POMOC GOPS W SŁUPNIE DLA DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z POSIŁKÓW W SZKOLE

W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną szkoły pozostają zamknięte. Oznacza to, że nie działają również stołówki szkolne a dzieci nie mają możliwości skorzystania z ciepłego posiłku. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie dokonał z urzędu zmiany wszystkich decyzji administracyjnych, które ustalały prawo do korzystania z rządowego programu Posiłek w szkole i w domu przez przyznanie obiadu w szkole. W zamian rodzice otrzymają ekwiwalent finansowy na zakup produktów spożywczych w celu przygotowania ciepłego posiłku na każde z dzieci.

WSPARCIE GMINY DLA MIESZKAŃCÓW W OPŁATACH ZA WODĘ

Na wniosek Radnych ze Stowarzyszenia „Nasza Gmina Słupno” w dniu 1 kwietnia 2020r  na nadzwyczajnej sesji uchwalony został Lokalny Program Osłonowy, tj. wsparcie dla mieszkańców z terenu Gminy Słupno ponoszących koszty opłat za wodę lub ścieki na 2020 rok.

KTO MOŻE UZYSKAĆ WSPARCIE

Celem Programu jest wsparcie mieszkańców Gminy Słupno ponoszących koszty opłat za wodę lub ścieki.

W ramach Lokalnego Programu Osłonowego pomoc przeznaczona jest dla osób lub rodzin z terenu gminy Słupno, którzy potrzebują tego wsparcia i jednocześnie na dzień złożenia wniosku nie mają zadłużenia wobec Gminy Słupno z tytułu zużycia wody lub ścieków. Warunkiem wsparcia jest spełnienie tylko kryterium dochodowego (w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej). Rada Gminy ustaliła, że wysokość dochodu dla osób samotnie gospodarujących nie może przekroczyć kwoty 1 402,00 zł netto natomiast dla rodzin nie może przekroczyć 1 056,00 zł netto na osobę w rodzinie. Powyższe kwoty stanowią aż 200% ustawowego kryterium dochodowego, dzięki temu pomoc może zostać udzielona znacznie większej ilości mieszkańców Gminy Słupno.

W JAKI SPOSÓB BĘDZIE PRZYZNAWANA POMOC

Zgodnie z zapisami programowymi pomoc będzie realizowana raz na trzy miesiące (kwartalnie). Wnioski w ramach Programu należy składać w miesiącu następującym po zakończeniu każdego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy trzymiesięczny okres rozliczeniowy przypada za ostatni kwartał roku kalendarzowego o pomoc można ubiegać się do końca stycznia 2021 roku. Dodatkowo Program zapewnia, iż w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby samotnie gospodarującej lub rodziny z poza terenu Gminy Słupno może być stosowany skrócony okres rozliczeniowy.

W ramach Lokalnego Programu Osłonowego mieszkańcy Gminy Słupno mogą uzyskać pomoc w formie dopłaty do 3m3 wody lub ścieków na osobę samotnie gospodarującą lub na każdą osobę w rodzinie raz na kwartał, bez względu na faktyczne zużycie wody lub ścieków. W takim wypadku przy obliczeniu kryterium przyjęta zostanie ryczałtowa stawka pomocy w wysokości 5 zł za 1m3 wody lub ścieków na osobę samotnie gospodarującą lub na każdą osobę w rodzinie, bez względu na faktyczną obowiązującą zgodnie z Taryfą stawkę 1m3 wody lub ścieków. Co ważne, dopłata przekazywana jest bezpośrednio na rachunek bankowy gminy Słupno i pomniejsza zobowiązanie wnioskodawców z tytułu zużycia opłat za wodę lub ścieki w kolejnym kwartale rozliczeniowym.

Pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji administracyjnej, określającej wysokość pomocy i sposób jej realizacji. W ramach postępowania o przyznanie pomocy z Programu nie jest przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE Warunkiem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie pomocy w ramach tego Programu jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Dokumenty niezbędne do wniosku muszą potwierdzać wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Ważne jest aby wniosek został złożony w miesiącu następującym po zakończeniu każdego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, za który ma zostać przyznana pomoc. Wypełniony wniosek wraz  załącznikami składa się  do Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie ul Warszawska 26 a, 09-472 Słupno.  Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ośrodka: link

INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI UCZĘSZCZAJĄ DO GMINNEGO ŻŁOBKA W SŁUPNIE

W związku z zawieszeniem działalności Gminnego Żłobka w Słupnie, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, Wójt Gminy Słupno podjął decyzję o zwolnieniu rodziców i opiekunów z opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Opłata stała za miesiąc marzec zostanie naliczona proporcjonalnie za dni, w których żłobek działał, a opłaty za wyżywienie i pobyt należy wnieść za każdy dzień faktycznego pobytu dziecka w żłobku.

Rodziców którzy wnieśli opłatę stałą za miesiąc marzec, informuję, że nadpłata zostanie zaliczona na poczet dalszych opłat należnych po wznowieniu działalności żłobka. Jeżeli jednak mają Państwo życzenie, aby nadpłata została zwrócona, proszę o mailowy lub telefoniczny kontakt z Urzędem Gminy w Słupnie.

INFORMACJA O ODCZYTACH LICZNIKÓW WODY

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa CONVID-19 informujemy, że do końca marca 2020r. nie będą przeprowadzane na terenie gminy Słupno odczyty za wodę przez pracownika urzędu. Jeżeli ktoś ma możliwość podania odczytu licznika wody może skontaktować się pod numerami: 267-95-79 lub 267-95-90 i podać telefonicznie.
O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupno.

REKRUTACJA 2020/2021

Informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne do szkół, przedszkola i żłobka mogą również Państwo przesłać skanem pocztą elektroniczną na niżej wymienione skrzynki e-mailowe:

  • Szkoła Podstawowa im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie: spslupno@wp.pl

Informacja o pracy w Starostwie Powiatowego w Płocku z dnia 13 marca 2020r.

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym w dużych skupiskach ludzi, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia interesantów oraz osób zatrudnionych, od dnia 13 marca br. Starosta Płocki Mariusz Bieniek wprowadza zmiany w pracy poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku.

Szczegóły znajdą Państwo w komunikacie: link