Organizacje Pozarządowe

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. – zobacz

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 – zobacz

Wzór Oferty
Wzór oferty uproszczonej
Wzór sprawozdania

Dane kontaktowe:
Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8a
09-472 Słupno
Magdalena Kubacka- tel. 728-522-877

KONKURSY OTWARTE OGŁOSZONE NA DZIAŁALNOŚĆ W  2020 r.:
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno w otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. :
✅ Ogłoszenie – zobacz  
✅ Wezwanie do usunięcia braków – zobacz
✅ Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu – zobacz

Oferty złożone w 2020r zgodnie z art. 19a ustawy („Małe Granty”):
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – zobacz

Organizacje pozarządowe korzystające z dotacji Gminy Słupno w roku 2020:
KLUB SPORTOWY DELTA SŁUPNO
„GREEN SŁUPNO”
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY „WILKI” SŁUPNO
TKKF WIŚLANIE SŁUPNO
STOWARZYSZENIE WODNIAKÓW GMINY SŁUPNO „FLIS”
✅ KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BOROWICZKACH PIEŃKACH

Sprawozdanie z udzielonej dotacji w 2019r. zobacz