VADEMECUM PARKUJĄCEGO KIEROWCY

URZĄD GMINY SŁUPNO PRZYPOMINA O OGÓLNYCH ZASADACH ZATRZYMANIA I POSTOJU POJAZDU, ZAKAZACH ZATRZYMYWANIA I POSTOJU POJAZDU ORAZ WYKORZYSTANIU CHODNIKA.

W związku ze  zgłoszeniami wpływającymi od mieszkańców do Urzędu Gminy, dotyczącymi nieprawidłowości w zatrzymaniu i postoju pojazdów a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo, możliwość dojechanie służb ratowniczych i porządkowych przypominamy  kierującym o obowiązujących w tym zakresie uwarunkowaniach prawnych i  ogólnych warunkach wynikających z Prawa o ruchu drogowym.

VADEMECUM PARKUJĄCEGO KIEROWCY

 1. PARKUJ SAMOCHÓD NA SWOJEJ POSESJI!
 2. ZAPEWNIJ MIEJSCA PARKINGOWE NA WŁASNEJ DZIAŁCE!
 3. STOSUJ SIĘ DO PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO!
 4. PARKUJESZ NA CHODNIKU – ZOSTAW PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH (1,5m)!
 5. NIE PARKUJ W MIEJSCU UTRDNIAJĄCYM WJAZD I WYJAZD Z BRAMY LUB GARAŻU PO OBU STRONACH DROGI – sąsiad też człowiek!
 6. PAMIĘTAJ PARKUJ TAK ABY INNI MOGLI CIĘ OMINĄĆ – nie jesteś sam na ulicy!
 7. PAMIĘTAJ ŻE SŁUŻBY RATOWNICZE I PORZĄDKOWE MUSZĄ SWOBODNIE PRZEJECHAĆ!
 • Zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno zatwierdzonego UCHWAŁA  NR 262/XXXIII/06  Rady Gminy  Słupno z dnia  17 marca 2006 r. „Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej ustala się: w zakresie komunikacji:
  • podstawowy układ drogowy obsługujący obszar planu składający się z dróg głównych, zbiorczych, lokalnych, dojazdowych oraz ciągów pieszo – jezdnych
   i ścieżek rowerowych;
  • obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych w granicach działki inwestycyjnej;
  • dopuszczenie zlokalizowania miejsc parkingowych w pasie ulic zgodnie
   z przepisami odrębnymi;
 • Zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie : „ Miejsca postojowe dla samochodów osobowych”
 • 18. 1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
 1. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

 Ogólnych warunkach zatrzymania i postoju zgodnie z Prawem o ruchu drogowym:

zgodnie z art. 46 Prawo o ruchu drogowym:

 1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.
 2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.
 3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.
 4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.
 5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Zgodnie z art. 47 prawo o ruchu drogowym – wykorzystanie chodnika.

1.Dopuszcza się zatrzymanie i postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymywania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
2.Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust.1 pkt2, zatrzymanie i postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Za niestosowanie się do powyższych przewidziane są kary grzywny przewidziane w kodeksie wykroczeń oraz w taryfikatorze mandatów i punktów karnych.

Zgodnie z art. 49 Prawo o ruchu drogowym –zakazy zatrzymywania i postoju

1.Zabrania się zatrzymania pojazdu:

1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem art. 49 ust. 1 pkt 2;
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie;
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;
7) na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;
8) na pasie między jezdniami;
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości;
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;
11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

 1. Zabrania się postoju:

1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,
5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Za niestosowanie się do powyższych przewidziane są kary grzywny zgodnie z kodeksem wykroczeń oraz w taryfikatorem mandatów i punktów karnych.