Sesja Rady Gminy Słupno

Przyjęty przez radnych budżet na rok 2024 zakłada dochody gminy na poziomie 86,8 mln zł a wydatki w wysokości 84,9 mln zł. Nadwyżka budżetowa wynosi 1,9 mln zł. Uchwalenie budżetu nadwyżkowego jest doskonałym wynikiem, biorąc pod uwagę w jak trudnym czasie przyszło wójtowi i radnym działać. Na inwestycje radni chcą przeznaczyć niebagatelną kwotę 22,3 mln złotych. Prawie 9 milionów to środki zewnętrzne, jednak aż 13,3 mln zł będzie pochodzić z budżetu naszej gminy. Budżet tzw. ”obywatelski” w Gminie Słupno czyli środki przeznaczone na zadania zgłoszone przez mieszkańców na zebraniach wiejskich i realizowane w ramach funduszy sołeckich to kwota  ponad 780 tys. zł.

Znaczną część gminnego budżetu przeznaczono na oświatę. W przyszłym roku wydatki na funkcjonowanie szkół, przedszkola i żłobków mają wynieść aż 21 mln zł. Niestety, subwencja oświatowa pochodząca z budżetu państwa, refinansująca poniesione wydatki  wyniesie tylko 8,1 mln zł. Prognozowane wpływy z opłat za wyżywienie i korzystanie ze żłobków i przedszkola to około 700 tys. zł . Tak więc ze środków własnych gmina do funkcjonowania oświaty  dołoży aż ponad 12 milionów złotych.

Na zadania z pomocy społecznej realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Słupnie zaplanowano kwotę ponad 6 mln. zł, z czego większość zadań jest finansowana z środków zewnętrznych tj. dotacji Wojewody.

Największe wydatki majątkowe w przyszłorocznym budżecie to kontynuacja  inwestycji już rozpoczętych w ubiegłych latach. W budżecie jest zaplanowana m.in. kontynuacja budowy mostu i dojazdów w miejscowości Szeligi jako usuwanie skutków powodzi z lipca 2021 roku. Na ten cel w 2024 roku wpłynie kolejna transza środków z Rządowego Funduszu Polski ład w wysokości 1,3 mln zł.

Dodatkowo w ramach otrzymanego dofinansowania zewnętrznego realizowana będzie Budowa ulicy Pałacowej (dofinansowanie wynosi 2 mln zł.) oraz zadanie pn.: „Eko Słupno – program poprawy energetycznej” (dofinansowanie wynosi 2 mln zł.) w ramach którego chcemy zainwestować w OZE poprzez instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej.

Przy wsparciu środkami z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kontynuowana będzie Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz Przebudowa drogi gminnej Liszyno – Słupno.

W przyszłym roku rozpocznie się Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego, łącznie prawie 3,5 mln zł. W przyszłym roku otrzymamy pierwszą transzę w wysokości 500 tyś zł.

Ze środków własnych budżetu Gminy Słupno kontynuowana będzie Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie oraz ul. Pocztowej w Słupnie. Rozpocznie się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim; budowa ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie; budowa ul. Calineczki.

Na roczne zadania inwestycyjne dotyczące budowy sieci wodno-kanalizacyjnych zaplanowane zostały środki w kwocie blisko 1 mln zł.

Należy podkreślić, że szukając finansowania zewnętrznego Gmina Słupno cały czas aktywnie składa wnioski o dotacje, na zaplanowane inwestycje. W mijającym roku ponownie jesteśmy liderem w powiecie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Sesja Rady Gminy zakończyła się świątecznym klimatem. Wójt Marcin Zawadka złożył wszystkim życzenia i dzieląc się opłatkiem dziękował za dobrą współpracę i zgodę, która prowadzi do osiągania zamierzonych celów. 

sss