Projekt ASI

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” ( Projekt ASI)

Cel projektu: Wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną prz wykorzytsaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności.

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Kwota dofinansowania projektu z EU: 78 609 814,36 zł

Beneficjent: Województwo mazowieckie

http://www.geodezja.mazovia.pl/projekty/asi/startasi.html#oppron