ABSOLUTORIUM RADY GMINY SŁUPNO

Na czerwcowej (23 czerwca) Sesji Rady Gminy w Słupnie Radni głosowali nad uchwałą absolutoryjną z wykonania budżetu za rok 2021. Udzielenie Wójtowi absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Potwierdzeniem prawidłowej pracy Wójta, są z pewnością także pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Przedstawiciele Rady Gminy, jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych złożyli na ręce Wójta kwiaty oraz gratulacje i życzenia. Wójt podziękował Radzie Gminy, Sołtysom, jednostkom pomocniczym oraz wszystkim pracownikom Urzędu za współpracę, bowiem, jak podkreślił dobre wykonanie budżetu to sukces nie tylko władz Gminy, ale również wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.

Na sesji zgodnie z ustawą o samorządzie Wójt przedstawił również Raport o stanie gminy za  2021r., który obejmował podsumowanie jego działalności. Dokument zawiera przede wszystkim realizację budżetu, polityki, strategii i uchwał Rady Gminy. Można w nim uzyskać informacje dotyczące podsumowania działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Radni Gminy Słupno jednogłośnie podjęli uchwałę a następnie udzielili wotum zaufania wójtowi Marcinowi Zawadce, które jest ustosunkowaniem się rady gminy do informacji przedstawionych przez wójta w raporcie o stanie gminy.

Jednak najważniejszym punktem czerwcowych obrad było udzielenie przez Radę absolutorium. Obecnie wójt zależny jest od rady w kwestii wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu. Absolutorium jest instytucją powiązaną ściśle z procedurą budżetową. Jest wyrazem akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez wójta. Wiąże się ono z odpowiedzialnością jaką ponosi wójt z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej gminy. Szczegółowy tryb postępowania w sprawie podjęcia takiej uchwały został ujęty w przepisach ustawy o finansach publicznych. Zakres informacji jakie rada gminy powinna uwzględnić w związku z podjęciem takiej uchwały obejmuje:

– sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

– sprawozdanie finansowe;

– sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego;

– opinię regionalnej izby obrachunkowej;

– informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

– stanowisko komisji rewizyjnej.

Zgodnie z ustawą Wójt Marcin Zawadka przedstawił stosowne sprawozdania, pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, informacje o stanie mienia oraz pozytywną opinię komisji rewizyjnej.

Wszystkie wspomniane wyżej dokumenty zostały udostępnione wcześniej radnym, natomiast dziś każdy mieszkaniec może się zapoznać z nimi wchodząc na BIP na stronie www.slupno.eu. Jednak warto przybliżyć najbardziej interesujące zagadnienia finansowe z raportu gminy:

W 2021 roku dochody budżetu gminy wyniosły 77 780 877, 43 zł., więcej w stosunku do poprzedniego roku o 11 677 740, 54 zł. (15,01%). Dochodami budżetu są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. Szczegółowe określenie źródeł dochodów gmin i powiatów, zasady ich ustalania i gromadzenia oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody własne (czyli takie, na których przekazanie samorządy mają wpływ, m.in.: podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia) stanowiły 30 748 557,56 zł. 39,53 % dochodów budżetowych ogółem. Subwencje, dotacje, oraz inne środki zewnętrzne przyniosły budżetowi 35,69 %, a 24,78 % – wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

W 2021 roku dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca wyniosły 9 663,42 zł., a wydatki na 1 mieszkańca – 8 991,01 zł. W 2021 roku wydatki budżetu gminy wyniosły 72 368 564,45 zł. Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. W wielkości poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania. W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią wydatki na finansowanie edukacji, pomocy społecznej i rodziny. Gmina ponosi również wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, która obejmuje m.in. ochronę środowiska, utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, gospodarowanie odpadami, utrzymanie urządzeń komunalnych, gospodarkę mieszkaniową a także komunikację zbiorową.

W 2021 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 59 589 512,39.zł. (97,93% planu) a wydatków majątkowych 12 779 052,06 zł. (98,60% planu). Największy udział w wydatkach bieżących miały wydatki na oświatę i wychowanie 15 035 164,70. zł. (25,23%), wydatki na szeroko rozumianą opiekę społeczną 18 050 556,56 zł. (30,29 %) oraz bieżące zadania z zakresu drogownictwa 3 657 609,85 zł. (6,14 %). Największy udział w wydatkach majątkowych miały wydatki przeznaczone na budowę i modernizację dróg gminnych. Wyniosły one 7 939 328,47 zł. (62,13 %). Na zadania z zakresu budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz gospodarki komunalnej wydatkowano w ubiegłym roku 3 046 022,89 zł. (23,84 %).

Cały Raport o stanie gminy za 2021 rok zawiera ponad 140 stron, dlatego nie sposób wymienić na stronach biuletynu nawet najważniejsze zagadnienia. Jednak można zapoznać się z nim szczegółowo na stronie BIP naszego profilu urzędowego. Serdecznie zapraszam do lektury, gdyż warto dowiedzieć się o działaniach naszych wydziałów i instytucji. Dzięki temu zyskacie Państwo lepszy pogląd na zadania, które wykonuje Wójt Gminy Słupno.

                                                                                                                           Magdalena Kubacka