Konsultacje społeczne z zakresu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi

„Roczny program współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” – Zarządzenie Nr 191/2018