Kreatywnie i Interaktywnie

Wójt Gminy Słupno oraz Dyrektorzy Gminnych Szkół Podstawowych zapraszają uczniów do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

“Kreatywnie i interaktywnie”

W ramach działań przewidziano realizację 4 zadań:
  • doposażenie trzech szkół podstawowych z terenu gminy Słupno w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w dwóch szkołach,
  • program doskonalenia umiejętności i kompetencji  nauczycieli z trzech szkół podstawowych,
  • program kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności u  uczniów z terenu gminy Słupno,
  • program dla 125 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK i pracownie przedmiotów przyrodniczych oraz przeprowadzone zajęcia dla uczniów polegające m.in.:

  • zajęcia rozwijające/ koła zainteresowań z języka obcego przy wykorzystaniu TIK
  • zajęcia rozwijające/koła zainteresowań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przy wykorzystaniu TIK,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przy wykorzystaniu TIK,
  • zajęcia rozwijające/koła zainteresowań z kompetencji informatycznych,
  • warsztaty ukierunkowane na rozwój 6 umiejętności uniwersalnych, tj. przedsiębiorczości, uczenia się, rozwiązywania problemów, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia,
  • zajęcia pozaszkolne w postaci wyjazdów edukacyjnych.

Rekrutacja do projektu zaczyna się od 2 września 2019r.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w biurze projektu oraz sekretariacie 3 szkół podstawowych z terenu gminy Słupno lub poniżej.

Okres realizacji projektu:  od 01.09.2019 do 30.06.2021

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu w Urzędzie Gminy w Słupnie (pok. 19B), telefonicznie: 24 267-95-88  lub pod adresem mailowym:  promocja@slupno.eu

Serdecznie zapraszamy


Regulamin rekrutacji

Załączniki do Regulaminu