Roczny program współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 144/2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”

Zarządzenie 

Program konsultacji 

Formularz konsultacji