JAK DBAĆ O POWIETRZE W NASZEJ GMINIE ? – mini poradnik dla mieszkańców

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje zakaz stosowania spalinowych oraz elektrycznych dmuchaw do liści na terenie całego województwa mazowieckiego. Zakaz ten został wprowadzony nowym Programem Ochrony Powietrza przyjętym uchwałą nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zakaz obowiązuje wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe i urzędy zlokalizowane na terenie województwa. Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje zarówno elektryczne, jak i spalinowe dmuchawy do liści oraz wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem (usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, zamiatanie piasku, itp.).

Używanie dmuchaw powoduje wzniecanie pyłu, który już opadł, czyli tzw. wtórną emisję. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje wiele chorób, w tym choroby układu oddechowego i krążenia oraz skraca długość życia.

Stosowanie się do zakazu może być kontrolowane przez odpowiednie organy, m.in. upoważnionych pracowników urzędów gminnych/miejskich, czy inspekcję ochrony środowiska. Zgodnie z art. 225 ustawy Kodeks karny udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu. Zgodnie z art. 332. ustawy Prawo Ochrony Środowiska kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny. Kara taka wynosi od 500 zł do 5 000 zł.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji w ramach projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Słupno” współfinansowanego w ramach osi priorytetowej IV „przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Działanie 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Zaproszenie do złożenia oferty zobacz
Formularz oferty cenowej zobacz
Klauzula i oświadczenie RODO –załączniki_rodo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn” Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Słupno” współfinansowanego w ramach osi priorytetowej IV „przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Działanie 4.s. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Zaproszenie do złożenia oferty zobacz
Formularz oferty cenowej zobacz
Informacja o rozstrzygnięciu zobacz

Od września br. na terenie gminy Słupno działa system monitorujący stan jakości powietrza. Urządzenia w postaci czujników powietrza zamontowane zostały na budynku Szkół Podstawowych w Słupnie oraz w Liszynie. Głównym ich zadaniem jest informowanie mieszkańców o stężeniu pyłów zawieszonych – PM 2.5* i PM 10** (odpowiadających
za tzw. smog), jak również o temperaturze powietrza, wilgotności i ciśnieniu. Urządzenia te za pomocą metody laserowej mierzą stężenia cząsteczek stałych w powietrzu co 5 min.,
w odległości ok. 1 km od źródła.

Wyniki pomiarów można śledzić na stronie internetowej: www.syngeos.pl, bądź korzystając z aplikacji „Syngeos” na telefon.

Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń powietrza, ma służyć mieszkańcom
do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób, szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego). Samorząd gminy, który sfinansował montaż czujników, pragnie by miały one również działanie prewencyjne. Uświadamiające mieszkańcom, jak duży wpływ na jakość powietrza, ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o., jak również ogrzewanie domów słabej jakości paliwem.
*  pył PM 10 – frakcja pyłu zawieszonego o średnicach cząstek poniżej 10 μm;l
** pył PM 2,5 – frakcja pyłu zawieszonego o średnicach cząstek poniżej 2,5μm.

POZIOMY DOPUSZCZALNE dla niektórych substancji w powietrzu zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia, ludzi i ochronę roślin na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031)


ZAŁĄCZNIK Nr  2

POZIOMY DOCELOWE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, ZRÓŻNICOWANE ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUDZI I OCHRONĘ ROŚLIN, TERMIN ICH OSIĄGNIĘCIA,

 


ZAŁĄCZNIK Nr  4

POZIOMY ALARMOWE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH SUBSTANCJI ORAZ OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW