Od 1 stycznia 2022 roku zmienia się metoda naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w gminie Słupno.

 Dlaczego konieczna jest zmiana metody?

Obowiązująca od kwietnia 2021 r. metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona od ilości zużytej wody przyniosła zakładane, korzystne efekty. Dochody z opłaty zaczęły bilansować się z wydatkami.

Niestety nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 23 września 2021 r. wprowadziła dla tej metody maksymalny limit opłaty tj. 149,69 zł od gospodarstwa domowego.  Szacujemy, że w związku z tym  roczne wpływy z tytułu opłaty zmniejszyłyby się o kwotę ok. 240 000,00 zł. Oznacza to również, że nie każdy zużyty do celów bytowych metr wody znalazłby pokrycie w opłacie. Wszystko to bardzo osłabia szczelność  metody, bo np. gospodarstwo domowe zużywające 15 m3 wody miesięcznie nie zapłaci za odpady adekwatnie do faktycznego zużycia wody. Wprowadzenie górnego limitu opłaty nie odzwierciedli również pełnej liczby mieszkańców danej nieruchomości. Wyeliminowany został tym samym czynnik sprawiedliwości (im większe zużycie wody, tym większa liczba zamieszkujących nieruchomość, a tym samym większa ilość wytwarzanych odpadów). W zmienionym kształcie metoda ta nie zapewnia proporcjonalnego wyliczenia opłaty.

Zgodnie z zapisami ustawy nowelizującej, gminy do końca 2021 r. musiały dostosować Uchwały dotyczące wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców do zmienionych przepisów. W tej sytuacji Rada Gminy Słupno podjęła decyzję o powrocie od 01.01.2022 r. do metody naliczania opłaty od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Od czego zależeć będzie wysokość opłaty?

  • Od 01.01.2022 r. wysokość opłaty za odpady będzie zależała od liczby osób zamieszkujących  nieruchomość. W deklaracji należy ująć wszystkich mieszkańców nieruchomości. To czy osoba zamieszkująca jest  zameldowana pod danym adresem, nie ma w tym przypadku znaczenia.
  • Jeżeli zmieni się liczba osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, wyprowadzka domownika) należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zgonu mieszkańca czas na dokonanie zmiany deklaracji wynosi do 6 miesięcy.
  • Przepisy znowelizowanej ustawy zwiększają możliwość weryfikacji liczby osób wskazanych
    w deklaracji. Teraz organ będzie mógł wykorzystywać informacje i dane znajdujące się także w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych np. przedszkoli, szkół czy  GOPS-u.

 Ile będę płacił?

Co wpływa na wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Przy planowaniu kosztów i  ustalaniu stawek opłaty Radni musieli uwzględnić przede wszystkim obecne duże wzrosty mas odpadów odbieranych od mieszkańców. Największy, około 40% wzrost w stosunku do roku ubiegłego odnotowały odpady biodegradowalne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 Ulgi w opłatach za odpady komunalne Słupieńska Karta Dużej Rodziny 3+

Przypominamy o Programie Słupieńska Karta Dużej Rodziny 3+ Karta uprawnia  do korzystania m.in. z ulgi w opłatach za odpady komunalne w wysokości 20%.

Ulga za kompostowanie bioodpadów

Ulga dla właścicieli domów jednorodzinnych za kompostowanie biododpadów w wysokości 20% od opłaty jest jedną z największych w powiecie płockim. Zachęcamy Państwa do kompostownia bioodpadów, które zaraz po niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych stanowią drugą pod względem masy frakcję odpadów odbieranych od mieszkańców. Kompostowanie zmniejsza koszty odbioru bioodpadów, a dla mieszkańca przekłada się na realne oszczędności, bo kompostujący zapłacą o 7,60 zł mniej za osobę.

Czy trzeba złożyć nową deklarację?

  • Tak, nowe deklaracje (zmieniające)  trzeba będzie złożyć do dnia 10 lutego 2022 r.
  • Deklarację zmieniającą składa ta sama osoba, która złożyła poprzednią.
  • Składamy nową deklarację zmieniającą (w polu nr 3 deklaracji należy zaznaczyć środkowy kwadrat wpisując jako datę zaistnienia zmiany 01-01-2022).

UWAGA!

 W przypadku składania kolejnej deklaracji w związku ze zmianą od 1 stycznia 2022 r.   metody ustalania opłaty należy złożyć nową deklarację zmieniającą (w polu nr 3 deklaracji należy zaznaczyć środkowy kwadrat wpisując jako datę zaistnienia zmiany 01-01-2022).

Druk deklaracji oraz instrukcja jej wypełnienia dostępna jest na stronie slupno.eu w zakładce gminna gospodarka odpadami/deklaracje i druki.

Pracownicy Gminy będą pomagali w wypełnianiu deklaracji.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy lub wysłać pocztą na adres:  Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno.
Deklarację można również przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Indywidualne numery kont do wpłat za odpady pozostają bez zmian!!!

Opłatę należy wnosić do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie gminy. Będziemy tam informować m.in.  o wydłużonych, dogodnych dla  Państwa, godzinach przyjmowania deklaracji.