Informacje i wnioski

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu
do Rejestru działalności regulowanej (RDR) prowadzonego przez wójta danej gminy, zobowiązany
jest również we własnym zakresie do dokonania wpisu do rejestru BDO poprzez uzupełnienie działu XV, w którym wpisuje nazwy gmin, na terenie których ma odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca zatem zobowiązany jest do samodzielnego złożenia elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO
na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Przedsiębiorca uzyskuje uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV). Ustawa o odpadach nie zawiera wyjątków w zakresie wpisu do działu XV dla podmiotów, które są wpisane do Rejestru działalności regulowanej danej gminy,
a nie odbierają odpadów komunalnych z terenu tej gminy.

Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Podstawa prawna:

 1. 49, art. 50 ust. 1 pkt 7 lit b, art. 50 ust. 2 i ust. 3, art. 52 ust. 1 pkt 7b, art. 56, art. 59
  ust. 1, art. 194 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, art. 196 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  (Dz. U. 2022 r., poz. 699 z póź. zm.),
 2. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r., poz. 2519 z póź. zm.).

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych (zgodnie Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł;
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o treści zgodnej ze wskazaną w art. 9c ust.4 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
 • Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 • Opłata skarbowa
  1. Za wpis do rejestru – 50 zł
  2. Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 25 zł
  3. Za pełnomocnictwo – 17 zł
  4. Za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych
   w rejestrze oraz oplata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze- 17 zł

Opłaty skarbowej należy dokonać w dniu złożenia wniosku na konto:

 Urząd Gminy w Słupnie
Vistula Bank Spółdzielczy
22 9011 0005 0002 0981 2000 0020

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) oraz prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgonie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000)
 • Sposób załatwienia sprawy

zaświadczenie

 • Miejsce załatwienie sprawy

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej (pokój nr 9)

tel. 24/267-95-85

e-mail: gospodarkaodpadami@slupno.eu; ggok@slupno.eu