Poziom recyklingu gminy

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%]
Rok

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Wymagany poziom*

12

14

16

18

20

30

Osiągnięty poziom

50,31

56,32

65,20

36,14

17,10

29,22

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  [%]
Rok

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Wymagany poziom*

36

38

40

42

45

50

Osiągnięty poziom

100

100

100

99,59

91,58

89,56

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]
Rok

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Dopuszczalny poziom**

50

50

50

45

45

40

Poziom masy odpadów przekazanych do składowania

24,97

67,68

0

0

0

0

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 2167)

** Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2412)

Podstawa prawna:  art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Dane pozyskane od ZGRP, który w latach 2013 – 2018 realizował system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Słupno.
..