XXXI SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Dziś odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Słupno. Najważniejsze uchwały to przyjęty przez Radę Gminy Słupno budżet na  rok 2021 oraz zmiana na wniosek wójta okresu obowiązywania nowej metody naliczania opłaty za odpady. Decyzją Rady Gminy zacznie ona obowiązywać dopiero od początku  kwietnia 2021 roku. Ważne jest też to, że podstawą służącą do wyliczenia średniego zużycia wody w gospodarstwach domowych będzie wyłącznie pierwszy kwartał 2021 roku. Tym samym  rozwiązanie wprowadzone i ogłoszone mieszkańcom z wyprzedzeniem, spowoduje, że będą oni mieli faktyczny wpływ na ilość zużytej wody, a  finalnie na wysokość płaconych przez nich opłat za odebrane w 2021 roku odpady.

Jak stwierdził kierując na sesji swój wniosek do radnych wójt gminy Marcin Zawadka cyt: „Najważniejsi są mieszkańcy. Wprowadzone przez szanowną Radę na ostatnim posiedzeniu Rady, słuszne rozwiązanie w zakresie metodologii ustalenia stawki opłat za śmieci w oparciu od ilość zużytej wody odwołuje się do danych historycznych w zakresie jej zużycia. Chcąc, żeby mieszkańcy mogli świadomie kształtować ceny za odpady, proszę wysoką Radę o wyrażenie zgodę, na to by nowe rozwiązanie zaczęło obowiązywać dopiero od pierwszego kwietnia 2021 roku, a podstawą służącą do wyliczenia średniego zużycia wody w gospodarstwach domowych był wyłącznie pierwszy kwartał 2021 roku. Takie rozwiązanie wprowadzone i ogłoszone mieszkańcom z wyprzedzeniem, spowoduje, że będą oni mieli wpływ na ilość zużytej wody stanowiącej podstawę naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a tym samym finalnie na wysokość płaconych przez nich opłat za odebrane odpady. Będąc odpowiedzialnym za finanse gminy przedstawiłem w dniu 10 grudnia propozycję metody pozwalające najlepiej zbilansować koszty gospodarki odpadami z uzyskiwanymi wpływami. Podkreślałem i państwo radni się ze mną zgodzili, że niestety, żadna z funkcjonujących ustawowo metod nie jest optymalna, każda ma swoje wady. Chciałbym jednak podkreślić, że dzięki państwa rozważnej decyzji popartej analizami i długą dyskusją na sesji w dniu 10 grudnia przyjętą została metoda, która pozwoli na przeciwdziałanie sytuacji, w której koszt odbioru odpadów od osób niezgłoszonych w systemie, a faktycznie zamieszkujących i produkujących śmieci, ponoszą uczciwie płacący mieszkańcy. Dziś proszę o przesuniecie wdrożenia tej metodologii na dzień 1 kwietnia i uwzględniania przy wyliczaniu średniej zużytej wody wyłącznie okresu z pierwszego kwartału 2021r. Jednocześnie wnioskuje o pozostawienie ustalonej przez radnych stawki na dotychczasowym poziome 11 zł (za m3) dla gospodarstw segregujących śmieci bez kompostownika, kwoty 9,90 zł dla gospodarstw segregujących z kompostownikiem oraz 22 zł dla gospodarstw nie segregujących odpadów”.

Wniosek wójta po dyskusji został przez radnych przyjęty większością głosów. Nowa metodologia obowiązuje od początku kwietnia 2021 roku, do tego czasu obowiązują dotychczasowe zasady finansowania odpadów czyli stawka za odpady segregowane w pierwszym kwartale 2021 wynosi 29 zł od osoby, natomiast przy braku segregacji 58 zł. Nowe deklaracje mieszkańcy będą musieli składać dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 10 maja 2021 r. bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Ponadto w najbliższym czasie będzie uruchomiona aplikacja pozwalająca mieszkańcom samodzielnie sprawdzić swoje średnie zużycie wody za np. pierwszy kwartał 2021 roku, wypełnić elektronicznie deklaracje i systemem e-PUAP lub pocztą wysłać do Urzędu Gminy.

Przyjęty przez radnych budżet na rok 2021 zakłada dochody gminy na poziomie 69 mln 310 tysięcy zł a wydatki w wysokości 65 mln 810 tys. zł. Na inwestycje radni chcą przeznaczyć kwotę 12 mln 601 tys. złotych. Budżet tzw. ”obywatelski” w Gminie Słupno czyli środki przeznaczone na zadania zgłoszone przez mieszkańców na zebraniach wiejskich i realizowane w ramach funduszów sołeckich to kwota  prawie 700 tys. zł.

Znaczną część gminnego budżetu przeznaczono na oświatę.  W przyszłym roku wydatki na funkcjonowanie szkół, przedszkola i żłobka mają wynieść aż 12 mln 706 tys. zł. Subwencja oświatowa refinansująca poniesione wydatki z budżetu państwa wyniesie 5 mln 898 tys. zł. Prognozowane wpływy z opłat za korzystanie z żłobka, przedszkola czy wyżywienia w żłobku, przedszkolu i szkołach to 680 tys. zł . Tak więc ze środków własnych gmina do funkcjonowania oświaty  dołoży aż ponad 6 milionów złotych.

Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie zaplanowano kwotę blisko 15 mln. zł, z czego większość zadań jest finansowana z środków zewnętrznych tj. dotacji Wojewody i środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Największe wydatki majątkowe w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na nowe inwestycje. W budżecie jest zaplanowane dokończenie trwającej budowy ul. Pocztowej w Słupnie oraz powstającego PSZOK-u. Jednak najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi planowanymi przez radę Gminy Słupno w 2021 roku będzie:

– kolejny etap budowy ul. Piastowskiej w Borowiczkach Pieńkach,

– budowa świetlicy i żłobka w Nowym Gulczewie,

– kolejny etap budowy ul. Stepowej w Nowym Gulczewie,

– modernizacja wspólnie z Powiatem Płockim drogi powiatowej ul. Miszewska w Słupnie

– rozbudowa „Parku nad Słupianką”,

– modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szeligi,

– budowa ulicy Ceglanej i św. Huberta w Cekanowie.

Ponadto szukając finansowania zewnętrznego Gmina Słupno aktywnie składa wnioski o dotacje, które pozwolą przyspieszyć realizację zaplanowanych inwestycji. Na tą chwilę Gmina Słupno złożyła m.in. wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na budowę kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowski na kwotę ponad 2,2 mln. W przypadku otrzymania dofinansowania z innych źródeł, kwota z zaplanowanego budżetu zostanie przeznaczona na inne niezbędne cele inwestycyjne.

sss