Dofinansowanie działań z zakresu  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki  i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”

Dofinansowanie działań z zakresu  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki  i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” w ramach programu priorytetowego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Urząd Gminy w Słupnie informuje o realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 2.6 pn. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przy udziale środków z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Związek Gmin Regionu Płockiego pozyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, która
dla Gminy Słupno wyniosła 5 197,50 zł. Wkład własny ze środków budżetu Gminy Słupno przeznaczony na realizację zadania wyniósł 415,80 zł.

W ramach dotacji kosztami kwalifikowanymi zostały objęte koszty transportu
z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach oraz worków typu Big Bag.

Odbiór wyżej wymienionych odpadów stanowił pomoc de minimis w rolnictwie.

Odpady zostały odebrane od wszystkich rolników, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w programie.

sss