Deklaracje i druki

W związku ze zmianą metody naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych do dnia 10 lutego 2022 r. zobowiązani są złożyć nową deklarację (zmieniającą) obowiązującą od 01.01.2022 r.  w oparciu o liczbę osób zamieszkującą nieruchomość.

Przed wypełnieniem deklaracji warto zapoznać się z objaśnieniami lub skorzystać  z przykładów, co ułatwi poprawne wypełnienie deklaracji.

 • Druk deklaracji nieruchomości zamieszkałe – tutaj
 • Druk deklaracji nieruchomości rekreacyjne – tutaj
 • Druk deklaracji nieruchomości zamieszkałe WERSJA DO WYPEŁNIENIA
  KOMPUTEROWEGO- tutaj
 • Przykładowo wypełniona deklaracja nieruchomości zamieszkałe tutaj
 • Przykładowo wypełniona deklaracja nieruchomości rekreacyjno–wypoczynkowe tutaj
 • Druk załącznika dla współwłaścicieli nieruchomości – tutaj
 • Druk pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 
  tutaj
 • Druk zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, budowlanych i rozbiórkowych pobierz-pdf , pobierz-doc

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól deklaracji, druków.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych  obowiązujące od 01.01.2022r.

38,00 zł od osoby/miesięcznie

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi
20% miesięcznie od obowiązującej opłaty.

Stawka opłaty ryczałtowej dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązujące od 01.01.2022 r.

189,00 zł rocznie

od  domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją   w terminie 14 dni od dnia:

 • zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości (nieruchomości zamieszkałe)
 • wytworzenia na niej odpadów komunalnych (nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

Jeżeli zmieni się liczba osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, wyprowadzka domownika) należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zgonu mieszkańca czas na dokonanie zmiany deklaracji wynosi do 6 miesięcy.

UWAGA!

 W przypadku składania kolejnej deklaracji w związku ze zmianą od 1 stycznia 2022 r.   metody ustalania opłaty należy złożyć nową deklarację zmieniającą (w polu nr 3 deklaracji należy zaznaczyć środkowy kwadrat wpisując jako datę zaistnienia zmiany 01-01-2022).

Deklarację można złożyć:

 • w Urzędzie Gminy;
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Słupnie, 09-472 Słupno ul. Miszewska 8a;
 • za pośrednictwem platformy e-Puap pod adresem

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/191nj0cpxh  –Instrukcja wyszukiwania formularza

 • Indywidualne numery kont do wpłat za odpady pozostają bez zmian.
 • Płatności należy dokonywać do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni za miesiąc kwiecień termin płatności upływa 15 maja.
 • Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słupnie pokój nr 9 oraz pod numerem  24 267 95 85.