Wznowienie zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie

Informujemy, że zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie zostają wznowione od 1 czerwca 2020 r. Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie zaopatrzony jest w środki ochrony indywidualnej dla wszystkich uczestników i personelu, w tym maseczki ochronne, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Natomiast podczas zajęć zachowane zostaną odległości gwarantujące bezpieczeństwo .

W zakresie organizacji pracy w placówce obowiązuje do odwołania:

 1. Nie przychodzenie do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną.
 2. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników po uprzednim podpisaniu zgody, a także dezynfekcja rąk przed wejściem do ŚDS .
 3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.
 4. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów infekcji dróg oddechowych.
 5. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji, tj. kontaktu (telefon, poczta elektroniczna) z opiekunami uczestników w razie nagłej potrzeby.
 6. Zakaz wstępu na teren placówki osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności.
 7. Ograniczenie wyjść poza teren placówki w ramach prowadzonej działalności.

GMINA SŁUPNO OTRZYMAŁA MASKI JEDNORAZOWE

Dzięki inicjatywie Posła RP z okręgu mazowieckiego Jacka Ozdoby Gmina Słupno jako pierwsza w powiecie płockim otrzymała maseczki jednorazowe. W dniu dzisiejszym na sali obrad Urzędu Gminy Słupno Marcin Zawadka – Wójt Gminy Słupno odebrał z rąk Konrada Guzanka – Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku maseczki wykonane przez 12 więźniów osadzonych w płockim Zakładzie Karnym. Otrzymane dary zostały przekazane na potrzeby jednostek podległych, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie. W spotkaniu towarzyszyli pracownicy służby więziennej oraz dyrektorzy jednostek: Bożena Wernik, Magdalena Szochner-Siemińska, Anna Kowalczyk oraz pracownik GOPS i ŚDS – Jarosław Szygoski. W ramach podziękowań Kierownik ŚDS  przekazała obraz wykonany przez uczestników domu.

Otrzymane maseczki będą służyć  pracownikom urzędu i jednostek podczas obsługi interesantów.  Warto pamiętać, ze pomimo znoszenia obostrzeń należy nadal zachowywać ostrożność w kontaktach z innymi.

WZNOWIENIE PRACY SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Od 25 maja br. w szkołach podstawowych będą mogły być realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Również od tego dnia będzie możliwe prowadzenie konsultacji dla ósmoklasistów. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wytyczne, według których powinny odbywać się te zajęcia.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III

Dyrektorzy trzech szkół z terenu gminy Słupno określili szczegółowe sposoby sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Organizacja konsultacji z uczniami

Uczniowie klas VIII będą mieli możliwość uczestniczenia na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły i możliwości szkoły. Harmonogramy i ich organizacja ustalona została przez dyrektorów szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do uczniów, którzy będą przystępować do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. W pierwszej kolejności umożliwione będą konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. 

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną na terenie gminy oraz możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji, a zwłaszcza szczegółowe wytyczne można znaleźć na stronie:   https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Szanowni Państwo rodzice/opiekunowie prawni przypominamy, że placówki będą pracować w reżimie sanitarnym. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych przez dyrektorów Procedur Bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w okresie pandemii COVID-19. Warunkiem do ewentualnego przyjęcia Państwa dziecka, jest niezbędne zapoznanie się z ww. Procedurami (dostępne w każdej szkole) i bezwzględne ich przestrzeganie.

Szczegółowe informacje dostępne na stronach szkół

SKŁADANIE WNIOSKÓW o 150 tys. zł premii dla młodego rolnika

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

 • I – w wysokości 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
 • II – w wysokości 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.

Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. W czasie trwania na terenie kraju stanu epidemii ARiMR zachęca, by przekazywać w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTÓW

Drogi Rodzicu Ósmoklasisty!

W dniach 16-18 czerwca 2020r odbędą się egzaminy ósmoklasistów w trzech szkołach znajdujących się na terenie gminy Słupno, tj. w Słupnie, w Liszynie i w Święcieńcu. W związku  z tym Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 r.

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
 • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
 • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
 • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
 • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

W wytycznych znalazły się również m.in. szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzania: egzaminu z udziałem nauczyciela wspomagającego, egzaminu w miejscu innym niż szkoła, w tym w domu zdającego – w przypadku uczniów, którzy korzystają z takiego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu oraz wiele innych wskazań dotyczących rekomendowanego sposobu postępowania w sytuacjach szczególnych, np. zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.

Zapraszamy rodziców i uczniów do zapoznania się z wytycznymi na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

OTWARCIE ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W SŁUPNIE!

Od dnia 11 maja 2020 r. Samorządowe Przedszkole „Niezapominajka” w Słupnie oraz Gminny Żłobek w Słupnie wznawiają działalność opiekuńczą w ograniczonym zakresie. Decyzja o uruchomieniu podmiotów została skonsultowana z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Płocku. Obie placówki dostosowały procedury bezpieczeństwa do wymagań określonych w Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. oraz wytycznych określonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rodzice, którzy nie zdecydują się na posłanie dziecka do żłobka są w dalszym ciągu zwolnieni z opłaty stałej.

ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowane jest wsparcie, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Z kolei rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to czas do 20 lipca 2020 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej,
o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowaniem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Wsparcie finansowe na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski w obu naborach można przekazać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl

OTWARCIE ORLIKÓW NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Zgodnie z II etapem rozmnażania gospodarki od 4 maja zostaną otwarte obiekty sportowe. Wszystkie osoby korzystające z infrastruktury o charakterze otwartym, muszą zachować zasady bezpieczeństwa.

Zasady korzystania z obiektów sportowych
• Ograniczona liczba osób – maksymalnie 6 zawodników na boisku
• Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego – 2 metry
• Weryfikacja uczestników- rezerwacja oraz wejście na obiekt po zgłoszeniu u animatora
• Obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu wejścia na obiekt – trening bez masek
• Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego – korzystanie tylko z WC
• Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
• Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
• Sprzęt udostępniany przez animatora jest dezynfekowany po każdym użyciu.
• Animator pełniący dyżur na boisku ma prawo domagać się stosowania powyższych zasad , a osoby nieprzestrzegające ich prosić o opuszczenie obiektu.