Warunki zawierania umów

O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Informacje ogólne:

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków (dalej: umowa) jest zawierana z osobą, której nieruchomość jest przyłączona do sieci oraz która posiada tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości lub która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

Wniosek o zawarcie umowy:

Warunkiem zawarcia umowy jest wystąpienie do Gminy Słupno z poniższymi dokumentami:

  • wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
  • tytułem prawnym do nieruchomości,
  • protokołem odbioru przyłączy,
  • protokołem zdawczo-odbiorczym wskazującym stan wodomierza na dzień przepisania umowy, podpisanym przez dotychczasowego usługobiorcę i wnioskodawcę,
  • inwentaryzacja powykonawcza przyłączy.

Zawarcie umowy:

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, umowy zawierane są w formie pisemnej.

Umowa może zostać zawarta w lokalu Urzędu Gminy w Słupnie w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej przy ul. Miszewskiej 8A w Słupnie w  godzinach obsługi:

poniedziałek: 8.00 – 17.00,

wtorek – czwartek: 8.00 – 16.00,

piątek: 8.00 – 15.00.

Osoba zamierzająca zawrzeć umowę, może złożyć wniosek o przesłanie jej projektu. W takim przypadku Urząd Gminy w Słupnie przesyła wnioskodawcy dwa egzemplarze projektu umowy wraz z załącznikami w celu ich podpisania przez wnioskodawcę i zwrotu do Urzędu Gminy w Słupnie.

Po podpisaniu umowy przez obie strony, Urząd Gminy w Słupnie przekazuje jeden egzemplarz umowy osobie, z którą zawarto umowę.

 

WZORCE UMÓW

Umowa o zaopatrzenie w wodę

Umowa o odprowadzanie ścieków

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Umowy (OWU)

Załącznik nr 2 – Ceny, stawki wynikające z taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy

Załącznik nr 3 – Prawa konsumenta zgodnie z ustawą o prawach konsumenta

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków