Poziom recyklingu gminy

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

  Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%]
Rok 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

2019 r.

2020 r.
Wymagany poziom* 12 14 16 18 20 30 40 50
Osiągnięty poziom 50,31 56,32 65,20 36,14 17,10 29,22 42,41 80,25
  Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  [%]
Rok 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Wymagany poziom* 36 38 40 42 45 50 60 70
Osiągnięty poziom 100 100 100 99,59 91,58 89,56 84,88 51,00
  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych

do składowania [%]

Rok 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. – do dnia 16 lipca
Dopuszczalny poziom** 50 50 50 45 45 40 40 35
Poziom masy odpadów przekazanych do składowania 24,97 67,68 0 0 0 0 12,95 2,22

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 2167)

** Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2412)

Podstawa prawna:  art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

Dane za lata 2013 – 2019 pozyskane od ZGRP, który w tych latach realizował system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Słupno.


ROK 2020
Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%]

Rok

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
Wymagany poziom* 12 14 16 18 20 30 40
Osiągnięty poziom 50,31 56,32 65,20 36,14 17,10 29,22 42,41
Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  [%]
Rok 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
Wymagany poziom* 36 38 40 42 45 50 60
Osiągnięty poziom 100 100 100 99,59 91,58 89,56 84,88
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]
Rok 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
Dopuszczalny poziom** 50 50 50 45 45 40 40
Poziom masy odpadów przekazanych do składowania 24,97 67,68 0 0 0 0 12,95

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 2167)

** Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2412)

Podstawa prawna:  art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Dane pozyskane od ZGRP, który w latach 2013 – 2018 realizował system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Słupno.
..