać, ze pomimo znoszenia obostrzeń należy nadal zachowywać ostrożność w kontaktach z innymi.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i -przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków -wypłata świadczenia.

W praktyce rolnicy bardzo często zgłaszają zdarzenia wypadkowe z dość znacznym opóźnieniem. Choć prowadzone na szeroką skalę przez KRUS akcje informacyjne o bezzwłocznym informowaniu o wypadku przyczyniły się do poprawy sytuacji, to jednak nadal w ponad połowie przypadków zgłoszenie następuje po okresie dłuższym niż 14 dni od jego zaistnienia. Zwłoka w zawiadomieniu KRUS o zdarzeniu jest poważnym problemem, a jej znaczenie uwidacznia się podczas przeprowadzania postępowania dowodowego.

Bardzo często, ze względu na upływ czasu, ma ona wpływ na ustalenie rzeczywistych przyczyn i okoliczności wypadku. Późne zgłoszenie zdarzenia powoduje niejednokrotnie wydłużenie całego postępowania powypadkowego, co skutkować może dłuższym oczekiwaniem poszkodowanego i jego rodziny na uzyskanie jednorazowego odszkodowania. Wypadek można zgłosić w siedzibie Kasy (w każdej jednostce organizacyjnej) osobiście albo za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej. Do przyjęcia zgłoszenia upoważnione są wszystkie oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

Oddział Regionalny KRUS w Warszawie apeluje do wszystkich ubezpieczonych rolników, którzy ulegli wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie rolnym o zgłaszaniu zdarzenia bezzwłocznie.

Ogłoszenie dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

Starosta Płocki informuje, że z dniem 16 maja 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294, oraz z 2020 r. poz. 875), która upraszcza wymagania dla osób chcących skorzystać z takiej pomocy w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Czytaj dalej Ogłoszenie dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

WZNOWIENIE PRACY SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Od 25 maja br. w szkołach podstawowych będą mogły być realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Również od tego dnia będzie możliwe prowadzenie konsultacji dla ósmoklasistów. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wytyczne, według których powinny odbywać się te zajęcia.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III

Dyrektorzy trzech szkół z terenu gminy Słupno określili szczegółowe sposoby sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Organizacja konsultacji z uczniami

Uczniowie klas VIII będą mieli możliwość uczestniczenia na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły i możliwości szkoły. Harmonogramy i ich organizacja ustalona została przez dyrektorów szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do uczniów, którzy będą przystępować do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. W pierwszej kolejności umożliwione będą konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. 

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną na terenie gminy oraz możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji, a zwłaszcza szczegółowe wytyczne można znaleźć na stronie:   https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Szanowni Państwo rodzice/opiekunowie prawni przypominamy, że placówki będą pracować w reżimie sanitarnym. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych przez dyrektorów Procedur Bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w okresie pandemii COVID-19. Warunkiem do ewentualnego przyjęcia Państwa dziecka, jest niezbędne zapoznanie się z ww. Procedurami (dostępne w każdej szkole) i bezwzględne ich przestrzeganie.

Szczegółowe informacje dostępne na stronach szkół

SKŁADANIE WNIOSKÓW o 150 tys. zł premii dla młodego rolnika

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

  • I – w wysokości 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
  • II – w wysokości 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.

Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. W czasie trwania na terenie kraju stanu epidemii ARiMR zachęca, by przekazywać w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.