Nabór kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Płocku

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Płocku w wyborach uzupełniających na kadencję 2016- 2019– 3 ławników.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 8. wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa oraz radni dzielnic m.st. Warszawy.

Kandydatów na ławników zgłaszają:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia , do której należy dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ( zobacz ) o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ( zobacz ),
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ( zobacz ), wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika;
 5. 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie;
 7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć  listę osób   zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Osoba umieszczona jako pierwsza na liście jest osobą uprawnioną do składania wyjaśnień
  w sprawie zgłoszenia kandydata.

Termin i miejsce składania zgłoszeń

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 24 listopada 2017 r.  w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od godz. 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w piątek od godz. 8.00 do 15.00, w sekretariacie Urzędu Gminy Słupno oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Słupno, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Przy przyjmowaniu zgłoszeń pracownicy nie dokonują ich weryfikacji.

24 listopada 2017 r. jest ostatecznym dniem na złożenie kompletnego zgłoszenia

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników Sądów Powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019
2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
3. Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika
4. Oświadczenie kandydata na ławnika – postępowanie o przestępstwo
5. Oświadczenie kandydata na ławnika – spełnienie wymogów ustawowych
6. Oświadczenie kandydata na ławnika – władza rodzicielska
7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika
8. Informacja na temat zdjęcia kandydata

sss