Sprzątanie Świata z Gminą Słupno

Jak co roku na wiosnę Gmina Słupno organizuje Sprzątanie Świata. Zapraszamy już 5 kwietnia 2024r. Razem możemy posprzątać nasze miejsce do życia, aby przygotować się na wiosnę.

Do południa w akcję włączą sie szkoły podstawowe i przedszkole. Natomiast o godz. 14.00 spotykamy się w każdej miescowości, aby wspólnie zrobić wiosenne porządki.

Wykaz miejsca spotkań i koordynatorów:

 1. Urząd Gminy Słupno – P. Paweł Baranowski, P. Anna Zalewska-Woźniak
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Cekanowie – P. Katarzyna Niewiadomska, P. Tomasz Jarowicz
 3. plac zabaw przy ul. Pocztowej – P. Małgorzata Sawicka
 4. plac zabaw na górnym Słupnie – P. Anna Robakiewicz
 5. świetlica w Barcikowie – P. Agnieszka Karpińska-Rosiak
 6. świetlica w Miszewku Strzałkowskim – P. Tomasz Piórkowski
 7. orlik w Gulczewie – P. Andrzej Pietrzak
 8. świetlica w Nowym Gulczewie – P. Tomasz Marciniak i P. Daniel Igielski
 9. świetlica w Borowiczkach-Pieńkach – P. Agnieszka Stasiak
 10. świetlica w Liszynie – P. Jarosław Śliwiński
 11. świetlica w Rydzynie – P. Paweł Zygmundt
 12. świetlica w Wykowie – P. Janusz Szenk

Koordynator będzie miał worki, rękawiczki. Gmina Słupno zapewnia wywóz śmieci po sprzątaniu świata.

Do naszej akcji włączają się również jednostki samorządowe, Stowarzyszenie „Nasza Gmina Słupno”, GKS „Delta Słupno” oraz KS „Greens Słupno”.

O godz. 16.00 zapraszamy na plac zabaw przy ul. Pocztowej w Słupnie na wspólne sadzenie drzew. W razie konieczności zapewniamy transport ze swojej miejscowości do Słupna. W tym celu prosimy o kontakt pod numerem: 728-522-877.

Ok godz. 17.00 razem będziemy odpoczywać przy ognisku na placu zabaw przy ul. Pocztowej w Słupnie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji. Szczegóły znajdziecie na plakacie lub u swojego koordynatora, który rozniesie również zaproszenia.

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w dniu 26 stycznia 2024r. (piątek) w godzinach od 900 do 1200 nastąpi wyłączenie zasilania wody do budynków położonych w miejscowości Słupno:

ul. Młynarska, Calineczki, Sezamowa, Śnieżki, Łączna, Baśniowa, Bajkowa, Żeglarska, Gryczana, Jaglana, Smocza

– ul. Pocztowa 1, 2, 3

– ul. Warszawska 25

Za utrudnienia przepraszamy.

Leon Dorobek

Leon Dorobek był mieszkańcem Cekanowa, nauczycielem i tajnym Wójtem gminy Bielino. Żył w latach 1886-1940. Jest to istotna postać zapisana w historii naszej gminy i znana m.in. z założenia Kolonii letnich w Cekanowie. Pod koniec ubiegłego roku razem z Piotrem Gryszpanowiczem wydaliśmy na ten temat książkę, którą można nadal nabyć w GOK Słupno w Cekanowie.

W tym roku Wójt Marcin Zawadka chce przybliżyć mieszkańcom Jego zasługi, dlatego po zakończeniu sesji Rady Gminy zapraszamy na odsłonięcie tablicy Leona Dorobka na budynku Gminnego Ośrodka Kultury Słupno w Cekanowie. Uroczystość odbędzie się 30 stycznia około godz. 14.00 w Cekanowie.

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych w dniu 16 stycznia 2024r. (wtorek) od godziny 9. 00 nastąpi krótkotrwałe wyłączenie zasilania wody do budynków położonych w miejscowości

Mirosław:

– ul. Długa 12, 16, 16A, 16B, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 39, 39B, 41,

– ul. Parkowa 8,

– ul. Rolna 5,

– Mirosław 15.

Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualizacja danych w aplikacji IRZplus do 6 stycznia 2024 roku!

