Zasady segregacji

Dlaczego musimy segregować  odpady komunalne?

  • Ponieważ wymaga od nas tego środowisko naturalne – w wyniku selektywnej zbiórki odpadów zmniejsza się ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowiska.
  • Ponieważ jest to obowiązek ustawowy – nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • Ponieważ  wymaga tego prawo–Gminy są obowiązane osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych

Jak segregować odpady komunalne?

Od 1 lipca 2022 roku pojemniki na odpady segregowane muszą być w odpowiednich kolorach

Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r., poz. 906)

  • odpady z papieru zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier„,
  • odpady ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło„,
  • odpady metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe– zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne„,
  • bioodpady– zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio„.

Wystarczy duża kolorowa naklejka z napisem

Zgodnie z §3 ust. 6 ww. Rozporządzenia, pojemniki mogą być pokryte kolorami i napisami, wskazanymi powyżej, tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z pojemników.

Dla Firm

Na nieruchomościach, na których prowadzona jest działalność gospodarcza dopuszczalne jest gromadzenie odpadów segregowanych w workach z zachowaniem w/w kolorystyki i oznaczenia przypisanego poszczególnym frakcjom odpadów. Jeżeli odpady segregowane gromadzone są w pojemnikach obowiązkiem właściciela nieruchomości jest dostosowanie pojemników do obowiązujących przepisów.

W zabudowie jednorodzinnej bez zmian

W zabudowie jednorodzinnej gromadzimy odpady segregowane bez zmian.