Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na “Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji w ramach projektu pn. “Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Słupno” współfinansowanego w ramach osi priorytetowej IV “przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Działanie 4.3. “Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1. “Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Zaproszenie do złożenia oferty zobacz
Formularz oferty cenowej zobacz
Klauzula i oświadczenie RODO –załączniki_rodo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn” Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Słupno” współfinansowanego w ramach osi priorytetowej IV “przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Działanie 4.s. “Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1. “Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Zaproszenie do złożenia oferty zobacz
Formularz oferty cenowej zobacz
Informacja o rozstrzygnięciu zobacz

Od września br. na terenie gminy Słupno działa system monitorujący stan jakości powietrza. Urządzenia w postaci czujników powietrza zamontowane zostały na budynku Szkół Podstawowych w Słupnie oraz w Liszynie. Głównym ich zadaniem jest informowanie mieszkańców o stężeniu pyłów zawieszonych – PM 2.5* i PM 10** (odpowiadających
za tzw. smog), jak również o temperaturze powietrza, wilgotności i ciśnieniu. Urządzenia te za pomocą metody laserowej mierzą stężenia cząsteczek stałych w powietrzu co 5 min.,
w odległości ok. 1 km od źródła.

Wyniki pomiarów można śledzić na stronie internetowej: www.syngeos.pl, bądź korzystając z aplikacji „Syngeos” na telefon.

Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń powietrza, ma służyć mieszkańcom
do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób, szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego). Samorząd gminy, który sfinansował montaż czujników, pragnie by miały one również działanie prewencyjne. Uświadamiające mieszkańcom, jak duży wpływ na jakość powietrza, ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o., jak również ogrzewanie domów słabej jakości paliwem.
*  pył PM 10 – frakcja pyłu zawieszonego o średnicach cząstek poniżej 10 μm;l
** pył PM 2,5 – frakcja pyłu zawieszonego o średnicach cząstek poniżej 2,5μm.

POZIOMY DOPUSZCZALNE dla niektórych substancji w powietrzu zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia, ludzi i ochronę roślin na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031)


ZAŁĄCZNIK Nr  2

POZIOMY DOCELOWE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, ZRÓŻNICOWANE ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUDZI I OCHRONĘ ROŚLIN, TERMIN ICH OSIĄGNIĘCIA,


ZAŁĄCZNIK Nr  4

POZIOMY ALARMOWE DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH SUBSTANCJI ORAZ OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIA SIĘ WYNIKI POMIARÓW