Cena ścieków dowożonych

Cena za 1 m3 ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Słupnie wynosi 9,03 zł netto.
Cena ta obowiązuje od 01.02.2023r.