Obowiązujące stawki

Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 111/XVI/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. zostały przyjęte następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od dnia 01.01.2020 r.

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29,00 zł /osoba/miesiąc
Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 58,00 zł /osoba/miesiąc

Termin płatności: bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.


Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Wysokość zwolnienia – 10 % miesięcznie od obowiązującej opłaty


Nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Ryczałtowa stawka opłaty 169,00 zł za rok od nieruchomości
Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 338,00 zł za rok od nieruchomości

Termin płatności: bez wezwania do 15 marca za rok kalendarzowy.