Nieczystości ciekłe

NIESZCZELNE SZAMBA MOGĄ OKAZAĆ SIĘ DROGIE

Będzie wiadomo kto nie wywozi ścieków!

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb). Jednym z powodów ich rejestrowania jest konieczność wywiązania się z obowiązku kontrolowania częstotliwości opróżniania tychże zbiorników. Dotyczy to również przydomowych oczyszczalni ścieków – ich ewidencja umożliwia kontrolowanie częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych gromadzących się w czasie eksploatowania oczyszczalni.

Od tego roku dane o wywiezionych ściekach, podobnie jak informacje o wywiezionych odpadach, trafiają do systemu komputerowego, który porówna je z ilością zużywanej wody i wielkością gospodarstwa domowego na nieruchomości. W najbliższym czasie właściciele posesji którzy dotychczas w ogóle nie wywozili ścieków na oczyszczalnię lub wywozili sporadycznie zostaną szybko zidentyfikowani i ukarani.

Na podstawie art. 6 ust. 5a w/w ustawy pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy Słupno będą przeprowadzać regularne kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Słupno, dowodów uiszczania opłat za te usługi oraz dokumentów potwierdzających stan techniczny tych obiektów.

W trakcie kontroli właściciel nieruchomości powinien okazać się zawartą umową na wywóz nieczystości ciekłych oraz dokumentami w postaci rachunków, faktur VAT, potwierdzających regularność wywozu nieczystości ciekłych z szamba. Jeden rachunek nie załatwia sprawy. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości może skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi.

               Pamiętaj! 

              zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię,

             a w razie kontroli unikniesz kary.

 Za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny do 5000zł.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Kto może wywozić ścieki?

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Słupno. Lista firm posiadających aktualnie koncesje dostępna jest poniżej.

Świadczenie usług wywozu ścieków bez zezwolenia na mocy art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze aresztu lub grzywny. Według zasad dobrej praktyki rolniczej wymaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Nieszczelne szambo grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody oraz gleby. Korzystanie z nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym procederem ponieważ większość bakterii chorobotwórczych, które wraz ze ściekami przedostają się do gleby i wód podziemnych. Zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach. Szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom!

W Gminie Słupno jest jeszcze sporo rozproszonej zabudowy z szambami wybudowanymi wiele lat temu i w złym stanie technicznym. Dlatego zwracamy się do mieszkańców z apelem o sprawdzenie szczelności swoich szamb i regularne wywożenie ścieków do oczyszczalni poprzez podmioty do tego uprawnione. Jeżeli do kogoś argumenty o szkodliwości wprowadzania ścieków do środowiska nie trafiają, to może niech przekona go nieuchronność kary za niewywożenie ścieków.


Wykaz firm posiadających zezwolenia Wójta Gminy Słupno na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy oraz posiadają zawarte umowy z Gminą Słupno na dostawę ścieków do punktu zlewnego w Oczyszczalni Ścieków w Słupnie.

Słupno, dnia 27.07.2023 r.

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SŁUPNO

  L.p.  REGON  NAZWA FIRMY  ADRES FIRMY  NUMER TELEFONU
1.611038567  Usługi Transportowe, Spedycja PYŚ-TRANS Wojciech BurzyńskiDębniki 31 09-451 Radzanowo604-577-066 24/265-45-27
2.610153071Usługi Transportowe i Asenizacyjne Tadeusz Machowskiul. Lubuska 11 09-408 Płock24/268-83-02 601-275-514
3.611045099Usługi Asenizacyjne Maria Jezierskaul. Morelowa 12 09-410 Płock508-556-676 605-688-685
4.610363472PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.ul. Przemysłowa 31 09-410 Płock24/262-48-53 24/262-03-70
5.363360450Usługi Asenizacyjne TRANS-KAN Małgorzata MałkiewiczBlichowo 71 09-454 Bulkowo791-640-080
6.147031096Usługi Transportowe ROBO-TRANS              Cichy Robert  Stary Kamień 62 09-530 Gąbin505-117-605
7.146956573Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Witkowskiul. Sierpecka 3 09-402 Płock734-422-250
8.383498629WCTRON Sp. z o.o.  ul. Wyb. J. Słowackiego 9 50-406 Wrocław800-808-308
9.610331510Usługi Transportowo – Sprzętowe
Robert Celmer  
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 16 09-470 Bodzanów600-839-243
10.524923733Adrian BoguckiStróżewko 57 09-442 Rogozino600-762-340 602-334-798