55. SESJA RADY GMINY SŁUPNO

W czwartek 27 października br. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się sesja Rady Gminy Słupno. Podczas obrad XL Sesji Radni Gminy Słupno przyjęli szereg ważnych dla gminy uchwał.

Jedną z nich była uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Słupno do 2030 roku. Jest to istotny dokument planowania rozwoju lokalnego określający kluczowe kierunki rozwoju Gminy Słupno w perspektywie do 2030 r., zawierający wizję, tożsamość, jak również cele strategiczne. Prace nad strategią trwały od ubiegłego roku – były poddane konsultacjom społecznym oraz uzgodnieniom z sąsiednimi gminami, Urzędem Marszałkowskim, Wodami Polskimi, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska
w Warszawie, czy Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie.  Efektem tych prac jest dokument, łączący wymiar społeczny, gospodarczy, przestrzenno-środowiskowy oraz instytucjonalny, spełniający wymogi ustawowe oraz spójny z dokumentami unijnymi i krajowymi i regionalnymi. Strategia Rozwoju Gminy Słupno to również dokument, który będzie podstawą do pozyskiwania funduszy europejskich w nowej perspektywie unijnej.

Podczas sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Osłonowego umożliwiającego przyłączenie do kanalizacji sanitarnej na lata 2023- 2024”. Jest to pierwszy taki program w Powiecie Płockim, którego celem jest poprawa warunków życia poprzez wsparcie mieszkańców gminy o najniższych dochodach, którzy nie są w stanie samodzielnie ponieść kosztów przyłączenia budynków mieszkalnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupno. Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Słupno faktycznie zamieszkujących na nieruchomości, do której ma być wykonane przyłącze, spełniających następujące warunki:

  • dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
  • posiadają tytuł prawny do tej nieruchomości, w tym zgodę współwłaścicieli jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem,
  • posiadają wydane warunki przyłączenia do sieci wydane przez zarządcę sieci,
    z którym będzie podpisana umowa na odprowadzenie ścieków.

Pomoc udzielana jest w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów związanych
z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej oraz pokrycie kosztów związanych wykonaniem przyłącza do obiektu mieszkalnego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Program realizowany jest ze środków własnych Gminy Słupno. Łączna wysokość pomocy przyznanej w ramach niniejszego programu nie może przekroczyć kwoty 3 000,00zł na nieruchomość, na której ma być wybudowane przyłącze. Podmiotem realizującym Program jest Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
Dla mieszkańców wprowadzone zmiany będą niższe od ogłoszonych przez Ministra Finansów stawek maksymalnych. Zgodnie z podjętą w czwartek uchwałą stawka podatku od nieruchomości za metr kwadratowy powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych w Słupnie wzrośnie w 2023 roku tylko o jedenaście groszy i wynosić będzie dziewięćdziesiąt  siedem groszy za mkw. Natomiast o 3,04 zł. za metr kwadratowy wzrośnie opłata w budynkach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Użytkownicy tych lokali za metr kwadratowy zapłacą 28,78 zł.

Radni wyrazili również w formie uchwały stanowisko wobec planów spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w Warszawie w zakresie nowych inwestycji kolejowych na terenie gminy Słupno dotyczących budowy nowych linii kolejowych. Rada Gminy Słupno dokonała wnikliwej analizy przedstawionych przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w Warszawie oraz konsorcjum firm  IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. (jako Lider), Arcadis Sp. z o.o. oraz  BBF Sp. z.o.o. przebiegów wariantów linii kolejowej nr 5 i 50 na odcinku węzeł CPK – Płock – Włocławek, przygotowanych w ramach prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) dla Projektu nr P00100046 dla ww. przedsięwzięcia.  Po przeanalizowaniu wariantów przebiegu ww. linii kolejowej rada gminy wyraziła stanowczy sprzeciw wobec proponowanych wariantów przebiegu linii kolejowej nr 5 i 50, obejmujących teren gminy Słupno, określonych w planach wariantami 4, 6, 8 i 9. Rozumiejąc ważność i znaczenie planowanej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także konieczność budowy kolei dużych prędkości, zarekomendowała do realizacji przebieg linii kolejowej nr 5 i 50 określony w planach jako „wariant 1”, który przebiega poza obszarem gminy Słupno. Od momentu powstania gminy Słupno, czyli 1989 roku, znacząco i stale rośnie liczba mieszkańców. Od samego 2009 r. liczba ludności zamieszkującej gminę wzrosła aż o 32,39 %. Według prognoz GUS do 2030 r. liczba mieszkańców gminy wzrośnie o kolejne 14,92% (wobec liczby mieszkańców prognozowanej na 2021 r.). Tak duży wzrost stanowi niezaprzeczalny dowód na to, że gmina Słupno jest wybierana jako dobre miejsce do życia ze względu na spokojny, wiejski charakter, co jest jej zdecydowanym atutem, a czemu w sposób oczywisty zagraża planowane poprowadzenie kolei dużych prędkości. Wspomniane warianty – 4,6,8 i 9 linii 5 i 50 przebiegają zarówno przez obszary zielone i leśne, jak tereny zabudowy mieszkaniowej. W wyraźny sposób dzielą gminę, przerywając naturalne połączenia drogowe łączące obrzeża naszych miejscowości z ich centrami, powodując równocześnie zdecydowanie negatywny wpływ na ład przestrzenny, architektoniczny i urbanistyczny. Taki podział doprowadziłby do drastycznego rozdarcia, zniweczyłby więzi społeczne, socjalne, organizacyjne, a także rodzinne całej siatki gminnych powiązań. Nie możemy także pozostać obojętni na ochronę zdrowia i życia naszych mieszkańców. Budowa kolei dużych prędkości wpłynie negatywnie na jakość ich życia, powodując hałas, zarówno w czasie samej inwestycji, jak i późniejszej eksploatacji, ale również będzie miała niebagatelny wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego ze względu na brak przygotowania dróg do całkowitej zmiany lokalnego ruchu samochodowego. Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Słupno zarekomendowała do realizacji przebieg linii kolejowej nr 5 i 50 określony w planach jako „wariant 1”

Podjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Słupno do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka” Celem Partnerstwa jest współdziałanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju  miast, gmin i powiatów podregionu płockiego (NTS3), w szczególności współpraca w zakresie opracowania strategii dla OFMP, niezbędnej do wdrożenia mazowieckich strukturalnych inwestycji terytorialnych. Ponadto radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022-2029 oraz zmieniającą uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2022 rok. Wszystkie podjęte przez radnych uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupno pod adresem: https://ugslupno.bip.org.pl/id/854 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupnie.

sss