Analiza stanu

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupno

Realizując obowiązek wynikający z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.  U.  z  2019 r. poz. 2010 ze zm.), w terminie do dnia 30 kwietnia za rok poprzedni wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności:

  1. możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
  2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
  3. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  4. liczbę mieszkańców;
  5. liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 – 12;
  6. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
  7. ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Analiza sporządzana jest na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości,  podmioty  prowadzące  punkty selektywnego zbierania odpadów  komunalnych,  podmioty  zbierające  odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu  gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na  koszty  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnym


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupno za 2022 rok

Analiza dostępna jest pod adresem:

https://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/analiza_stanu_gospodarki_odpadami_za_2022_r.pdf?20230428160836


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupno za 2021 rok

Analiza dostępna jest pod adresem :

http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_na_terenie_gminy_slupno_za_rok_2021.pdf 


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupno za 2020 rok

Analiza dostępna jest pod adresem : http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_2020_r..pdf


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupno za 2019 rok

Informujemy, że Związek Gmin Regionu Płockiego, który w roku 2019 realizował zadanie własne Gminy Słupno polegające na utrzymaniu czystości i porządku sporządził Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019.
Analiza dostępna jest pod adresem: http://zgrp.bip.org.pl/pliki/zgrp/analiza_stanu_gospodaki_2019_.pdf