Kreatywnie i Interaktywnie

Tytuł projektu: „Kreatywnie i interaktywnie”
Wnioskodawca: Gmina Słupno
Realizator projektu:

 • Szkoła Podstawowa im. Arcybiskupa Nowowiejskiego w Słupnie
 • Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
 • Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019r. do 30.06.2021r.
Wartość ogółem: 884 502,11 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 840 198,11 zł

Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działania 10.1 Edukacja Ogólna i Przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Krótki opis projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w 3 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno realizujących kształcenie ogólne poprzez programy rozszerzające i uatrakcyjniające ofertę zajęć pozalekcyjnych dla 279 U (141 dz, 138 ch), w tym 125 U (60dz, 65ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz programy doskonalące kompetencje 25 N, w tym 18 Kobiet (K).

W ramach projektu nastąpi wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej SP, w tym zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych/matematycznych.

Planowane działania:

 • doposażenie trzech szkół podstawowych z terenu gminy Słupno w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w dwóch szkołach,
 • program doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli z trzech szkół podstawowych,
 • program kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów z terenu gminy Słupno, w tym:

a) zajęcia rozwijające/ koła zainteresowań z języka obcego przy wykorzystaniu TIK;
b) zajęcia rozwijające/koła zainteresowań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przy wykorzystaniu TIK;
c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przy wykorzystaniu TIK;
d) zajęcia rozwijające/koła zainteresowań z kompetencji informatycznych,;
e) warsztaty ukierunkowane na rozwój 6 umiejętności uniwersalnych, tj. przedsiębiorczości, uczenia się, rozwiązywania problemów, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia;
f) zajęcia pozaszkolne w postaci wyjazdów edukacyjnych.

 • program dla 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakładane rezultaty: 

 • 279 uczniów po zakończeniu projektu podniesie swoje kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, językowych, technologii informatyczno-komunikacyjnej;
 • 279 uczniów po zakończeniu projektu podniesie umiejętności uniwersalne w zakresie przedsiębiorczości, uczenia się, rozwiązywania problemów, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia;
 • 125 po ukończeniu projektu zminimalizuje braki edukacyjne oraz deficyty i trudności edukacyjne;
 • 25 nauczycieli po ukończeniu programu nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania i włączania narzędzi TIK w nauczaniu, metod i form sprzyjających kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych, w tym nauczania eksperymentalnego, posiadania odpowiednich pomocy dydaktycznych do stworzenia uczniom dogodnych warunków uczenia się, zmiana realizacji zajęć;
 • trzy szkoły z terenu gminy Słupno zostaną doposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy wykorzystywany podczas zajęć.

Biuro Projektu:
Urząd Gminy w Słupnie (pok. 19B)
ul. Miszewska 8A
09-472 Słupno
tel.24 267-95-88 


Słupno – Informacje to przegląd najciekawszych informacji z terenu gminy Słupno.

W tym odcinku  nie tylko o nowym projekcie realizowanym na terenie gminy Słupno, a na koniec zaproszenie na ferie dla najmłodszych. zobacz


WYJAZD EDUKACYJNY DO CENTRUM NAUKI „KOPERNIK”

Od września 2019 roku Gmina Słupno realizuje projekt „Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W ramach zadań, które przewidziano na rok 2020 uczniowie klasy VII i VIII ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu oraz ze Szkoły Podstawowej w Liszynie wyruszyli na bezpłatną wycieczkę do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. Na miejscu mieli możliwość poeksperymentować w dziedzinie fizyki, chemii, matematyki a także poznać tajemnice kosmosu. Poprzez zabawę mogli wspólnie z nauczycielami uczyć się  w jaki sposób eksperymentować: angażując wszystkie zmysły, bez najmniejszych oporów, bez wstydu przed pomyłką. Mieli możliwość bycia prawdziwymi odkrywcami. Wycieczka jest nie tylko niesamowita przygodą ale przede wszystkim możliwością poznania tego o czym uczą się na zajęciach. Do końca maja projekt zakładał wyjazd do Centrum Nauki „Kopernik” wszystkich uczniów biorących udział w projekcie, jednak w związku z okolicznościami występującymi w kraju związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 musieliśmy zawiesić wszystkie wydarzenia kulturalne, w tym wycieczki do muzeum.
Projekt będzie realizowany również w przyszłym roku szkolnym. Wszystkich, którzy byliby zainteresowani rekrutacją od września 2020r. zapraszamy do szkół oraz Biura Projektu w Urzędzie Gminy Słupno lub pod numerem telefonu: 24 267-95-88.


