Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)

Gmina Słupno uczestniczyła w projekcie pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w obszarze e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”.

Projekt ASI jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza, o typie projektów: e-administracja.

Projekt ASI wynika z wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa, oraz z rozumienia konieczności partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju całego regionu. Projekt jest realizowany przy szerokim partnerstwie, z udziałem 157 gmin i 33 powiatów (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie). Podział na gminy miejskie i wiejskie został dokonany na podstawie bazy TERYT Głównego Urzędu Statystycznego. Projekt ASI jest realizowany na obszarze województwa mazowieckiego.

CELE PROJEKTU ASI

Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną, wykorzystując potencjał mazowieckiego rynku pracy poprzez rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu obejmuje rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększenie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Cele bezpośrednie Projektu obejmują:

Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług zgodnych z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.). Zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych poprzez opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze e-administracji, geoinformacji i cyfryzacji baz danych, niezbędnych dla elektronicznego świadczenia usług na poziomie 4 dojrzałości, w tym poprzez urządzenia mobilne, dla obywateli i przedsiębiorców oraz stworzenia warunków dla ich harmonijnego funkcjonowania. Podniesienie efektywności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Projekt ma na celu ułatwienie działalności przedsiębiorcom, poprawę jakości życia obywateli poprzez ułatwienie załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspieranie usprawniania działania administracji samorządowej.

Rezultaty bezpośrednie i natychmiastowe Projektu obejmują:

Rozszerzenie portalu Wrota Mazowsza o nowe e-usługi, umożliwiające kontakt online z jednostką, w tym udostępnienie nowych e-usług dla przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli. Wdrożenie systemów dziedzinowych towarzyszących elektronicznym usługom, zapewniających interoperacyjność. Cyfryzacja danych przestrzennych do potrzeb uruchomienia usług zgodnie z Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej, obejmującą: Wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie i przekształcanie zbiorów danych przestrzennych w celu osiągnięcia interoperacyjności i uruchomienia usług w tym zakresie. Dostarczenie sprzętu i oprogramowania systemowego niezbędnego do uruchomienia ww. usług, mającego na celu:

  1. Instalację i uruchomienie systemów teleinformatycznych oraz usług.
  2. Zwiększenie niezawodności systemów i zabezpieczenie danych.
  3. Poprawę wydajności platformy systemowo-sprzętowej w województwie.
  4. Optymalizację kosztów utrzymania (jednolitość i efekt skali).
  5. Aktualizację sprzętu i ograniczenie kosztów związanych z jego utrzymaniem.
  6. Wprowadzenie jednolitej platformy informatycznej na poziomie województwa.
  7. Optymalizację kosztów utrzymania IT poprzez wykorzystanie efektu skali.
  8. Dostosowanie technologiczne rozwiązań stosowanych w jednostkach samorządu terytorialnego do aktualnych trendów IT.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 78 609 814,36 zł, w ramach dofinansowania z EFRR (80%).

Beneficjent: Województwo mazowieckie http://www.geodezja.mazovia.pl/projekty/asi/startasi.html#oppron