Obiekty

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej eksploatuje cztery Stacje Uzdatniania Wody w Bielinie, Gulczewie, Mijakowie i Słupnie a także przepompownię wody zlokalizowaną w Słupnie na ul. Młynarskiej. Gmina posiada 8 ujęć wody, po dwa na każdej ze stacji.


Stacja Uzdatniania Wody Bielinie zaopatruje w wodę miejscowości Bielino, Borowiczki – Pieńki, Rydzyno, Wykowo, Liszyno i cz. Słupna.

Ujęcie wód podziemnych składa się z dwóch studni wierconych: studni Nr IVB i IVC. Studnia nr IVC została wywiercona w 2011 roku do głębokości 20m. Studnia nr IVB, przyjęta jako podstawowa została wywiercona w 2015 roku do głębokości 17 m. Ciąg technologiczny składa się z aeratora z projektowanym czasem przetrzymania wody, trzech filtrów odżelaziająco-odmanganiających (jednostopniowa filtracja przez złoże piaskowe i katalityczne), 2 podziemnych zbiorników zapasowo-wyrównawczych o pojemności 150 m3 każdy. Do napowietrzania wody surowej została zastosowana sprężarka, natomiast do wzruszania złoża przed płukaniem dmuchawa. Woda do sieci tłoczona jest przy pomocy zestawu pomp. Woda popłuczna kierowana jest do odstojnika wód popłucznych, a następnie po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do rowu C.

Stacja posiada:

 • pozwolenie wodo – prawne z 2017 roku zezwalająca na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno – bytowe, wydane na czas oznaczony do dnia 19 września 2027 roku.
 • ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej ujęcia głębinowego.

Stacja Uzdatniania Wody Gulczewo zaopatruje w wodę miejscowości Cekanowo, Miszewko Strzałkowskie, Gulczewo, Stare Gulczewo, Mirosław i cz. Słupna.  

Ujęcie w stacji składa się z dwóch studni wierconych, to jest studni Nr 2 i Nr 3A. Studnia nr 2, przyjęta jako podstawowa została wywiercona w 1988 roku do głębokości 67 m. Studnia nr 3A została wywiercona w 1999 roku do głębokości 65,6 m. Ciąg technologiczny składa się z aeratora, dwóch filtrów odżelaziająco-odmanganiających i 2 zbiorników zapasowo-wyrównawczych o pojemności 100 m3 każdy. Do napowietrzania wody surowej została zastosowana sprężarka, natomiast do wzruszania złoża przed płukaniem dmuchawa. Woda do sieci tłoczona jest przy pomocy zestawu pompa. Woda popłuczna kierowana do odstojnika wód popłucznych, a następnie po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego.

Stacja posiada:

 • pozwolenie wodo – prawne z 2016 roku zezwalająca na wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno – bytowe, wydane na czas oznaczony do dnia 01 września 2026 roku.
 • ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej ujęcia głębinowego.

Stacja Uzdatniania Wody Mijakowo zaopatruje w wodę miejscowości Sambórz, Miszewko-Stefany, Mijakowo, Ramutowo, Święcieniec, Barcikowo i Szeligi.

Ujęcie wód podziemnych składa się z dwóch studni wierconych, to jest studni Nr 1 i Nr 2 pracujących w trybie zamiennym. Studnie zostały wywiercone w 1993 roku, studnia Nr 1 do głębokości 40 m, studnia Nr 2 do głębokości 23,5m. Ciąg technologiczny składa się z aeratora, dwóch filtrów odżelaziajacych i dwóch odmanganiających i 2 zbiorników zapasowo-wyrównawczych o pojemności 100 m3 każdy. Do napowietrzania wody surowej została zastosowana sprężarka, natomiast do wzruszania złoża przed płukaniem dmuchawa. Woda do sieci tłoczona jest przy pomocy zestawu pomp. Do oczyszczania wód z płukania filtrów wykorzystuje się istniejący odstojnik popłuczyn, z którego ścieki odprowadzane są do rowu przydrożnego drogi powiatowej.

Stacja posiada:

 • pozwolenie wodo – prawne z 2013 roku zezwalająca na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby wodociągu grupowego zaopatrującego w wodę wsie Mijakowo, Sambórz, Mieszewko Stefany, Ramutowo, Święcieniec, Barcikowo i Szelegi wydane na czas oznaczony do dnia 30 kwietnia 2023 roku.
 • ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej ujęcia głębinowego.

Stacja Uzdatniania Wody Słupno zaopatruje w wodę miejscowości Słupno i południowo-wschodnią część Cekanowa.

