Informacje i wnioski

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych (zgodnie Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł;
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o treści zgodnej ze wskazaną w art. 9c ust.4 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
 • Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 • Opłata skarbowa
  1. Za wpis do rejestru – 50 zł
  2. Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 25 zł
  3. Za pełnomocnictwo – 17 zł
  4. Za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych
   w rejestrze oraz oplata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze- 17 zł

Opłaty skarbowej należy dokonać w dniu złożenia wniosku na konto:

 Urząd Gminy w Słupnie
Vistula Bank Spółdzielczy
22 9011 0005 0002 0981 2000 0020

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) oraz prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgonie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000)
 • Sposób załatwienia sprawy

zaświadczenie

 • Miejsce załatwienie sprawy

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej (pokój nr 9)

tel. 24/267-95-85

e-mail: gospodarkaodpadami@slupno.eu; ggok@slupno.eu