Przerwa w dostawie wody!

Gmina Słupno informuje odbiorców, że w związku z prowadzonymi pracami na ulicy Piastowskiej w dniu 01 kwietnia 2023r. w godzinach 8.00 – 11.00 (sobota) planowana jest przerwa w dostawie wody do budynków położonych w Borowiczkach – Pieńkach ul. Piastowska od ul. Wodnej do ul. Krakowskiej wraz z ulicami przyległymi.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu ” Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″

Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej.

W opracowywanej analizie zostaje poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przywiezionych na jego obszar.

Przedmiotem opracowania będzie również przedstawienie środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz kierunków działań w gospodarce odpadami prowadzących do realizacji idei cyrkulacyjnego wykorzystania zasobów przy racjonalnym wykorzystaniu i utrzymaniu zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska.

Dla uwzględnienia w projekcie PGO WM 2030 najbardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM prowadzi ankietyzację. Ankiety mogą wypełnić mieszkańcy województwa mazowieckiego, samorządy gminne i powiatowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy posiadający instalacje do przetwarzania odpadów na terenie województwa mazowieckiego i inwestorzy planujący budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów.

Wypełnij ankietę

61. sesja Rady Gminy Słupno

Dziś odbyła się 61. sesja Rady Gminy Słupno. Na samym początku wprowadzono dodatkowy punkt do porządku obrad, w którym uwzględniono przedstawienie prezentacji przez zaproszonych gości ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju. Pani Beata Wolska w skrócie przedstawiła Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”, która działa od 2016 roku. Na poprzedniej sesji Radni Gminy Słupno uchwalili wejście naszej gminy w struktury organizacji. Nowe stowarzyszenie skupia 10 gmin z powiatu płockiego: Słupno, Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Wyszogród oraz Brochów i Młodzieszyn z powiatu sochaczewskiego. Następnie Pani Agnieszka Ruclak przedstawiła sprawozdanie z pracy wójta, a przewodniczący poszczególnych komisji omówili sprawozdania ze swoich prac od czasu przeprowadzenia ostatniej sesji. Po ich omówieniu, radni zagłosowali nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 oraz zmian w budżecie na 2023 rok.

Następnie Radni przeszli do głosowania nad czterema uchwałami dotyczącymi działalności Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Wszystkie zostały uchwalone większością głosów. Pierwsza z nich dotyczyła przyjęcia ponad sześćdziesięciostronicowego sprawozdania z działalności ośrodka pomocy społecznej (w Słupnie Centrum Usług Społecznych) za 2022 roku. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dokument przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz wnioski wynikające z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych. Druga uchwała dotyczyła sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 za 2022 rok. W dokumencie, który jest dostępny na BIP Urzędu Gminy w Słupnie przedstawione zostały efekty podejmowanych działań wynikających z zapisów Programu oraz potrzeby do realizacji na kolejne lata. Według dokumentu w gminie Słupno ze wsparcia pomocy społecznej korzysta 131 rodzin, ze świadczeń rodzinnych 260, Funduszu Alimentacyjnego 16, natomiast z dodatku mieszkaniowego jedynie 5 rodzin. Najczęściej występujący problem w środowisku to długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Jak wynika ze sprawozdania Centrum Usług Społecznych swoimi działaniami objął rodziny, dzieci, młodzież oraz osoby pracujące w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Radni zatwierdzili w kolejnej uchwale również sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Słupno na lata 2021-2024 za rok 2022. Z dokumentu wynika, iż w naszej gminie nastąpił znaczący spadek czynnych Niebieskich Kart w porównaniu z poprzednimi latami, co oznacza, że podejmowane działania profilaktyczne i edukacyjne przez nasz ośrodek (CUS) w dużej mierze podnosi świadomość i wrażliwość społeczną na zjawisko przemocy w rodzinie. Kolejną uchwałą dotyczącą działań Centrum Usług Społecznych w Słupnie jest uchylenie wcześniej przegłosowanych uchwał (w latach 2005 i 2007) w sprawie odpłatności za świadczenia przyznawane w ramach zasad własnych w zakresie dożywiania dzieci z terenu gminy Słupno. Jest to działanie będące następstwem wejścia w życie Programu „Posiłek w szkole i w domu”, który pozwala na udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium dochodowego z ustawy o po9mocy społecznej.

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy podjęto głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Oczekiwanym efektem tejże regulacji jest zapewnienie płynnego funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem i transportem nieczystości ciekłych zarówno pochodzących z zbiorników bezodpływowych jak i z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Radni Gminy Słupno pochylili się dziś również nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Słupnie z przeznaczeniem na lokalizację konstrukcji z tablicą bilboardową w celu informowania o ofercie dydaktycznej i społecznej uczelni Akademia Mazowiecka w Płocku. Zawarcie umowy umożliwi uczelni zamieszczenie aktualnych informacji na temat możliwości studiowania w celu zwiększenia zainteresowania mieszkańców gminy uzyskiwaniem wyższego wykształcenia, które znacząco rozszerza możliwości zatrudnienia i wpływa pozytywnie na wysokość zarobków. Powyższe działanie jest efektem zawarcia porozumienia na początku bieżącego roku z Akademią Mazowiecką określającego współpracę pomiędzy uczelnią i gminą Słupno.

Więcej informacji o przyjętych uchwałach dowiedzą się Państwo na stronie BIP Urzędu Gminy Słupno.

Zachęcamy do śledzenia sesji Rady Gminy na stronie www.esesja.tv

Informacje nt. pomocy technicznej w aplikacji IRZplus

W imieniu Pana Grzegorza Szykulskiego, Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Płocku, upowszechniamy informację dotyczącą możliwości skorzystania z wsparcia technicznego i pomocy pracownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku, w zakresie obsługi zgłoszenia działalności oraz wszystkich zgłoszeń dedykowanych posiadaczom zwierząt w aplikacji Portalu IRZplus od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 .

Ulotka informacyjna – zobacz

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Czytaj dalej „Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?”

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka, w skład którego wchodzi Gmina Miasto: Płock, Gąbin, Gmina: Stara Biała, Bielsk, Radzanowo, Słupno, Łąck, Nowy Duninów oraz Powiat Płocki.

SUMP to dokument strategiczny, który stanowi punkt odniesienia do działań mobilnościowych dla całego MOF Płocka. Jego zadaniem jest wsparcie w planowaniu transportu i mobilności, dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Zmiany te mają na celu zwiększenie udziału aktywnych i ekologicznych środków transportu oraz zmniejszenie roli samochodów osobowych w codziennych podróżach. Są one możliwe tylko przy aktywnym udziale lokalnej społeczności, bowiem to mieszkańcy są uczestnikami ruchu z najlepszą wiedzą na temat wszelkich niedogodności i usprawnień koniecznych do wprowadzenia w codziennych podróżach na terenie MOF Płocka.

Czytaj dalejKonsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej