WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW – ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Zgodnie ze zmianą przepisów Kodeksu wyborczego, w brzmieniu od dnia 04 sierpnia 2023 r., informujemy, że wyborcy, którzy zostali ujęci w rejestrze wyborców na swój wniosek, a następnie zameldowali/zameldują  się na pobyt stały, zostaną ujęci z urzędu w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały. W przypadku, gdy wyborca stale zamieszkuje pod innym adresem, powinien złożyć do urzędu gminy właściwego dla stałego miejsca zamieszkania wniosek o ujęciu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca zamieszkania.

sss