Dla Firm

Nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Na terenie gminy Słupno nieruchomości niezamieszkałe (sklepy, lokale gastronomiczne, szkoły, biura, zakłady pracy itd.) nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Właściciele tego rodzaju nieruchomości zobowiązani są posiadać indywidualną umowę
na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym
do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Słupno (link do RDR). Dotyczy to również części niezamieszkałych nieruchomości mieszanych (np. zakładu fryzjerskiego w budynku mieszkalnym). Dla części zamieszkałej należy złożyć do Wójta Gminy Słupno deklarację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej muszą być segregowane. Odpady należy segregować na frakcje i do pojemników o kolorystyce zgodnej
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz zgodnie z zapisami miejscowego regulaminu.

Umowa z firmą wywozową ma zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych tj. szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałości po segregacji.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności poza miejscem zamieszkania (np. usługi transportowe lub budowlane itp.), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej. Konieczne jest wówczas przedstawienie oświadczenia,
w którym należy wskazać rodzaj świadczonych usług oraz zawrzeć zapis, że w związku z charakterem prowadzonej działalności nie są wytwarzane odpady komunalne, brak jest wydzielonego pomieszczenia na prowadzenie działalności, bądź usługi prowadzone są poza miejscem zamieszkania.

Obowiązkiem właścicieli ww. nieruchomości jest posiadanie oraz okazywanie umów
i dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych.

Wójt kontroluje:

  • posiadanie umów;
  • zgodność postanowień umów z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu i regulaminie, o których mowa powyżej;
  • dowody uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów.

W przypadku, gdyby ktoś z Państwa dobrowolnie zainteresowany byłby okazaniem powyższych dokumentów, przed kontrolą, proszony jest o kontakt z Wydziałem Nieruchomości i Ochrony Środowiska telefon: 24 267 95 85 lub e-mail: gospodarkaodpadami@slupno.eu

Zgodnie z zapisami  art. 10 ust 2 oraz 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brak wykonywania obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa podlega karze grzywny.