WARSZTATY Z UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH

W projekcie „Kreatywnie i interaktywnie” ramach działań projektowych zaplanowane zostały warsztaty ukierunkowane na rozwój 6 umiejętności uniwersalnych, tj. przedsiębiorczości, uczenia się, rozwiązywania problemów, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia. Zajęcia  mają na celu kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów z terenu gminy Słupno. Podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Słupnie oraz w Szkole Podstawowej w Liszynie przez trzy dni odbywały się zajęcia dla dzieci z kreatywności i innowacyjności. Dzieci miały zapewnioną bezpłatną ośmio godzinną opiekę podczas, gdy rodzice byli w pracy. Dodatkowo nabywali w grupach nowe umiejętności poprzez zabawę. Kolejne warsztaty planowane są dla uczniów podczas egzaminów ośmioklasisty, tj. 21-23 kwietnia 2020r. Z uwagi na to, że w tym czasie w szkołach będą odbywać się egzaminy, zajęcia będą prowadzone w świetlicach: w Słupnie, w Barcikowie, w Bielinie, w Wykowie oraz w Miszewku Strzałkowskim. Wszelkie informacje można uzyskać w szkołach.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


SZKOLENIA NAUCZYCIELI Z DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJI

W ramach projektu „Kreatywnie i interaktywnie” w dniu 16 listopada 2019r. rozpoczęły się szkolenia dla nauczycieli. Jest to realizacja programu doskonalenia umiejętności i kompetencji 25 nauczycieli z trzech szkół podstawowych z terenu gminy Słupno. Nauczyciele zostaną przeszkoleni z trzech tematów związanych z nauczaniem metodą technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK):
– Metody i formy sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych
– Korzystanie z narzędzi TIK i włączania ich do nauczania przedmiotowego
– Realizacja kształcenia metodą eksperymentu

Szkolenia zakończą się do końca stycznia 2020r. Po ich zakończeniu nauczyciele będą przygotowani do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod TIK. Zajęcia z uczniami w trzech szkołach są przeprowadzane od września 2019r. Projekt będzie trwał do końca czerwca 2021r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 


Wójt Gminy Słupno oraz Dyrektorzy Gminnych Szkół Podstawowych zapraszają uczniów do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

„Kreatywnie i interaktywnie”

W ramach działań przewidziano realizację 4 zadań:
 • doposażenie trzech szkół podstawowych z terenu gminy Słupno w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w dwóch szkołach,
 • program doskonalenia umiejętności i kompetencji  nauczycieli z trzech szkół podstawowych,
 • program kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności u  uczniów z terenu gminy Słupno,
 • program dla 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK i pracownie przedmiotów przyrodniczych oraz przeprowadzone zajęcia dla uczniów polegające m.in.:

 • zajęcia rozwijające/ koła zainteresowań z języka obcego przy wykorzystaniu TIK
 • zajęcia rozwijające/koła zainteresowań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przy wykorzystaniu TIK,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przy wykorzystaniu TIK,
 • zajęcia rozwijające/koła zainteresowań z kompetencji informatycznych,
 • warsztaty ukierunkowane na rozwój 6 umiejętności uniwersalnych, tj. przedsiębiorczości, uczenia się, rozwiązywania problemów, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia,
 • zajęcia pozaszkolne w postaci wyjazdów edukacyjnych.

Rekrutacja do projektu zaczyna się od 2 września 2019r.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w biurze projektu oraz sekretariacie 3 szkół podstawowych z terenu gminy Słupno lub poniżej.

Okres realizacji projektu:  od 01.09.2019 do 30.06.2021

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu w Urzędzie Gminy w Słupnie (pok. 19B), telefonicznie: 24 267-95-88  lub pod adresem mailowym:  promocja@slupno.eu

Serdecznie zapraszamy


Regulamin rekrutacji

Załączniki do Regulaminu