Przepisy prawa

Akty prawa miejscowego

 • Uchwała nr 96/XIV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupno – http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201911121517-1.pdf
 • Uchwała nr 111/XVI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno – http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201912200938.pdf
 • Uchwała nr 113/XVI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201912200941.pdf
 • Uchwała nr 114/XVI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy  Słupno – http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201912200946.pdf
 • Uchwała Nr 123/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019r.  Apel w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Słupno oraz pilnych potrzeb zmian legislacyjnych dotyczących  gospodarki odpadami – http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201912301744.pdf

Akty prawa powszechnego

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019r. poz. 2010 ze zm.) – zobacz
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2019r. poz. 701 ze zm.) – zobacz
 • Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2019 r. poz. 1895 ze zm.) – zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami – zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych – zobacz