Zasady segregacji

Dlaczego musimy segregować  odpady komunalne?

  • Ponieważ wymaga od nas tego środowisko naturalne – w wyniku selektywnej zbiórki odpadów zmniejsza się ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowiska.
  • Ponieważ jest to obowiązek ustawowy – nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • Ponieważ  wymaga tego prawo–Gminy są obowiązane osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych

Jak segregować odpady komunalne?