„www.e-slupno.eu”

29 kwietnia 2016 r. zakończyła się na terenie gminy Słupno realizacja projektu pn. „www.e-slupno.eu ”. Projekt miał na celu dostarczenie do 60 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz do jednostek podległych z terenu Gminy Gostynin darmowego Internetu wraz z narzędziem umożliwiającym korzystanie z niego, tj. komputerów z oprogramowaniem. Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Słupno, którzy są zameldowani na terenie gminy Słupno.

Cel główny projektu osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych:

  • wyposażono w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu 60 gospodarstw domowych,
  • wyposażono 3 szkoły podstawowe, przedszkole, Gminny Ośrodek Kultury oraz bibliotekę w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu
  • przeprowadzono szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu dla 77 osób ze zidentyfikowanych gospodarstw domowych
  • przeprowadzono kampanie informacyjno – promocyjną projektu.

Projekt: „www.e-slupno.eu ” współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e- Inclusion

Beneficjent: Gmina Słupno

Całkowita wartość projektu: 3 062 499,42 PLN
Procent dofinansowania: 100 % wydatków kwalifikowalnych
Termin realizacji projektu:  31.01.2010r. do 29.04.2016 r.