Rolnicy zajmujący się chowem zwierząt zobowiązani są do uzupełnienia danych o zwierzętach w systemie IRZplus, dotyczy to rolników, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027, uzupełnienie danych jest niezbędne w celu otrzymania płatności – przypomina ARiMR.

Dane zamieszczone w komputerowej bazie danych umożliwiają śledzenie przemieszczania się zwierząt z gatunków bydło, owce, kozy i świnie, wielbłądowate, jeleniowate, koniowate oraz ptaków, ochronę zdrowia zwierząt i ludzi, skalę produkcji i ich rozmieszczenie w przypadku zakładów produkcyjnych (drób).

Jakie dane musi uzupełnić rolnik do 6 stycznia 2024?

 • opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada” w przypadku zwierząt gatunku bydło, owce i kozy
 • oraz „opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada” w przypadku gatunku świnie

Według stanu z 31 października 2023 roku w komputerowej bazie danych (System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, prowadzony przez ARiMR) zarejestrowano następującą liczbę siedzib stad posiadających:

 • bydło 284 300 (a w nich łącznie 6 325 332 sztuki),
 • kozy 10 274 (61 430 sztuk),
 • owce 10 374 (262 271 sztuk),
 • świnie 52 332 (9 341 935 sztuk).

Jakie dane będą wymagane przez Agencję?

Aktualizacji danych można dokonać:

 • za pośrednictwem aplikację IRZplus, składając dokument: Zgłoszenie działalności z zaznaczonym celem: „zgłoszenia zmiana danych” (w Podręczniku użytkownika aplikacji IRZ plus dostępnym w witrynie ARiMR pod adresem: Otworzy się w nowym okniehttps://www.gov.pl/attachment/70fa499d-653b-448b-b0a2-62b9c98f1f98, w rozdziale 5.1.1. Zgłoszenie działalności, opisano sposób uzupełnienia informacji o systemie utrzymania bydła, owiec, kóz i świń)

lub

W punkcie pierwszym Wniosku – „CEL ZGŁOSZENIA” należy zaznaczyć „Zmiana danych dla działalności o numerze” i uzupełnić wszystkie dane formularza. (formularz dostępny jest na stronie internetowej ARiMR)

W formularzu Zgłoszenia działalności należy uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola dokumentu dotyczące poszczególnych części zgłoszenia:

 • dane podstawowe,
 • dane producenta,
 • dane działalności,
 • stan działalności,
 • systemy utrzymywania zwierząt,
 • adres działalności,
 • dane działek ewidencyjnych,
 • dane lokalizacji budynków,
 • dane lokalizacji pastwisk,
 • załączniki,
 • oświadczenia.

Sesja Rady Gminy Słupno

Przyjęty przez radnych budżet na rok 2024 zakłada dochody gminy na poziomie 86,8 mln zł a wydatki w wysokości 84,9 mln zł. Nadwyżka budżetowa wynosi 1,9 mln zł. Uchwalenie budżetu nadwyżkowego jest doskonałym wynikiem, biorąc pod uwagę w jak trudnym czasie przyszło wójtowi i radnym działać. Na inwestycje radni chcą przeznaczyć niebagatelną kwotę 22,3 mln złotych. Prawie 9 milionów to środki zewnętrzne, jednak aż 13,3 mln zł będzie pochodzić z budżetu naszej gminy. Budżet tzw. ”obywatelski” w Gminie Słupno czyli środki przeznaczone na zadania zgłoszone przez mieszkańców na zebraniach wiejskich i realizowane w ramach funduszy sołeckich to kwota  ponad 780 tys. zł.

Znaczną część gminnego budżetu przeznaczono na oświatę. W przyszłym roku wydatki na funkcjonowanie szkół, przedszkola i żłobków mają wynieść aż 21 mln zł. Niestety, subwencja oświatowa pochodząca z budżetu państwa, refinansująca poniesione wydatki  wyniesie tylko 8,1 mln zł. Prognozowane wpływy z opłat za wyżywienie i korzystanie ze żłobków i przedszkola to około 700 tys. zł . Tak więc ze środków własnych gmina do funkcjonowania oświaty  dołoży aż ponad 12 milionów złotych.

Na zadania z pomocy społecznej realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Słupnie zaplanowano kwotę ponad 6 mln. zł, z czego większość zadań jest finansowana z środków zewnętrznych tj. dotacji Wojewody.

