Gospodarka odpadami komunalnymi w 2020 na terenie gminy Słupno

INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SŁUPNO W ZAKRESIE GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 stycznia 2020 r. Gmina Słupno samodzielnie realizuje odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Słupno. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) od 1 stycznia 2020 r. w Gminie Słupno obowiązuje jednolity system segregacji odpadów (JSSO). Zgodnie z systemem wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania odpadów komunalnych.

Dlaczego musimy segregować  odpady komunalne?

 • Ponieważ jest to obowiązek ustawowy – nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • Ponieważ  wymaga tego prawo Unii Europejskiej – na podstawie wytycznych Unii Europejskiej, Polska do 2020 roku ma wykazać się recyklingiem papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła na poziomie 50% .Wynik Gminy Słupno w tym zakresie za rok 2018 r. to 29,22% (wymagany za rok 2018 poziom to 30%),
 • Ponieważ wymaga od nas tego środowisko naturalne – w wyniku selektywnej zbiórki odpadów zmniejsza się ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowiska.

SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami odbierać będzie zgodnie z harmonogramem tutaj:

 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale (zbierane do worka żółtego),
 • szkło (zbierane do worka zielonego),
 • papier (zbierany do worka niebieskiego),
 • pozostałości z sortowania ww. odpadów (zbierane do pojemnika),
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy (worek brązowy).

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pojemnik na pozostałości z segregacji oraz worki na odpady segregowane
będą dostarczane na teren nieruchomości przez SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna w ilości ustalonej w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno” (dostępny pod adresem http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201911121517-1.pdf ).

W ramach opłaty odbierane będą dwa razy w roku, po wcześniejszym złożeniu wniosku, w ramach mobilnej zbiórki odpady zgromadzone na nieruchomości:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony od samochodów osobowych, w liczbie do 4 sztuk liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, nie zawierające gruzu.

Dokładne informacje o sposobie segregacji oraz o częstotliwości odbierania poszczególnych frakcji odpadów zawarte zostały w uchwale nr 96/XIV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupno (dostępna pod adresemhttp://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201911121517-1.pdf ).

KOMPOSTOWNIKI

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, posiadający na nieruchomości kompostownik i kompostujący w nim bioodpady będą mogli skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to wynosi 10 % miesięcznie od obowiązującej opłaty.  Informację dotyczącą prawa do zwolnienia z części opłaty właściciel zaznacza w deklaracji i oblicza wysokość zwolnienia oraz kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać posiadanie przydomowego kompostownika odpadów. W sytuacji zadeklarowania posiadania kompostownika na nieruchomości odpady biodegradowalne nie będą odbierane z nieruchomości. Do kompostownika wrzucamy miękkie części uprawianych roślin, ściętą trawę, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po owocach i warzywach, obierki po owocach warzywach, resztki produktów mleczarskich, stary chleb, fusy po herbacie i kawie z filtrem, jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, skorupki od jajek. Stwierdzenie braku posiadania kompostownika lub nie kompostowania bioodpadów na nieruchomości pozbawia uprawnienia do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2019 r. poz. 1895) posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zobowiązany jest do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to odpady zawierające niebezpieczne substancje, szkodliwe zarówno dla środowiska, jak i zdrowia człowieka. Elektrośmieci to urządzenia, które działają na prąd poprzez podłączenie do sieci lub na baterie. Zaliczamy do nich zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, telefony, komputery, świetlówki, żarówki, telewizory, sprzęt audio, sprzęt AGD, żelazka, wiertarki, kalkulatory, piloty. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać dwa razy do roku podczas organizowanych przez Gminę Słupno mobilnych zbiórek. Zużyty sprzęt można również oddać do podmiotów zajmujących się zbieraniem tych odpadów.
Na  terenie gminy Słupno nie funkcjonują stacjonarne punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych do końca stycznia 2020 r. zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą  aktualną liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz obowiązującą stawkę opłaty. Przed wypełnieniem deklaracji warto zapoznać się z objaśnieniami, co ułatwi poprawne wypełnienie deklaracji.

 • Przykładowo wypełniona deklaracja – tutaj
 • Druk deklaracji nieruchomości zamieszkałe – tutaj
 • Druk deklaracji nieruchomości rekreacyjne – tutaj
 • Druk załącznika dla współwłaścicieli nieruchomości – tutaj

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól deklaracji:

 • Stawka opłaty  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  w gminie Słupno wynosi 29,00 zł od osoby/miesiąc
 • Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Zwolnienie to wynosi 10 % miesięcznie od obowiązującej opłaty.  Informację dotyczącą prawa do zwolnienia z części opłaty właściciel zaznacza w deklaracji i oblicza wysokość zwolnienia oraz kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Deklarację można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Gminy,
 • pocztą na adres: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8a,
 • za pośrednictwem platformy e-Puap.

Po przyjęciu deklaracji przez Urząd Gminy  otrzymają Państwo pocztą nowy  indywidualny nr konta do wpłat za odpady komunalne.

Płatności należy dokonywać do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni tj. za miesiąc styczeń termin płatności upływa 15 lutego.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słupnie pokój nr. 9  oraz pod numerem tel. 24 267 95 85.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Słupno proszeni są o zapoznanie się z aktami prawa miejscowego regulującymi gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupno. Dokumenty są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Słupno:

 • Uchwała nr 95/XIV/19 Rady Gminy Słupno z dnia listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno (dostępna pod adresem https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/13782/akt.pdf ).
 • Uchwała nr 96/XIV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupno (dostępna pod adresem http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201911121517-1.pdf ).
 • Uchwała nr 111/XVI/19 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno (dostępna pod adresem http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201912200938.pdf ).
 • Uchwała nr 112/XVI/19 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupno (dostępna pod adresem http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201912200939.pdf ).
 • Uchwała nr 113/XVI/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Słupno oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (dostępna pod adresem http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201912200941.pdf ).
 • Uchwała nr 114/XVI/19 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy  Słupno (dostępna pod adresem http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201912200946.pdf ).
 • Uchwała Nr 123/XVII/19 Apel w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Słupno oraz pilnych potrzeb zmian legislacyjnych dotyczących  gospodarki odpadam (dostępna pod adresem http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/201912301744.pdf).

Wszystkie dodatkowe publikacje znajdą Państwo tutaj