Wznowienie zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie

Informujemy, że zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie zostają wznowione od 1 czerwca 2020 r. Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie zaopatrzony jest w środki ochrony indywidualnej dla wszystkich uczestników i personelu, w tym maseczki ochronne, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Natomiast podczas zajęć zachowane zostaną odległości gwarantujące bezpieczeństwo .

W zakresie organizacji pracy w placówce obowiązuje do odwołania:

  1. Nie przychodzenie do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną.
  2. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników po uprzednim podpisaniu zgody, a także dezynfekcja rąk przed wejściem do ŚDS .
  3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.
  4. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów infekcji dróg oddechowych.
  5. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji, tj. kontaktu (telefon, poczta elektroniczna) z opiekunami uczestników w razie nagłej potrzeby.
  6. Zakaz wstępu na teren placówki osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności.
  7. Ograniczenie wyjść poza teren placówki w ramach prowadzonej działalności.

Gmina Słupno. Tu mieszkam, tu płacę za śmieci.

 Urząd Gminy informuje, że weryfikuje deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieprawidłowości dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Ujawniono także nieruchomości, których właściciele nawet mimo otrzymanego wezwania, nie złożyli dotychczas deklaracji. Czytaj dalej Gmina Słupno. Tu mieszkam, tu płacę za śmieci.

GMINA SŁUPNO OTRZYMAŁA MASKI JEDNORAZOWE

Dzięki inicjatywie Posła RP z okręgu mazowieckiego Jacka Ozdoby Gmina Słupno jako pierwsza w powiecie płockim otrzymała maseczki jednorazowe. W dniu dzisiejszym na sali obrad Urzędu Gminy Słupno Marcin Zawadka – Wójt Gminy Słupno odebrał z rąk Konrada Guzanka – Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku maseczki wykonane przez 12 więźniów osadzonych w płockim Zakładzie Karnym. Otrzymane dary zostały przekazane na potrzeby jednostek podległych, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie. W spotkaniu towarzyszyli pracownicy służby więziennej oraz dyrektorzy jednostek: Bożena Wernik, Magdalena Szochner-Siemińska, Anna Kowalczyk oraz pracownik GOPS i ŚDS – Jarosław Szygoski. W ramach podziękowań Kierownik ŚDS  przekazała obraz wykonany przez uczestników domu.

Otrzymane maseczki będą służyć  pracownikom urzędu i jednostek podczas obsługi interesantów.  Warto pamiętać, ze pomimo znoszenia obostrzeń należy nadal zachowywać ostrożność w kontaktach z innymi.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i -przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków -wypłata świadczenia.

W praktyce rolnicy bardzo często zgłaszają zdarzenia wypadkowe z dość znacznym opóźnieniem. Choć prowadzone na szeroką skalę przez KRUS akcje informacyjne o bezzwłocznym informowaniu o wypadku przyczyniły się do poprawy sytuacji, to jednak nadal w ponad połowie przypadków zgłoszenie następuje po okresie dłuższym niż 14 dni od jego zaistnienia. Zwłoka w zawiadomieniu KRUS o zdarzeniu jest poważnym problemem, a jej znaczenie uwidacznia się podczas przeprowadzania postępowania dowodowego.

Bardzo często, ze względu na upływ czasu, ma ona wpływ na ustalenie rzeczywistych przyczyn i okoliczności wypadku. Późne zgłoszenie zdarzenia powoduje niejednokrotnie wydłużenie całego postępowania powypadkowego, co skutkować może dłuższym oczekiwaniem poszkodowanego i jego rodziny na uzyskanie jednorazowego odszkodowania. Wypadek można zgłosić w siedzibie Kasy (w każdej jednostce organizacyjnej) osobiście albo za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej. Do przyjęcia zgłoszenia upoważnione są wszystkie oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

Oddział Regionalny KRUS w Warszawie apeluje do wszystkich ubezpieczonych rolników, którzy ulegli wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie rolnym o zgłaszaniu zdarzenia bezzwłocznie.