Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2022 roku

Stosownie do  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022r. (t. j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 17) oraz Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2022 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa mazowieckiego Wójt Gminy Słupno informuje, że w okresie od  dnia  29 kwietnia  do dnia  04 maja 2022 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja dla poborowych z terenu gminy Słupno.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed Wójtem Gminy Słupno, Powiatową Komisją Lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

Obowiązkowo stawić się muszą mężczyźni urodzeni w 2003 roku, urodzeni w latach 1998–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  2. posiadaną dokumentację medyczną- w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
  3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm. bez nakrycia głowy;
  4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe ( świadectwo ukończenia lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki) w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W razie niemożności osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie powinny niezwłocznie skontaktować się z powiatową komisja lekarską w celu uzgodnienia innego terminu stawiennictwa.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Wójt gminy Słupno z urzędu lub na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

sss