Przepisy prawa

Akty prawa miejscowego

 • Uchwała Nr 406/LIX/23 Rady Gminy Słupno  z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno zobacz
 • Uchwała nr 96/XIV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupno – http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201911121517-1.pdf
 • Uchwała Nr 274/XLIII/21 Rady Gminy Słupno  z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zobacz
 •  Uchwała Nr 275/XLIII/21 Rady Gminy Słupno  z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zobacz
 • Uchwała nr 112/XVI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupno – http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201912200939.pdf
 • Uchwała nr 407/LIX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy  Słupno – https://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/407.pdf?20230817155140
 • Uchwała Nr 123/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019r.  Apel w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Słupno oraz pilnych potrzeb zmian legislacyjnych dotyczących  gospodarki odpadami – http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201912301744.pdf

Akty prawa powszechnego

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 r. poz. 1469 ze zm.) – zobacz
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.) – zobacz
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2022 r. poz. 1622 ze zm.) – zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U z 2021 r. poz. 906)- zobacz