Kończy się nabór wniosków o wsparcie w nawadnianie gospodarstw

Poniedziałek, 20 lipca 2020 r., jest ostatnim dniem, w którym rolnicy chcący zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą złożyć wniosek o dotację na inwestycje
w nawadnianie gospodarstwa.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.
Więcej informacji:  na portalu internetowym – www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych
i oddziałach regionalnych ARiMR.

“Moja Woda” -nabór wniosków

Informujemy, iż od dnia 01.07.2020r.  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Moja Woda”
Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo budowany) z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: przy nowo budowanych domach na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).
Finansowanie Programu „Moja Woda” obejmuje: zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych (czyli popularnej „deszczówki”), jak i wód roztopowych:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  • instalacja rozsączająca,
  • zbiorniki retencyjne (szczelne, infiltracyjne, nadziemne otwarte od 2 m3 pojemności, nadziemne zamknięte od 1 m3 pojemności, podziemne zamknięte od 2 m3 pojemności),
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakładce „Programy 2020”: http://wfosigw.pl/

GMINA SŁUPNO WYGRAŁA BITWĘ O WOZY 🚒 ‼️

Zwyciężyliśmy i wygraliśmy dzięki obywatelskiej postawie mieszkańców wóz bojowy dla strażaków ochotników 🚒💪 DZIĘKUJEMY 😀‼️‼️‼️

Mieszkańcy Gminy Słupno po raz kolejny celująco zdali egzamin z demokracji. Kolejne wybory i ponownie NAJWYŻSZA FREKWENCJA – 74,40% W CAŁYM DAWNYM WOJEWÓDZTWIE PŁOCKIM ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

Rafał Trzaskowski – 2563 głosy 🗳

Andrzej Duda – 2135 głosów 🗳

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Słupno za Waszą obywatelską postawę 👍👏👏👏

Dziękujemy członkom Obwodowych Komisji Wyborczych i wszystkim zaangażowanym w organizację wyborów za skrupulatną pracę i zaangażowanie👍👏👏👏

Szczegóły wczorajszych wyborów ⬇️⬇️⬇️⬇️

WYNIKI https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/141912⬇️FREKWENCJA https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/2/Koniec/gm/141912

10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. 10 lipca jest ostatnim możliwym dniem na ich złożenie. Tego dnia przyjmujące dokumenty biura powiatowe ARiMR będą otwarte do godz. 19:00.

Zostało zaledwie kilka dni na złożenie wniosku w przedłużonej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2020 rok. Najbliższy piątek, 10 lipca, jest ostatnim możliwym dniem na złożenie dokumentów. W tym dniu godziny pracy biur powiatowych w całym kraju zostaną wydłużone. Biura będą otwarte do godz. 19.00.
Przypominamy, że wnioski można składać zarówno przez aplikację eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Można je również złożyć poprzez platformę ePUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w udostępnionej wrzutni na dokumenty.
Do 7 lipca Agencja zarejestrowała ponad 1,3 mln wniosków.

12 lipca Gmina Słupno idzie na wybory!

“Bitwa o wozy” – tak nazywa się druga tura akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która zachęcać ma Polaków do głosowania w wyborach.

Na czym polega?

Gmina, w której frekwencja w wyborach 12 lipca będzie najwyższa w województwie otrzyma od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej środki na sfinansowanie w całości jednego z 49 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Nowe wozy umożliwią strażakom ochotnikom jeszcze sprawniejsze działanie. Każdego dnia strażacy ochotnicy ratują życie, zdrowie i mienie.

Gmina Słupno w ostatnich wyborach miała największą frekwencję w powiecie, a tym razem musi być najlepsza w województwie. Razem zawalczmy o to i idźmy na wybory!

Pomóżmy wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną w Cekanowie, która powstała w 1924 roku. OSP Cekanowo to jednostka prężnie działająca na terenie gminy Słupno, pomagająca w różnego rodzaju akcjach gaśniczych i ratowniczych. Samochód, który jest w ich posiadaniu marki TATRA pochodzi z 1980 roku. Jego stan techniczny nie pozwala na szybkie i skuteczne działania ratownicze. Wspólnie możemy pomóc strażakom zdobyć nowy sprzęt, który posłuży nam wszystkim na wiele lat.

Liczy się każdy oddany głos!

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

źródło: pkw.gov.pl

Wyniki wyborów na Prezydenta Rzeczy pospolitej w gminie Słupno

Wyniki pierwszego głosowania  w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Słupno

  • Frekwencja w gminie Słupno wyniosła 71,11% szczegóły
  • Najwyższa w frekwencja była w obwodzie Nr 7 w Cekanowie i wyniosła 81,02 % tj 636 wyborców na 785 uprawnionych do głosowania

Wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów szczegóły

WYBORY PREZYDENCKIE 2020 W GMINIE SŁUPNO 🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Zgodnie z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory prezydenckie odbędą się w najbliższą niedziele 28 czerwca. Głos w lokalach wyborczych będzie można oddać między 7:00 a 21:00 przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Drugą turę zaplanowano na 12 lipca. Wykaz obwodów do głosowania wraz z ich granicami http://ugslupno.bip.org.pl/…/obwieszczenie_o_obwodzie_28_06…

Wyborca będzie oddawał głos tylko na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, stawiając w kratce obok jego nazwiska znak “x”. Za głos nieważny będzie uznany głos oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak „×” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata oraz oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku „×” przy żadnym z nazwisk kandydatów. Obwieszczenie o kandydatach https://pkw.gov.pl/…/1592083665_obwieszczenie-o-zarejestrow…

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich w lokalu wyborczym będzie mogło przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe. Do dyspozycji wyborców będą płyny do dezynfekcji. Członkowie komisji będą wyposażeni w środki ochrony osobistej, tj. jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub maseczki, a pomiędzy ich stanowiskami będzie zachowane 1,5 m odstępu. Ze stołów znikną również sukna. W trakcie głosowania będzie przeprowadzana dezynfekcja klamek, urn wyborczych, stołów, oraz pozostałych powierzchni, na kontakt z którymi narażeni będą wyborcy. https://www.gov.pl/…/wytyczne-mz-i-gis-dotyczace-zasad-bezp…

‼️‼️‼️WAŻNE‼️‼️‼️
Każdy wyborca wchodząc do lokalu wyborczego musi być w maseczce, będzie musiał zdezynfekować ręce oraz powinien rozważyć zabranie ze sobą z domu własnego długopisu. Jeśli tego nie zrobi, komisja da mu długopis, ale będzie musiała zdezynfekować go po każdym użyciu‼️

Agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta Gminy Słupno