Obowiązujące stawki


Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych  obowiązujące od 01.01.2022r.

z kompostownikiem

bez kompostownika

30,40* zł od osoby/miesięcznie

38,00 zł od osoby/miesięcznie

Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny to dwukrotność opłaty podstawowej,                     czyli 76,00 zł/osoby

Termin płatności: bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego
za miesiąc poprzedni.

 

*Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady komunalne
w kompostowniku przydomowym wynosi 20% miesięcznie od obowiązującej opłaty.

Stawka opłaty ryczałtowej dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązujące od 01.01.2022 r.

189,00 zł rocznie

od  domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny to dwukrotność opłaty podstawowej, czyli 378,00 zł rocznie                  

Termin płatności: bez wezwania do 15 marca za rok kalendarzowy.