Największe wydatki majątkowe w przyszłorocznym budżecie to kontynuacja  inwestycji już rozpoczętych w ubiegłych latach. W budżecie jest zaplanowana m.in. kontynuacja budowy mostu i dojazdów w miejscowości Szeligi jako usuwanie skutków powodzi z lipca 2021 roku. Na ten cel w 2024 roku wpłynie kolejna transza środków z Rządowego Funduszu Polski ład w wysokości 1,3 mln zł.

Dodatkowo w ramach otrzymanego dofinansowania zewnętrznego realizowana będzie Budowa ulicy Pałacowej (dofinansowanie wynosi 2 mln zł.) oraz zadanie pn.: „Eko Słupno – program poprawy energetycznej” (dofinansowanie wynosi 2 mln zł.) w ramach którego chcemy zainwestować w OZE poprzez instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej.

Przy wsparciu środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kontynuowana będzie Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Przebudowa drogi gminnej Liszyno – Słupno.

W przyszłym roku rozpocznie się Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego, łącznie prawie 3,5 mln zł. W przyszłym roku otrzymamy pierwszą transzę w wysokości 500 tyś zł.

Ze środków własnych budżetu Gminy Słupno kontynuowana będzie Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie oraz ul. Pocztowej w Słupnie. Rozpocznie się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim; budowa ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie; budowa ul. Calineczki.

Na roczne zadania inwestycyjne dotyczące budowy sieci wodno-kanalizacyjnych zaplanowane zostały środki w kwocie blisko 1 mln zł.

Należy podkreślić, że szukając finansowania zewnętrznego Gmina Słupno cały czas aktywnie składa wnioski o dotacje, na zaplanowane inwestycje. W mijającym roku ponownie jesteśmy liderem w powiecie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Sesja Rady Gminy zakończyła się świątecznym klimatem. Wójt Marcin Zawadka złożył wszystkim życzenia i dzieląc się opłatkiem dziękował za dobrą współpracę i zgodę, która prowadzi do osiągania zamierzonych celów. 

WAŻNA INFORMACJA!

Gmina Słupno nie zwiększyła podatków

Informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Płocku w ostatnim czasie podjęło działania zmierzające do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Słupno. Obecnie przekazało do naszej Gminy zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków dla terenu miejscowości Rydzyno. Ważne, żeby Państwo wiedzieli, że przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe aktualizacja opomiarowania gruntów oraz aktualizacja ich klasyfikacji może spowodować u Państwa zmianę wysokości podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości (wzrost powierzchni gruntu lub powierzchni domu).

Dlatego pragniemy podkreślić, że wszelkie ewentualne zmiany wysokości w naliczonym podatku rolnym lub podatku od nieruchomości są wyłącznie wynikiem zaktualizowanej przez Starostwo powierzchni Państwa gruntów czy budynków. 

W Gminie Słupno podatki od gruntów i budynków osób fizycznych mądrą decyzją Rady nie uległy zmianie i w przyszłym roku pozostaną na niezmienionym poziomie.  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt w godzinach pracy Urzędu z panią Marzeną Sobiechowską pod numerem telefonu:24 267 95 80 lub 24 267 95 79.

Urodziny Gminy Słupno

Gmina Słupno obchodzi w tym roku ważny jubileusz. Z tej okazji w przeddzień święta Niepodległości  władze naszego samorządu przygotowały dzień wspomnień, podsumowań i wyróżnień tych osób, które szczególnie zasłużyły się dla naszej społeczności.

Podczas prowadzonych badań źródłowych nad dziejami Słupna, natrafiono na dokument określający jego początek. Dokument ten nosi datę 29 listopada 1972 roku i świadczy o tym, że od 1 stycznia 1973 roku Wojewódzka Rada Narodowa powołała na terenie powiatu tylko 11 gmin. W ten sposób została powołana do istnienia Gmina Borowiczki, której bezpośrednią kontynuatorką, z zachowaniem ciągłości zarządzania, jest Gmina Słupno. W tym roku mija więc okrągłe 50 lat od tego momentu. Uchwała Nr 167 z roku 1989 podpisana przez Tadeusza Mazowieckiego zmieniła nazwę gminy z Borowiczki na Słupno. Obecnie w skład Gminy Słupno wchodzi 17 sołectw.

Czytaj dalej „Urodziny Gminy Słupno”