Przedmiot działalności

Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzone jest przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie. Obowiązek ten Wydział wypełnia w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń:

  1. w zakresie poboru i uzdatniania wody – cztery stacje uzdatniania wody
  2. w zakresie dystrybucji wody:
  • sieć wodociągowa – 158,29 km
  • przepompownia wody – 1 obiekt
  1. w zakresie oczyszczania ścieków – oczyszczalnia ścieków
  2. w zakresie odbioru ścieków – sieć kanalizacyjna – 126,76km w tym:
  • kanalizacja sanitarna – 103,45 km
  • kanalizacja deszczowa – 23,31 km
  • przepompownie ścieków – 57 obiektów.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej obsługuje 3096 domostw  przyłączonych do sieci wodociągowej oraz 2238 domostw przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Z usług w zakresie dostawy wody korzysta 99% ludności, a z usług w zakresie odbioru ścieków 72% ludności. Sieć wodociągowa uzupełniana jest stopniowo w miarę powstającej nowej zabudowy. Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Słupno jest siecią wybudowaną w systemie „mieszanym”, tj. grawitacyjny i tłoczny (ciśnieniowy). Sieć kanalizacyjna obejmuje miejscowości: Słupno, Cekanowo, Borowiczki – Pieńki, Wykowo, Nowe Gulczewo, Liszyno oraz część wsi Bielino. Jedynie ścieki nieobjęte systemem kanalizacyjnym i gromadzone w zbiornikach przydomowych wywożone są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Na terenie Gminy istnieje 683 bezodpływowych zbiorników oraz 30 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zadanie dla miejscowości Nowe Gulczewo z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 1 stycznia 2020r. Gmina Słupno przejęła od „Wodociągów Płockich” Sp. z o. o.  z siedzibą w Płocku przy ul. Antolka Gradowskiego 11. Dla mieszkańców z terenu Nowego Gulczewa Gmina, na podstawie zawartej umowy ze spółką „Wodociągi Płockie” hurtowo kupuje wodę i wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w posiadaniu Gminy. Miejscowość Nowe Gulczewo nadal zasilana jest w wodę z ujęć eksploatowanych przez Miasto Płock – Wodociągi Płockie, natomiast ścieki odprowadzane z miejscowości Nowe Gulczewo przyjmowane są do Oczyszczalni Ścieków w Płocku.

Dla części wsi Wykowo-Budy w celu prowadzenia zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gmina Słupno podpisała w 2007 roku porozumienie na zakup hurtowy wody z wodociągu Gminy Bodzanów. Rozliczenie odbywa się na podstawie odczytu wodomierza zainstalowanego w studni wodomierzowej położonej w granicy gmin w pasie drogi powiatowej.

Wydział wprowadza również nowoczesne rozwiązania w zakresie prowadzenia działalności wod – kan do których min. należą radiowe odczyty wody.     (Dane na dzień 31.12.2020r.)

Zasady dostarczania wody i odprowadzania ścieków zawiera „Regulamin dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno” i Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, których treść dostępna jest poniżej.


Dokumenty archiwalne