Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13
Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2017 r.)

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Urząd Gminy Słupno, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno, w imieniu którego działa Wójt.
  e-mail: ug@slupno.eu, 24 267 95 60
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD)
  Urząd Gminy Słupno ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno, e-mail: iod.gmina@slupno.eu
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Gminy Słupno na podstawie art. 6 RODO.
 4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa.
 5. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przechowywane przez okres ustawowych zadań Urzędu Gminy Słupno na podstawie art. 6 RODO oraz Instrukcji kancelaryjnej.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o których mowa w pkt. 3, podanie danych wynika ze stosunku umownego i jest niezbędne w celu realizacji umowy. Niepodanie danych w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych powyżej uniemożliwi Administratorowi realizacje umowy.
 10. Pani/a dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Czytaj więcej

Informacja Administratora Danych Osobowych Gminy Słupno   zobacz
Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego zobacz
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – akty stanu cywilnego zobacz    pobierz
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą o dowodach zobacz   pobierz
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą o ewidencji ludności zobacz  zobacz
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Centralnym Rejestrze Wyborców zobacz