Ujęcie w stacji składa się z dwóch studni wierconych, to jest studni Nr 1 i Nr 2. Studnia nr 1 została wywiercona w 1988 roku do głębokości 46 m. Studnia nr 2 została wywiercona w 1995 roku do głębokości 46 m.

Ciąg technologiczny składa się z aeratora, trzech filtrów odżelaziających i dwóch odmanganiających i 3 zbiorników zapasowo-wyrównawczych o pojemnościach: 75 m3, 75 m3 i 50 m3. Do napowietrzania wody surowej została zastosowana sprężarka, natomiast do wzruszania złoża przed płukaniem dmuchawa. Woda do sieci tłoczona jest przy pomocy zestawu 7-miu pomp sieciowych zblokowanych z pompą płuczną. Woda popłuczna kierowana jest do odstojnika wód popłucznych, a następnie do sieci kanalizacji sanitarnej.

Stacja posiada:

 • pozwolenie wodo – prawne z 2014 roku zezwalająca na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno – bytowe, wydane na czas oznaczony do dnia 24 lutego 2024 roku.
 • ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej ujęcia głębinowego.

Przepompownia wody w Słupnie ul. Młynarskiej  dostarcza wodę do mieszkańców osiedla „Górne Słupno”. W skład przepompowni wchodzi: zestaw hydroforowy składający się z 5 pomp, szafa sterująca, agregat prądotwórczy. 

Dobowa zdolność produkcyjna ujęć wody na podstawie pozwoleń wodno – prawnych.

 

SUW

Dobowa zdolność produkcyjna

Bielino

średnio

370

m3/d

max

40

m3/h

Gulczewo

średnio

712,5

m3/d

max

90

m3/h

Mijakowo

średnio

150,20

m3/d

max

25

m3/h

Słupno

średnio

500

m3/d

max

60

m3/h


Oczyszczalnia Ścieków w Słupnie

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej eksploatuje również Oczyszczalnię Ścieków w Słupnie, w tym stację zlewną a także 57 przepompowni ścieków.

Oczyszczalnia Ścieków w Słupnie została uruchomiona w roku 1994. Właścicielem i użytkownikiem oczyszczalni jest Gmina Słupno. Średnio na dobę w oczyszczalni ścieków oczyszcza się 1150m3 ścieków. Natomiast maksymalna ilość oczyszczanych ścieków wynosi 1610m3. Oczyszczalnia została rozbudowana i zmodernizowana trzykrotnie, w roku 2005 oraz w latach 2009-2010. Ostatnia modernizacja miała miejsce w latach 2017 – 2018. Zakres prac obejmował:

 • budowę nowego węzła oczyszczania mechanicznego umieszczonego w budynku wraz z pomieszczeniem na pojemniki skratek i piasku;
 • wykonanie pompowni osadu, studzienki pomiarowej osadu recyrkulowanego oraz studzienki pomiarowej ścieków oczyszczonych;
 • zmianę funkcji istniejącego reaktora SBR na układ przepływowy – komorę nitryfikacji;
 • budowę osadnika wtórnego;
 • zmianę funkcji zbiornika retencyjnego na komorę denitryfikacji;
 • wykonanie nowej instalacji odwadniania osadu;
 • wykonanie systemu sterowania i kontroli dla całej oczyszczalni;
 • wykonanie oświetlenia terenu i ciągów komunikacyjnych związanych z rozbudową.

Wydajność istniejącej Oczyszczalni Ścieków określają następujące wielkości charakterystyczne:

 • średnia dobowa ilość ścieków              Qśrd = 1 150 [m3/d]
 • maksymalna dobowa ilość ścieków     Qmax = 1600 [m3/d]
 • przepływ dopuszczalny roczny              Qdopr = 419 750 [m3/rok].

Oczyszczalnia Ścieków w Słupnie jest oczyszczalnią typu biologicznego. Układ technologiczny oczyszczalni składał się z następujący obiektów i urządzeń:

 1. kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych,
 2. część oczyszczania mechanicznego: sito, piaskownik, pompownia główna ścieków – stacja pomp zatapialnych,
 3. część oczyszczania biologicznego: komora beztlenowa, komora denitryfikacji, komory nitryfikacji, stacja dmuchaw, osadnik wtórny,
 4. zagęszczacz osadu nadmiernego,
 5. stacja mechanicznego odwadniania i higienizowania osadu,
 6. komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,
 7. kontenerowy agregat prądotwórczy,
 8. budynek zaplecza socjalnego ze sterownią, warsztatem i magazynem.