ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY SŁUPNO DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Stypendia Wójta Gminy Słupno przyznawane są:

– szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych, zamieszkującym na terenie Gminy Słupno

Aby ubiegać się o stypendium należy spełnić łącznie oba warunki:
– uzyskać średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0. oraz jednocześnie w ostatnim roku szkolnym być uczestnikiem konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Wniosek o przyznanie stypendium może składać:
– wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący,
– rodzic lub opiekun prawny ucznia,

– pełnoletni uczeń,

– stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.

Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego:
– poświadczoną przez szkołę za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego,
– poświadczone przez szkołę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia naukowe w danym roku szkolnym,
– informację o przetwarzaniu danych osobowych,
– zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 15 września każdego roku.

Informację na temat stypendiów można uzyskać pod numerem telefonu 24-267-95-78

sss