Deklaracje i druki

Przed wypełnieniem deklaracji warto zapoznać się z objaśnieniami lub skorzystać  z przykładów, co ułatwi poprawne wypełnienie deklaracji.

 • Druk – Inwentaryzacja zużytych opontutaj
 • Druk deklaracji nieruchomości zamieszkałe – tutaj
 • Druk deklaracji nieruchomości rekreacyjne – tutaj
 • Druk deklaracji nieruchomości zamieszkałe WERSJA DO WYPEŁNIENIA
  KOMPUTEROWEGO- tutaj
 • Przykładowo wypełniona deklaracja nieruchomości zamieszkałe tutaj
 • Przykładowo wypełniona deklaracja nieruchomości rekreacyjno–wypoczynkowe tutaj
 • Druk załącznika dla współwłaścicieli nieruchomości – tutaj
 • Druk pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 
  tutaj
 • Druk zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, budowlanych i rozbiórkowych pobierz-pdf , pobierz-doc

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól deklaracji, druków.

Informacje przydatne przy wypełnianiu deklaracji

 • Od 01.01.2022 r. wysokość opłaty za odpady zależy od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. W deklaracji należy ująć wszystkich mieszkańców nieruchomości. To czy osoba zamieszkująca jest zameldowana pod danym adresem, nie ma w tym przypadku znaczenia.
 • Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją  w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:
 1. zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości (nieruchomości zamieszkałe)
 2. wytworzenia na niej odpadów komunalnych (nieruchomości rekreacyjne)
 • Jeżeli zmieni się liczba osób zamieszkujących nieruchomość (np. narodziny dziecka, wyprowadzka domownika) należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zgonu mieszkańca czas na dokonanie zmiany deklaracji wynosi do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Po upływie wskazanych terminów właściciel nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania.
 • Przepisy znowelizowanej ustawy pozwalają na weryfikację liczby osób wskazanych w deklaracji w oparciu o informacje i dane znajdujące się w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych np. przedszkoli, szkół czy  ośrodków pomocy społecznej.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych  obowiązujące od 01.01.2022r.

38,00 zł od osoby/miesięcznie

Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny to dwukrotność opłaty podstawowej, czyli 76,00 zł/osoby

Z kompostownikiem 30,40 zł od osoby miesięcznie

Ulga dla właścicieli domów jednorodzinnych za kompostowanie biododpadów w wysokości 20% od opłaty jest jedną z największych w powiecie płockim. Zachęcamy Państwa do kompostowania bioodpadów, które zaraz po niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych stanowią drugą pod względem masy frakcję odpadów odbieranych od mieszkańców. Kompostowanie zmniejsza koszty odbioru bioodpadów, a dla mieszkańca przekłada się na realne oszczędności, bo kompostujący zapłacą o 7,60 zł mniej za osobę.

Stawka opłaty ryczałtowej dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązujące od 01.01.2022 r.

189,00 zł rocznie

od  domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Słupieńska Karta Dużej Rodziny 3+

Deklarację można złożyć:

 • w Urzędzie Gminy pok. nr 9;
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Słupnie, 09-472 Słupno ul. Miszewska 8a;
 • za pośrednictwem platformy e-Puap pod adresem

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/191nj0cpxh  –Instrukcja wyszukiwania formularza\

Płatność za odpady komunalne

 • Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku do wpłat za odpady, który otrzymali Państwo po złożeniu deklaracji.
 • Płatności należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni termin płatności za miesiąc kwiecień upływa 15 maja.
 • Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słupnie pokój nr 9 oraz pod numerem  24 267 95 85.