Dla Firm

 Nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, lokale gastronomiczne, szkoły, biura, zakłady pracy itd.) oraz mieszanych (złożonych z części zamieszkałej oraz części, na której prowadzona jest działowość gospodarcza) na których powstają odpady komunalne zobowiązani są posiadać indywidualną umowę na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Słupno. (link do RDR).

Przypominamy, że odpady komunalne powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej muszą być segregowane. Odpady należy segregować do pojemników o kolorystyce zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz zgodnie z zapisami miejscowego regulaminu.

Obowiązkiem właścicieli ww. nieruchomości jest posiadanie oraz okazywanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych.

Uwaga ważna zmiana

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648) uszczegóławia zapisy dotyczące umów na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawieranych przez przedsiębiorców wskazując, że  umowa z firmą wywozową ma zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4 a ust.1 ucpg.

Umowy oraz dowody uiszczania opłat należy przekazywać do Urzędu Gminy
w Słupnie osobiście, pocztą lub elektronicznie w następujących terminach:

do 15 stycznia 2022 r. – za IV kwartał 2021 r.

do 15 kwietnia 2022 r. – za I kwartał 2022 r.

do 15 lipca 2022 r. – za II kwartał 2022 r.

do 15 października 2022 r. – za III kwartał 2022 r.

do 15 stycznia 2023 r. – za IV kwartał 2022 r.

Zgodnie z zapisami  art. 10 ust 2 oraz 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brak wykonywania obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa podlega karze grzywny.