Deklaracje i druki

JAK ZŁOŻYĆ PIERWSZĄ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

1. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych do końca stycznia 2020 r. zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą aktualną liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz obowiązującą stawkę opłaty.
Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.

2. Przed wypełnieniem deklaracji warto zapoznać się z objaśnieniami, co ułatwi poprawne wypełnienie deklaracji.

  • Przykładowo wypełniona deklaracja – tutaj
  • Druk deklaracji nieruchomości zamieszkałe – tutaj
  • Druk deklaracji nieruchomości rekreacyjne – tutaj
  • Druk załącznika dla współwłaścicieli nieruchomości – tutaj
  • Druk pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – tutaj

ZGŁOSZENIE ODBIORU ODPADÓW

  • wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów
  • budowlanych i rozbiórkowych niezawierających gruzu i styropianu budowlanego pdf, wniosek.doc

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól deklaracji, druków.

3. Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Słupno wynosi 29,00zł od osoby/miesiąc.

4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to wynosi 10 % miesięcznie od obowiązującej opłaty.  Informację dotyczącą prawa do zwolnienia z części opłaty właściciel zaznacza w deklaracji i oblicza wysokość zwolnienia oraz kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Deklarację można złożyć:


  • Po przyjęciu deklaracji przez Urząd Gminy otrzymają Państwo droga pocztową nowy indywidualny nr konta do wpłat za odpady komunalne.
  • Płatności należy dokonywać do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni tj. za miesiąc styczeń termin płatności upływa 15 lutego.
  • Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słupnie pokój nr 9 oraz pod numerem tel. 24 267 95 85.

Ważne!

Aktualizacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. narodziny dziecka, wyprowadzka) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana ” (np. deklarację za wrzesień należy składać do 10 października) . Po upływie tego terminu nie można złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny . Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca tutaj został wskazany termin − 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.