Stawki opłat za odpady komunalne

Obowiązujące stawki

Uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 189/XXX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 10 grudnia 2020 r. zmienionej Uchwałą Nr 193/XXXI/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. przyjęto następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od dnia 01.04.2021 r.

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 z ł za 1 m3 zużytej wody
Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 22,00 zł 1 m3   zużytej wody

Termin płatności: bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Wysokość zwolnienia – 10 % miesięcznie od obowiązującej opłaty

Nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Ryczałtowa stawka opłaty 169,00 zł za rok od nieruchomości
Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 338,00 zł za rok od nieruchomości

Termin płatności: bez wezwania do 15 marca za rok kalendarzowy.