Chwila zastanowienia – mniej strat, czyli o tym dlaczego warto segregować odpady. 

Segregujesz śmieci? Nie. Dlaczego? Bo nie chce mi się, bo to nie ma sensu, bo nie mam czasu, bo nie mam miejsca, bo ktoś zrobi to za mnie… Lista wymówek jest zapewne jeszcze dłuższa. Efekty takiego podejścia widoczne są zwłaszcza w pojemnikach na odpady pozostałe po segregacji …

Tymczasem od kilku lat prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów jest obowiązkiem wynikającym zarówno z unijnego, jak i krajowego prawa, spoczywającym na wszystkich mieszkańcach. Gminy zobowiązane są do osiągania coraz wyższych poziomów przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu. Brak segregacji to nie tylko więcej odpadów zmieszanych i mniejsza szansa na osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu,  ale to również większy koszt, który i tak wszyscy będą musieli pokryć, w ramach kosztów całego systemu.
A pieniądze zamiast na kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu lepiej wydać na inwestycje służące mieszkańcom.

Twoja poprawna segregacja ma sens, bo zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Obowiązek sprawdzenia, czy mieszkańcy segregują odpady wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kontrole segregacji  są prowadzone przez firmę wywozową. To na jej pracownikach ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności selektywnej zbiórki odpadów przy danej posesji, a w razie stwierdzenia niedociągnięć – naklejenia odpowiedniej naklejki z datą naruszenia oraz wykonania zdjęć i przesłania dokumentacji do Urzędu Gminy.

Co oznaczają naklejki?

Żółty trójkąt naklejony na worku na odpady segregowane to sygnał, że na danej posesji nie posegregowano właściwie odpadów nadających się do segregacji np. w worku ze szkłem znalazły się butelki plastikowe. Oznacza to konieczność prawidłowego posegregowania odpadów przez mieszkańca, które dopiero po tym fakcie, podczas kolejnego odbioru odpadów, mogą zostać odebrane.

Pomarańczowa trójkątna naklejka pojawi się na pojemniku na pozostałości po segregacji
lub worku na odpady segregowane, gdy znajdą się tam odpady inne niż komunalne np. poprodukcyjne, części samochodowe, gruz i odpady poremontowe. Podobnie jak w poprzednim wypadku, również oznacza to konieczność przesegregowania odpadów przez mieszkańca. Niewłaściwie zgromadzone odpady nie zostaną odebrane spod posesji. Jeśli mieszkaniec poprawi swój błąd i wystawi odpady w kolejnym terminie odbioru danej frakcji, firma odpadowa je odbierze.

Trójkątne naklejki dają możliwość poprawienia segregacji i uniknięcia podwyższonej opłaty za odpady. Trzeba również zauważyć, że w przypadku gromadzenia odpadów w workach mieszkańcy
w większości są  zdyscyplinowani.

Mniej optymistycznie rzecz przedstawia się w przypadku pojemników na pozostałości po segregacji. Najwięcej przypadków braku segregacji dotyczy właśnie odpadów w pojemnikach. Trzeba pamiętać, że stosowana często nazwa zmieszane/niesegregowane odpady komunalne nie oznacza,
że do pojemnika można wrzucać wszystko i że segregacja tu nie obowiązuje.  Jeśli odpady nadające się do segregacji wylądują w pojemniku, to większość z nich zostanie zanieczyszczona i nie będzie się nadawać do dalszego przetworzenia. Pamiętajmy, że im więcej odpadów trafi w odpowiednie miejsca, tym więcej zostanie poddane recyklingowi.

Kiedy w pojemniku wymieszamy odpady komunalne,  czyli „wrzucimy do śmieci wszystko jak leci” firma odbierająca  przyklei prostokątną żółtą naklejkę oraz odbierze odpady – ale- uwaga- jako zmieszane! Warto wiedzieć, że stanowi to podstawę do wszczęcia procedury związanej
z podwyższeniem wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W naszej Gminie to 76 zł zamiast 38 zł od osoby za każdy miesiąc, w którym nie dopełniono obowiązku segregacji.

Segregacja śmieci wcale nie jest trudna. Zachęcamy do prowadzenia skrupulatnej selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Dodatkowa chwila zastanowienia spędzona nad pojemnikiem może zadecydować o tym, że straty będą mniejsze. Zaoszczędzimy czas pracowników firmy wywozowej, papier, który zużyją urzędnicy, ponieważ muszą odnotować niewłaściwą segregację. Zaoszczędzimy cenne surowce i wreszcie nasze pieniądze, unikając ryzyka nałożenia wyższej opłaty.  

sss