Azbest

W czerwcu br. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa dotacji w wysokości 13.920 zł. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu i środkom z budżetu Gminy właściciele kolejnych nieruchomości pozbędą się nieodpłatnie kilkudziesięciu ton azbestu, głównie pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Przestrzeń naszej gminy staje się czystsza, zdrowsza i piękniejsza.

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Słupno” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przed

Po

Zasady wykorzystywania wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do 31.12.2032 r.

Bezpieczna eksploatacja wyrobów zawierających azbest jest możliwa po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji azbestu do środowiska, tj. gdy:

  • wyroby nie posiadają istotnych zewnętrznych uszkodzeń, pęknięć, ubytków spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi,
  • nie mają wypłukanego spoiwa cementowo-wapiennego i odsłoniętych słabo związanych z podłożem włókien azbestu,
  • nie pracują w warunkach powodujących ich ścieranie, przegrzewanie.

Obowiązki właścicieli nieruchomości, na których znajdują się wyroby azbestowe.

  1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek corocznie je inwentaryzować, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik tej inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. „Informację” należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, z których jeden składa się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:
  • do wójta gminy – osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcą
  • do marszałka województwa – podmioty gospodarcze

Dane pochodzące ze składanych Informacji są wprowadzane do Bazy Azbestowej.  Aktualne dane z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest są podstawą do ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Drugi egzemplarz „Informacji o wyrobach zawierających azbest” właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej „Informacji”.

Formularz do sporządzenia „Informacji” do pobrania tutaj.

2. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek przeprowadzać kontrolę stanu technicznego tych wyrobów. Zakwalifikowane do wymiany (na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia) muszą być  usunięte, natomiast nieuszkodzone mogą być użytkowane do czasu następnej kontroli. Informację o stanie wyrobów umieszcza się w arkuszu „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” .

„Ocena”  przeprowadzana jest w celu kwalifikacji wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności ich usunięcia lub zabezpieczenia.

Ocenę przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.

Formularz do sporządzenia „Oceny” do pobrania tutaj.

Podstawa prawna    

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31)