Deklaracje i druki

W związku ze zmianą metody naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych do dnia 10 maja 2021 r. zobowiązani są złożyć nową deklarację zmieniającą obowiązującą od 01.04.2021 r. o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o średniomiesięczne zużycie wody za I kwartał 2021 r.

Informację o ilości zużytej wody należy pobrać z Urzędu Gminy w Słupnie lub skorzystać z eBOK.

Logowanie do eBOK jest dostępne na dedykowanej stronie https://ugslupno.e-zbyt.pl/. Do założenia konta dostępowego wymagane jest podanie danych umieszczonych na ostatniej wystawionej fakturze.

2. Przed wypełnieniem deklaracji warto zapoznać się z objaśnieniami lub skorzystać  z przykładów, co ułatwi poprawne wypełnienie deklaracji.

 • Druk deklaracji nieruchomości zamieszkałe – tutaj
 • Druk deklaracji nieruchomości rekreacyjne – tutaj
 • Przykładowo wypełniona deklaracja nieruchomości opomiarowane – tutaj
 • Przykładowo wypełniona deklaracja nieruchomości nieopomiarowane – tutaj
 • Druk załącznika dla współwłaścicieli nieruchomości – tutaj
 • Druk pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – tutaj

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól deklaracji, druków.

3. Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Słupno wynosi 11 zł /m3 uśrednionego zużycia wody w I kwartale bieżącego roku

4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to wynosi 10 % miesięcznie od obowiązującej opłaty. Informację dotyczącą prawa                     do zwolnienia z części opłaty właściciel zaznacza w deklaracji i oblicza wysokość zwolnienia oraz kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją   w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.

Deklarację można złożyć:

 • Indywidualne numery kont do wpłat za odpady pozostają bez zmian.
 • Płatności należy dokonywać do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni tj. za miesiąc kwiecień termin płatności upływa 15 maja.
 • Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słupnie pokój nr 9 oraz pod numerem tel. 24 267 95 85.

ZGŁOSZENIE ODBIORU ODPADÓW MOBILNA ZBIÓRKA

 • wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów
 • budowlanych i rozbiórkowych niezawierających gruzu i styropianu budowlanego pdf, wniosek.doc