Stawki opłat za odpady komunalne

Aktualne stawki opłat

Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 111/XVI/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. zostały przyjęte następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od dnia 01.01.2020 r.

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  29,00 zł /osoba/miesiąc
Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny  58,00 zł /osoba/miesiąc

Termin płatności: bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.

 Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wysokość zwolnienia  10 % miesięcznie od obowiązującej opłaty

 

Nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Ryczałtowa stawka opłaty  169,00 zł za rok od nieruchomości
Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny  338,00 zł za rok od nieruchomości

Termin płatności: bez wezwania do 15 marca za rok kalendarzowy.