XLIX SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Dziś odbyła się XLIX sesja Rady Gminy Słupno. Obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 oraz zmian w budżecie na 2022 rok. Zmiany dotyczyły przesunięcia środków z dwóch zadań inwestycyjnych na odbudowę mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi – usuwanie skutków powodzi, co spotkało się ze zgodą większości radnych.

Jednym z istotnych punktów przyjętym jednogłośnie przez Radę Gminy Słupno było przyjęcie stypendium dla członków Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury z/s w Cekanowie. Jest to stypendium artystyczne mające charakter motywacyjny. Stanowi dodatkowy wyraz uznania dla ogromnej pracy, którą wykonują młodzi ludzie, doskonaląc swój talent i umiejętności, co w efekcie przekłada się na promocje naszej gminy. Wysokość stypendium będzie wynosić 120zł miesięcznie, które przyzna Komisja Stypendialna, na wniosek Kapelmistrza. Dodatkowo Radni  przyjęli regulamin korzystania z boiska sportowego Victoria w Wykowie.

Na dzisiejszej sesji została przegłosowana uchwała w sprawie Gminnego Programu Osłonowego Korpusu Wsparcia  Seniorów w Gminie Słupno na 2022 rok, który jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają zachodzące zmiany demograficzne. Jest to jeden z elementów lokalnej polityki społecznej w zakresie działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program opiera się na współpracy z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami oraz tworzeniu partnerstw lokalnych. Działanie będzie realizowane bez kosztowo i nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu gminy Słupno. Następnie Radni przyjęli Ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Słupno za rok 2021.

W wolnych wnioskach Wójt Marcin Zawadka odpowiedział na pytanie związane z budową światłowodu w gminie Słupno. Przypomniał, że nie jest to zadaniem własnym gminy, jednak w ostatnich dniach odbyło się kolejne spotkanie się z projektantami, inspektorami nadzoru i wykonawcami inwestycji realizowanej na zlecenie firmy Nexera. Omówiono zarówno opóźnienia w jej realizacji jak i o zniszczone chodniki, pozostawione dziury po wykopach, czy też zajęcie naszego pasa drogowego bez zezwolenia. Jak wynika, z uzyskanych informacji uzyskanych od Wykonawcy, inwestycja zostanie zakończona maksymalnie do końca grudnia 2022 roku.

Zachęcamy do śledzenia posiedzeń Rady Gminy Słupno na stronie: https://esesja.tv/

sss